Sno­wden obvi­nil iPhony zo sle­do­va­nia

Kika Besedičová / 26. január 2015 / Tools a produktivita

Keby ste sa ešte dosta­točne nebáli o svoje súkro­mie, máme pre vás ďal­šiu správu. Odkaz Edward Sno­wden nezom­rel a ute­če­nec, ktorý obna­žil sle­do­va­cie prak­tiky NSA, spro­stred­ko­vane odha­lil ďal­šie tajom­stvo. iPhone podľa neho obsa­huje soft­vér určený na sle­do­va­nie uží­va­teľa. Aj preto Sno­wden smartp­hone od Apple nepou­žíva, ako potvr­dil jeho práv­nik.

Ak sa vláde Spo­je­ných štá­tov zachce, môže kto­ré­ho­koľ­vek uží­va­teľa pro­stred­níc­tvom zaria­de­nia sle­do­vať. Uží­va­teľ nemusí nič potvr­dzo­vať ani o ničom vedieť. Okrem toho jeden z nedávno zve­rej­ne­ných doku­men­tov pôvodne pat­ria­cich NSA hovorí, že brit­ská GCHQ sle­duje uží­va­teľa pro­stred­níc­tvom uni­kát­nych iden­ti­fi­ká­to­rov (UDID), kto­rými sú iPhony vyba­vené.

V dote­raz zve­rej­ne­ných doku­men­toch síce špe­ho­vací soft­vér spo­me­nutý nebol, avšak je prav­de­po­dobné, že ešte mnoho doku­men­tov zve­rej­nené neboli, takže sa ďal­ších prek­va­pení môžeme doč­kať. Tak, či onak, Sno­wden iPhone nepou­žíva, čo môžete brať ako istý sig­nál. Mys­lím, že bývalý zamest­na­nec NSA vie, čo robí.

Dokonca nepou­žíva ani iný smartp­hone, sia­hol rad­šej po oby­čaj­nom tele­fóne. Medzi­tým Apple pra­cuje na zlep­šení zabez­pe­če­nia iOS. Tvrdí, že iOS 8 navrhli tak, aby sa do neho vláda len tak nepre­bú­rala. Apple sa ďalej pri­po­jil k ďal­ším tech­no­lo­gic­kým gigan­tom.

Sku­pina volá po zmene ame­ric­kých záko­nov, pre­tože neau­to­ri­zo­vané sle­do­va­nie uží­va­te­ľov a pre­be­ra­nie uží­va­teľ­ských dát sa jej nepáči. Niet divu, ľudia potom strá­cajú dôveru k samot­nej firme, hoci môžu byť do situ­ácie vtia­hnuté a nemôžu za ňu.

Pridať komentár (0)