So Staf­fino môžeme konečne hod­no­tiť úrad­ní­kov!

Ráchel Matušková / 18. septembra 2015 / Business

Staf­fino, už isto všetci poznáte. Využí­vate ho naprí­klad v reštau­rá­cii, ak sa Vám páči alebo nepáči obsluha. Tak ako v reštau­rá­cii, ste už určite boli aspoň na jed­nom úrade. Znu­dený a neochotný úrad­ník Vám znep­rí­jem­nil už aj tak dosť otravný byrok­ra­tickú pro­ces? Alebo práve naopak, vyšiel Vám pra­cov­ník úradu v ústrety, ochotne pomo­hol a ešte sa aj usmial, chceli ste ho verejne pochvá­liť, no nemali ste na pries­tor? Vďaka Sta­fi­ino sa o tom dozvie priamo pri­má­tor.

Mesto Mar­tin je podľa šta­tis­tík naj­trans­pa­ren­tnej­ším mes­tom na Slo­ven­sku za rok 2014 a toto umiest­ne­nie len potvr­dzuje zave­de­ním Staf­fina. Mar­tin uro­bil krok k zlep­še­niu slu­žieb posky­to­va­ných vo svo­jich úra­doch, tým že sa ako prvé mesto odhod­lalo využí­vať Staf­fino. Po krát­kom čase sa k Mar­tinu pri­po­jila aj Trnava.

Mar­tin­ča­nia a Trnav­ča­nia môžu cez Staf­fino hod­no­tiť odbor­nosť a prí­stup úrad­ní­kov, ich rých­losť pri vyba­vo­vaní prob­lé­mov či cel­kový dojem z fun­go­va­nia mest­ského úradu. Na pochvaly a pri­po­mienky obča­nom Mar­tina cez Staf­fino odpo­vie pri­má­tor Andrej Hrn­čiar:„Denne sa na úrade pre­melú stovky ľudí. A stať sa môže čokoľ­vek. Chceme vedieť ako prví, ak bol Mar­tin­čan nespo­kojný a chceme to rie­šiť. Chceme vedieť, kto a v čom je dobrý a nebo­jíme sa počuť, v čom práca úrad­ní­kov kríva. Len tak môžeme ser­vis na úrade skva­lit­niť.“

Do otvo­re­ného hod­no­te­nia úrad­ní­kov sa pri­dáva aj mesto Trnava.„Od začiatku sa sna­žíme pre­sa­dzo­vať moderné a trans­pa­rentné rie­še­nia, ktoré stie­rajú hra­nice medzi občanmi a správ­cami mesta. Chceme potvr­diť našu otvo­re­nosť názo­rom. Aby obča­nia vedeli, že ich počú­vame a prob­lémy budeme rie­šiť, “ komen­tuje roz­hod­nu­tie zaviesť hod­no­te­nie úrad­níc­kej práce pri­má­tor Trnavy Peter Bročka.

Boli sme milo prek­va­pení prí­stu­pom vede­nia mesta Mar­tin a Trnava. Hod­no­te­nie úrad­ní­kov je omnoho cit­li­vej­šie ako tre­bárs hod­no­te­nie čaš­ní­kov či pre­da­va­čov. Tím okolo pri­má­tora Hrn­čiara a Bročku len doka­zuje, že sa nebojí blíz­keho kon­taktu s občanmi. Ten môže odha­liť prí­jemnú či neprí­jemnú pravdu o fun­go­vaní úrad­ní­kov. Sme zve­daví, aké výsledky dosiahne mesto v prie­behu troch mesia­cov a čo sa podarí na mest­skom úrade zlep­šiť. Veríme, že ener­gia vede­nia mesta zbie­rať hod­no­te­nia v prie­behu času nepo­klesne,” hod­notí spo­lu­prácu spo­lu­za­kla­da­teľ hod­no­tia­ceho sys­tému Staf­fino Tomáš Ros­pu­tin­ský.

Ako hod­no­tiť mest­ský úrad cez Staf­fino?

  1. Stiah­nite si na mobil apli­ká­ciu Staf­fino a vyhľa­dajte si Mest­ský úrad Mar­tin alebo Trnava.

Hod­no­tiť sa dá aj cez inter­ne­tové stránky:

www.staffino.sk/mestomartin

www.staffino.sk/mestotrnava

  1. Zvoľte si, čo chcete hod­no­tiť: odbor­nosť pra­cov­níka, prí­stup pra­cov­níka, rých­losť vo vyba­vo­vaní, cel­kový dojem alebo pri­má­tora mesta.

  2. Vyjad­rite svoj názor – poďa­ko­va­nie alebo návrhy na zlep­še­nie.

Mar­tin­ča­nia, Trnav­ča­nia šup-hop do hod­no­te­nia a pris­pe­jete tak k lep­šiemu fun­go­va­niu Vášho mesta! Oby­va­te­lia iných miest môžu zatiaľ čakať, kým sa k tomuto kroku odhod­lajú aj páni na ich úra­doch.

Zdroj: Ts

Pridať komentár (0)