Solar Roadways: Inte­li­gentné cesty pohá­ňané slneč­nou ener­giou

Daniela Vojik / 29. mája 2014 / Tech a inovácie

Páčil sa vám film Tron: Legacy? Tak zo Solar Roadways budete nad­šení! Firma z USA práve pra­cuje na spus­tení výroby solár­nych pane­lov, kto­rými chcú doslova vydláž­diť cesty. Nápad ule­tený až tak, že by mohol fun­go­vať.

Je to pro­jekt, na kto­rom inten­zívne pra­cujú Scott a Julie Bru­saw z ame­ric­kého Idaho už od roku 2006. Tento mierne hipi­sácky pôso­biaci pár vytvo­ril pro­to­typ modi­fi­ko­va­ných solár­nych pane­lov so zabu­do­va­nými LED svet­lami a tepel­nými člán­kami, ktoré možno inte­li­gen­tne ovlá­dať. Vďaka odol­nému povr­chu sa dajú pou­žiť namiesto tra­dič­ných mate­riá­lov ako asfalt, a to pri budo­vaní chod­ní­kov, ciest, par­ko­vísk či ihrísk. Ich využi­tie je tak­mer neob­me­dzené.

Mohlo by to zna­me­nať koniec odhra­bá­va­nia snehu v zime či nám­razy na ces­tách (a s ňou spo­je­nými havá­riámi). Tak­tiež by vás ako vodiča mohli svetlá upo­zor­niť na pre­kážku na ceste, naprí­klad na zviera či chodca.

Úplne futu­ris­ticky už vyznieva idea, že by sa váš elek­tro­mo­bil mohol bez­kon­taktne nabí­jať počas samot­nej jazdy. Zabu­do­vané svetlá by mohli tak­tiež nahra­diť hori­zon­tálne dopravné zna­če­nie alebo vytvo­riť mul­ti­funkčné ihriská, kde by meni­teľné sve­telné body nahra­dili fixne nama­ľo­vané čiary. Na zmenu ihriska z bas­ket­ba­lo­vého naprí­klad na volej­ba­lové by vám sta­čil vypí­nač.

Ener­gia zo slnka na prvý pohľad rieši všetky momen­tálne ener­ge­tické prob­lémy ľud­stva a preto je až záhadné, ako málo je využí­vaná. Skep­tici argu­men­tujú nespo­ľah­li­vos­ťou a vyso­kými počia­toč­nými nákladmi. Špe­ci­fi­kom v prí­pade solár­nych pane­lov bola plo­cha, ktorú potre­bujú na to, aby vypro­du­ko­vali dosta­tok ener­gie. Tieto prob­lémy však majú Solar Roadways vyrie­šené od úpl­ného počiatku, keďže panely sa pokla­dajú na už aj tak zasta­vanú plo­chu.

Solar Roadways je na dob­rej ceste k spus­te­niu maso­vej výroby. Pred­tým by však chceli exis­tu­júci pro­to­typ, na ktorý zís­kali kon­trakt od ame­ric­kej vlády, ešte vylep­šiť. Zdroje zís­ka­vajú – ako inak – cro­wd­fun­din­gom na Indie­gogo. Ak vás nápad nad­chol, rýchlo ich pod­porte, keďže do konca kam­pane zostá­vajú len tri dni.

Ako fanú­šik obno­vi­teľ­ných zdro­jov ener­gie som pocho­pi­teľne nad­šená. Keďže pri výrobe pane­lov pou­ží­vajú recyk­lo­vané sklo, aj moje pochyb­nosti o tvorbe skle­ní­ko­vých ply­nov počas výroby sú zažeh­nané. Ako správny eko­ma­niak jaz­dím všade na bicykli, aj preto ma naj­viac oslo­vili vyhrie­vané cesty bez potreby odhra­bá­va­nia snehu. Možno by prvý­krát v his­tó­rií prvý pada­júci sneh nespô­so­bil v Bra­ti­slave dopravný kolaps :) Nepres­tá­vajme sní­vať! 

Zakla­da­te­lia Julie a Scott

zdroj: www.solarroadways.com, www.indiegogo.com

Pridať komentár (0)