Solárna zástrčka na sklo, pri­le­píš a nabí­jaš!

Lubomír Tereš / 11. augusta 2015 / Tech a inovácie

Nabí­ja­nie nebolo nikdy jed­no­duch­šie. Určite si aj ty zažil ten prob­lém, keď si si potre­bo­val dobiť smartp­hone, ale žiadna zástrčka sa v okolí nena­chá­dzala. Bolo tam iba okno, cez ktoré svie­tilo slnko, ale čo s tým?

Win­dow Soc­ket je tak roz­práv­kovo jed­no­du­chý nápad, že je to až neuve­ri­teľné, prečo sa na trhu nič podobné zatiaľ neob­ja­vilo. Táto šikovná vecička fun­guje ako zástrčka pri­le­pená na okno, ktorá čerpá solárnu ener­giu, čo umož­ňuje buď priame nabí­ja­nie men­ších zaria­dení alebo úschovu ener­gie pre pou­ži­tie počas noč­ných hodín.

Dizaj­néri Kyuho Song & Boa Oh sa pokú­sili navr­hnúť pre­nosné zásuvky, ktoré môžu uží­va­te­lia pou­ží­vať intu­itívne bez špe­ciál­neho tré­ningu. Ako pou­ká­zali návrhári, Win­dow Soc­ket môže byť využitý všade tam, kde je svetlo a najmä obme­dzené využi­tie elek­tric­kej ener­gie, ako naprí­klad v lie­tadle.

V súčas­nej dobe je Win­dow Soc­ket stále len kon­cept. Dizaj­néri však dúfajú, že sa im v blíz­kej budúc­nosti podarí zvý­šiť jeho efek­ti­vitu, úschovu ener­gie a dobu nabí­ja­nia. Nevý­ho­dou Win­dow Soc­ketu je pomerne malá baté­ria. Pri 1000mAh by ulo­žená ener­gia mohla sta­čiť na nabi­tie mobil­ného tele­fónu, avšak na nabi­tie vašich domá­cich spot­re­bi­čov by to už nesta­čilo. Jeho plné dobi­tie momen­tálne trvá zhruba 5 — 8 hodín. Mys­lím si, že ani tieto nedos­tatky by však nemali “očier­niť“ jeho prak­tickú využi­teľ­nosť a jed­no­du­chý dizajn.

Zdroj: Inhabitat.com

Pridať komentár (0)