Solár­na zástrč­ka na sklo, pri­le­píš a nabí­jaš!

Lubomír Tereš / 11. augusta 2015 / Tech a inovácie

Nabí­ja­nie nebo­lo nikdy jed­no­duch­šie. Urči­te si aj ty zažil ten prob­lém, keď si si potre­bo­val dobiť smartp­ho­ne, ale žiad­na zástrč­ka sa v oko­lí nena­chá­dza­la. Bolo tam iba okno, cez kto­ré svie­ti­lo sln­ko, ale čo s tým?

Win­dow Soc­ket je tak roz­práv­ko­vo jed­no­du­chý nápad, že je to až neuve­ri­teľ­né, pre­čo sa na trhu nič podob­né zatiaľ neob­ja­vi­lo. Táto šikov­ná vecič­ka fun­gu­je ako zástrč­ka pri­le­pe­ná na okno, kto­rá čer­pá solár­nu ener­giu, čo umož­ňu­je buď pria­me nabí­ja­nie men­ších zaria­de­ní ale­bo úscho­vu ener­gie pre pou­ži­tie počas noč­ných hodín.

Dizaj­né­ri Kyuho Song & Boa Oh sa pokú­si­li navr­hnúť pre­nos­né zásuv­ky, kto­ré môžu uží­va­te­lia pou­ží­vať intu­itív­ne bez špe­ciál­ne­ho tré­nin­gu. Ako pou­ká­za­li návrhá­ri, Win­dow Soc­ket môže byť využi­tý vša­de tam, kde je svet­lo a naj­mä obme­dze­né využi­tie elek­tric­kej ener­gie, ako naprí­klad v lie­tad­le.

V súčas­nej dobe je Win­dow Soc­ket stá­le len kon­cept. Dizaj­né­ri však dúfa­jú, že sa im v blíz­kej budúc­nos­ti poda­rí zvý­šiť jeho efek­ti­vi­tu, úscho­vu ener­gie a dobu nabí­ja­nia. Nevý­ho­dou Win­dow Soc­ke­tu je pomer­ne malá baté­ria. Pri 1000mAh by ulo­že­ná ener­gia moh­la sta­čiť na nabi­tie mobil­né­ho tele­fó­nu, avšak na nabi­tie vašich domá­cich spot­re­bi­čov by to už nesta­či­lo. Jeho plné dobi­tie momen­tál­ne trvá zhru­ba 5 — 8 hodín. Mys­lím si, že ani tie­to nedos­tat­ky by však nema­li “očier­niť“ jeho prak­tic­kú využi­teľ­nosť a jed­no­du­chý dizajn.

Zdroj: Inhabitat.com

Pridať komentár (0)