Solárne cesty sa v roku 2017 budú tes­to­vať na šty­roch kon­ti­nen­toch

Rudolf Nečas / 30. novembra 2016 / Tech a inovácie

Dokážu odo­lať aj nalo­že­nému kami­ónu.

Vozovky gene­ru­júce elek­trinu zo Slnka by mohli vďaka novej tech­no­ló­gii z Európy byť čoskoro rea­li­tou na ces­tách. Podľa agen­túry Blo­om­berg pra­cuje Colas SA, dcér­ska spo­loč­nosť fran­cúz­skej sku­piny Bou­y­gues na solár­nych pane­loch, ktoré sú dosta­točne pevné, aby odo­lali zaťa­že­niu náklad­ného auta, a v súčas­nosti ich zabu­do­vá­vajú do nie­kto­rých fran­cúz­skych ciest, s plánmi na tes­to­va­nie tech­no­ló­gie na šty­roch kon­ti­nen­toch v roku 2017.

route_solaire8

foto: colas.com

Panely už pre­šli pia­timi rokmi výskum­ných a labo­ra­tór­nych tes­tov, ale pred tým, než budú vo väč­šej miere pou­žité na ces­tách ich plá­nuje spo­loč­nosť ďalej tes­to­vať vybu­do­va­ním 100 von­kaj­ších tes­to­va­cích miest v prie­behu budú­ceho roka. “Chceli sme ces­tám vdých­nuť druhý život,” pove­dal CTO Colas SA pre Blo­om­berg. “Solárne farmy využí­vajú pôdu, ktorá by inak mohla byť pou­žitá pre poľ­no­hos­po­dár­stvo, zatiaľ čo cesty sú voľné.”

Možno sa pýtaš, ako cesta zo solár­nych pane­lov dokáže uniesť hmot­nosť celého kami­ónu. Samotné panely sú síce vyro­bené z bež­ných solár­nych buniek, ako sú tie naprí­klad na stre­chách domov, ale sú oba­lené vrstvami nie­koľ­kých typov plas­tov tvo­ria­cich pevný obal, ktorý dokáže odo­lať poško­de­niu. Je v ňom vlo­žené aj elek­trické vede­nie a vrch je potia­hnutý vrstvou drve­ného skla, pre vytvo­re­nie pro­tiš­my­ko­vého povr­chu.

COLAS - Wattway - route solaire @ Magny-Les-Hameaux (78) - © Joachim Bertrand / COLAS

foto: huffingtonpost.com

Wat­ta­way začala tes­to­vať nový pro­dukt minulý mesiac na kilo­me­ter dlhej ceste vo fran­cúz­skom mes­tečku Tou­rouvre. Od solár­neho panelu s cel­ko­vou roz­lo­hou 2,800 met­rov štvor­co­vých sa oča­káva, že pri špič­ko­vom výkone vytvorí asi 280 kilo­wat­tov ener­gie. Spo­loč­nosť hovorí, že to je dosta­tok ener­gie, pre verejné osvet­le­nie mesta s 5000 oby­va­teľmi na celý rok. Tiež pove­dala Blo­om­bergu, že majú v úmysle tes­to­vať tech­no­ló­giu v Cal­gary v Kanade, Geor­gii v USA, v Európ­skej únii, Afrike a Ázii, s plánmi uviesť ju na trh v roku 2018.

Ale stále exis­tuje mnoho obáv, že solárne cesty vše­obecne nikdy nebudú cenovo efek­tívne, účinné a dosta­točne bez­pečné, aby sa mohli stať sku­toč­ným trhá­kom na poli obno­vi­teľ­nej ener­gie, najmä pri porov­naní oproti kla­sic­kým streš­ným pane­lom. Už len vše­tok ten prach a iné zne­čis­te­nie na ceste môže dosť obme­dziť prie­nik slneč­ných lúčov na panel. Ale spo­loč­nosť má so solár­nymi ces­tami oči­vidne veľké plány, tak sa nechajme prek­va­piť, čo z toho nako­niec bude.

une-entreprise-francaise-invente-une-route-solaire_article_landscape_pm_v8

foto: maroc-energies.com

zdroj: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: wattwaybycolas.com

Pridať komentár (0)