Solárne cesty sú tu a nabijú ti aj elek­tro­mo­bil

Anna Schröder / 27. júna 2016 / Startupy

Odde­le­nie dopravy v Mis­souri sa už rok po štarte ini­cia­tívy Road to Tomor­row dalo dokopy so spo­loč­nos­ťou Solar Roadways (star­tup z Idaho) a pri­ná­šajú spo­ločne cestu pokrytú solár­nymi panelmi.

Solárne panely by mali do konca roka pokryť zatiaľ neur­čito dlhú časť zná­mej Route 66. Tom Blair, líder tejto ini­cia­tívy, zís­kal veľkú časť finan­cií cez cro­wd­fun­ding. Zo začiatku boli pod­po­rení gran­tom od Fede­ral Hig­hway Asso­cia­tion na vytvo­re­nie pro­to­typu a následne zís­kali 750 tisíc dolá­rov na výskum. Na dokon­če­nie tohto plánu im sta­čili už len 2 mili­óny, ktoré zís­kali cez cro­wd­fu­ding na Indie­gogo.

solar guys

foto: treehugger.com

Panely od Solar Roadways sú pokryté safety glass, a okrem zís­ka­va­nia ener­gie, pri­chá­dzajú aj s inými vychy­táv­kami. Sú inšta­lo­vané v modu­loch, ktoré sa dajú ľahko vymie­ňať v prí­pade poru­chy a majú v sebe aj LED svetlá, ktoré majú nahra­diť všetky cestné čiary a zna­če­nie. Asi naj­zau­jí­ma­vej­šia časť pane­lov od Solar Roadways je to, že sú schopné nabí­jať elek­tro­mo­bily počas jazdy. Toto nabí­ja­nie fun­guje podľa tes­tov v opti­mál­nej rých­losti 120km/h a pri iných rých­los­tiach sa môže nabí­ja­nie spo­ma­liť, ale je funkčné stále.

Solárne cesty nie sú úplna novinka. Sú pri­pra­vo­vané a funkčné už aj v rámci Európy. Fran­cúzi na začiatku tohto roku ohlá­sili v spo­lu­práci s Národ­ným inšti­tú­tom pre solárnu ener­giu 5 ročný plán na pokry­tie viac ako 800 kilo­met­rov ciest solár­nymi panelmi. Stále však ostáva otázka udr­ža­teľ­nosti týchto ciest, ale testy uka­zujú, že panely pokryté sklom vydr­žia 20 rokov inten­zív­nej pre­mávky. Další fak­tor udr­ža­teľ­nosti týchto ciest, je že nemusí byť odstrá­nená už exis­tu­júca infra­štruk­túra, ale panely sú ukla­dané na už exs­tu­júce cesty.

solar netherlands

foto: mic.com

Jediná zatiaľ funkčná solárna cesta na svete je v Holand­sku a je to, ako inak, cyk­lis­tický chod­ník. Bol nain­šta­lo­vaný kon­com roka 2014 a iba za prvý pol­rok vytvo­ril 3000 kW hodín ener­gie, čo je cca dosť ener­gie na ener­ge­tickú samos­tat­nosť malého domu na celý rok. V Holand­sku plá­nujú solárne panely umiest­ňo­vať v najb­liž­šej dobe na par­ko­viská a det­ské ihriská.

Tieto plány a nápady sú v rámci udr­ža­teľ­ného roz­voja jed­nými z naj­lep­ších, ktoré nám vôbec neza­sa­hujú do bež­ného fun­go­va­nia, a tak­tiež budo­va­nie novej infra­štruk­túry nie je potrebné, čo sú všetko výborné a eko­no­micky výhodné fak­tory, ale to, či solárne cesty zís­kajú všade popu­la­ritu ukáže už len čas.

zdroj: thenexteb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: fastcoexist.com

Pridať komentár (0)