Solár­ne ces­ty sú tu a nabi­jú ti aj elek­tro­mo­bil

Anna Schröder / 27. júna 2016 / Startupy

Odde­le­nie dopra­vy v Mis­sou­ri sa už rok po štar­te ini­cia­tí­vy Road to Tomor­row dalo doko­py so spo­loč­nos­ťou Solar Roadwa­ys (star­tup z Ida­ho) a pri­ná­ša­jú spo­loč­ne ces­tu pokry­tú solár­ny­mi panel­mi.

Solár­ne pane­ly by mali do kon­ca roka pokryť zatiaľ neur­či­to dlhú časť zná­mej Rou­te 66. Tom Blair, líder tej­to ini­cia­tí­vy, zís­kal veľ­kú časť finan­cií cez cro­wd­fun­ding. Zo začiat­ku boli pod­po­re­ní gran­tom od Fede­ral Hig­hway Asso­cia­ti­on na vytvo­re­nie pro­to­ty­pu a násled­ne zís­ka­li 750 tisíc dolá­rov na výskum. Na dokon­če­nie toh­to plá­nu im sta­či­li už len 2 mili­ó­ny, kto­ré zís­ka­li cez cro­wd­fu­ding na Indie­go­go.

solar guys

foto: treehugger.com

Pane­ly od Solar Roadwa­ys sú pokry­té safe­ty glass, a okrem zís­ka­va­nia ener­gie, pri­chá­dza­jú aj s iný­mi vychy­táv­ka­mi. Sú inšta­lo­va­né v modu­loch, kto­ré sa dajú ľah­ko vymie­ňať v prí­pa­de poru­chy a majú v sebe aj LED svet­lá, kto­ré majú nahra­diť všet­ky cest­né čia­ry a zna­če­nie. Asi naj­zau­jí­ma­vej­šia časť pane­lov od Solar Roadwa­ys je to, že sú schop­né nabí­jať elek­tro­mo­bi­ly počas jaz­dy. Toto nabí­ja­nie fun­gu­je pod­ľa tes­tov v opti­mál­nej rých­los­ti 120km/h a pri iných rých­los­tiach sa môže nabí­ja­nie spo­ma­liť, ale je funkč­né stá­le.

Solár­ne ces­ty nie sú úpl­na novin­ka. Sú pri­pra­vo­va­né a funkč­né už aj v rám­ci Euró­py. Fran­cú­zi na začiat­ku toh­to roku ohlá­si­li v spo­lu­prá­ci s Národ­ným inšti­tú­tom pre solár­nu ener­giu 5 roč­ný plán na pokry­tie viac ako 800 kilo­met­rov ciest solár­ny­mi panel­mi. Stá­le však ostá­va otáz­ka udr­ža­teľ­nos­ti tých­to ciest, ale tes­ty uka­zu­jú, že pane­ly pokry­té sklom vydr­žia 20 rokov inten­zív­nej pre­máv­ky. Dal­ší fak­tor udr­ža­teľ­nos­ti tých­to ciest, je že nemu­sí byť odstrá­ne­ná už exis­tu­jú­ca infra­štruk­tú­ra, ale pane­ly sú ukla­da­né na už exs­tu­jú­ce ces­ty.

solar netherlands

foto: mic.com

Jedi­ná zatiaľ funkč­ná solár­na ces­ta na sve­te je v Holand­sku a je to, ako inak, cyk­lis­tic­ký chod­ník. Bol nain­šta­lo­va­ný kon­com roka 2014 a iba za prvý pol­rok vytvo­ril 3000 kW hodín ener­gie, čo je cca dosť ener­gie na ener­ge­tic­kú samos­tat­nosť malé­ho domu na celý rok. V Holand­sku plá­nu­jú solár­ne pane­ly umiest­ňo­vať v najb­liž­šej dobe na par­ko­vis­ká a det­ské ihris­ká.

Tie­to plá­ny a nápa­dy sú v rám­ci udr­ža­teľ­né­ho roz­vo­ja jed­ný­mi z naj­lep­ších, kto­ré nám vôbec neza­sa­hu­jú do bež­né­ho fun­go­va­nia, a tak­tiež budo­va­nie novej infra­štruk­tú­ry nie je potreb­né, čo sú všet­ko výbor­né a eko­no­mic­ky výhod­né fak­to­ry, ale to, či solár­ne ces­ty zís­ka­jú vša­de popu­la­ri­tu uká­že už len čas.

zdroj: thenexteb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: fastcoexist.com

Pridať komentár (0)