Sony Digi­tal Paper: Stovky papie­rov v jed­nej kra­bičke

Kristína Hlavová / 10. apríla 2014 / Tech a inovácie

Čo spája mana­žéra, práv­nika, poli­tika, pro­fe­sora či pod­ni­ka­teľa? Čo je kaž­do­den­ným úde­lom týchto pro­fe­sií? Áno, sú to neslávne známe „papie­ro­vačky“. Samoz­rejme, okrem mili­ó­nov ďal­ších povin­ností. Práve papier a pero je to, čo je neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou ich pra­cov­ného života.

Jed­no­du­ché a záro­veň revo­lučné rie­še­nie pri­nie­sol Sony a jeho Digi­tal Paper. Oby­čajný papier posiela do úza­dia a s ním aj ruky zašpi­nené od atra­mentu. Digi­tal Paper pred­sta­vuje plat­formu, na ktorú si môžete svoje poznámky písať, ukla­dať ich a dokonca aj zdie­ľať.

Digi­tal Paper je ľahký, tenký a teda aj vysoko pre­nosný disp­lej podobný tab­letu. Roz­me­rom 31 x 23 cm je ešte o kúsok väčší ako kla­sický papier A4. Hrúbka je 6,8 mm, čo je asi ako 30 lis­tov papiera. Do 356 gra­mov sa zmestí pri­bližne 2800 PDF súbo­rov. Cel­kom prak­tické, čo poviete? Odolný rám digi­tál­neho papiera nahradí objemné zložky súbo­rov, takže aktovku môžete pokojne nechať doma. 

Avšak za veľké mínus pova­žu­jem práve to, že Digi­tal Paper pod­po­ruje len súbory vo for­máte PDF. Ak si chcete nahrať súbor v inom for­máte, naprí­klad MS Word, Excel či Power­Po­int, je potrebné ich pre­kon­ver­to­vať. Súbory je možné pre­niesť bez­drô­tovo alebo cez USB.

Ukla­da­nie, synch­ro­ni­zá­cia a zdie­ľa­nie

Sony pozná malé, no pod­statné prob­lémy pod­ni­ka­te­ľov – mať všetky súbory pekne pohro­made, na jed­nom mieste a nestrá­cať viac čas hľa­da­ním zapat­ro­še­ných náčr­tov. Digi­tal Paper je veľmi dobre využi­teľný aj pri firem­ných mee­tin­goch. Pro­stred­níc­tvom wifi pri­po­je­nia pošlete doku­menty svo­jim spo­lu­pra­cov­ní­kom a môžete na nich pra­co­vať súčasne. 

Dôle­ži­tým prv­kom je digi­tálne pero Sty­lus, ktoré fun­guje rov­nako ako kla­sické pero a dajú sa ním zapi­so­vať poznámky na disp­lej. Ľahký prí­stup k súbo­rom, komen­to­va­nie, zvý­raz­ňo­va­nie, otá­ča­nie, zväč­šo­va­nie obráz­kov, vytvá­ra­nie tabu­liek, ale aj gra­fov – to všetko Sty­lus umož­ňuje.

zdroj: pro.sony.com

Disp­lej je vysoko kon­trastný, takže ostré svetlo sa od neho odráža. Ak radi pra­cu­jete vonku, keď svieti slnko, oce­níte per­fektnú čita­teľ­nosť. Chýba však pod­svie­te­nie, takže dosta­tok svetla je doslova nut­nos­ťou. A ak pra­cu­jete radi aj nad­čas, s výdr­žou baté­rie si nemu­síte robiť sta­rosti. Sony mys­lel aj na to — baté­ria vydrží pri­bližne 3 týždne na jedno nabi­tie.

Digi­tal Paper od Sony bude na trh uve­dený už v máji tohto roku. Cena je odra­zom toho, pre akú cie­ľovku je pro­dukt určený – 1 100 ame­ric­kých dolá­rov. Nechá­vam na vaše posú­de­nie, či je to pri­me­raná cena za „hro­mady papie­rov“.

Zdroje: pro.sony.com, etrend.sk

Pridať komentár (0)