Sony Digi­tal Paper: Stov­ky papie­rov v jed­nej kra­bič­ke

Kristína Hlavová / 10. apríla 2014 / Tech a inovácie

Čo spá­ja mana­žé­ra, práv­ni­ka, poli­ti­ka, pro­fe­so­ra či pod­ni­ka­te­ľa? Čo je kaž­do­den­ným úde­lom tých­to pro­fe­sií? Áno, sú to nesláv­ne zná­me „papie­ro­vač­ky“. Samoz­rej­me, okrem mili­ó­nov ďal­ších povin­nos­tí. Prá­ve papier a pero je to, čo je neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou ich pra­cov­né­ho živo­ta.

Jed­no­du­ché a záro­veň revo­luč­né rie­še­nie pri­nie­sol Sony a jeho Digi­tal Paper. Oby­čaj­ný papier posie­la do úza­dia a s ním aj ruky zašpi­ne­né od atra­men­tu. Digi­tal Paper pred­sta­vu­je plat­for­mu, na kto­rú si môže­te svo­je poznám­ky písať, ukla­dať ich a dokon­ca aj zdie­ľať.

Digi­tal Paper je ľah­ký, ten­ký a teda aj vyso­ko pre­nos­ný disp­lej podob­ný tab­le­tu. Roz­me­rom 31 x 23 cm je ešte o kúsok väč­ší ako kla­sic­ký papier A4. Hrúb­ka je 6,8 mm, čo je asi ako 30 lis­tov papie­ra. Do 356 gra­mov sa zmes­tí pri­bliž­ne 2800 PDF súbo­rov. Cel­kom prak­tic­ké, čo povie­te? Odol­ný rám digi­tál­ne­ho papie­ra nahra­dí objem­né zlož­ky súbo­rov, tak­že aktov­ku môže­te pokoj­ne nechať doma. 

Avšak za veľ­ké mínus pova­žu­jem prá­ve to, že Digi­tal Paper pod­po­ru­je len súbo­ry vo for­má­te PDF. Ak si chce­te nahrať súbor v inom for­má­te, naprí­klad MS Word, Excel či Power­Po­int, je potreb­né ich pre­kon­ver­to­vať. Súbo­ry je mož­né pre­niesť bez­drô­to­vo ale­bo cez USB.

Ukla­da­nie, synch­ro­ni­zá­cia a zdie­ľa­nie

Sony pozná malé, no pod­stat­né prob­lé­my pod­ni­ka­te­ľov – mať všet­ky súbo­ry pek­ne pohro­ma­de, na jed­nom mies­te a nestrá­cať viac čas hľa­da­ním zapat­ro­še­ných náčr­tov. Digi­tal Paper je veľ­mi dob­re využi­teľ­ný aj pri firem­ných mee­tin­goch. Pro­stred­níc­tvom wifi pri­po­je­nia pošle­te doku­men­ty svo­jim spo­lu­pra­cov­ní­kom a môže­te na nich pra­co­vať súčas­ne. 

Dôle­ži­tým prv­kom je digi­tál­ne pero Sty­lus, kto­ré fun­gu­je rov­na­ko ako kla­sic­ké pero a dajú sa ním zapi­so­vať poznám­ky na disp­lej. Ľah­ký prí­stup k súbo­rom, komen­to­va­nie, zvý­raz­ňo­va­nie, otá­ča­nie, zväč­šo­va­nie obráz­kov, vytvá­ra­nie tabu­liek, ale aj gra­fov – to všet­ko Sty­lus umož­ňu­je.

zdroj: pro.sony.com

Disp­lej je vyso­ko kon­trast­ný, tak­že ostré svet­lo sa od neho odrá­ža. Ak radi pra­cu­je­te von­ku, keď svie­ti sln­ko, oce­ní­te per­fekt­nú čita­teľ­nosť. Chý­ba však pod­svie­te­nie, tak­že dosta­tok svet­la je doslo­va nut­nos­ťou. A ak pra­cu­je­te radi aj nad­čas, s výdr­žou baté­rie si nemu­sí­te robiť sta­ros­ti. Sony mys­lel aj na to — baté­ria vydr­ží pri­bliž­ne 3 týžd­ne na jed­no nabi­tie.

Digi­tal Paper od Sony bude na trh uve­de­ný už v máji toh­to roku. Cena je odra­zom toho, pre akú cie­ľov­ku je pro­dukt urče­ný – 1 100 ame­ric­kých dolá­rov. Nechá­vam na vaše posú­de­nie, či je to pri­me­ra­ná cena za „hro­ma­dy papie­rov“.

Zdro­je: pro.sony.com, etrend.sk

Pridať komentár (0)