Sound­no­de: Koneč­ne desk­to­po­vá apli­ká­cia pre SoundC­loud, pre Win­do­wsy aj Macy

Lukáš Timko / 26. januára 2016 / Tech a inovácie

Pred ôsmi­mi rok­mi zalo­ži­li Ale­xan­der Ljung a Eric Wahl­forss onli­ne služ­bu na dis­tri­bú­ciu audio nahrá­vok. Plat­for­mu, kto­rú nazva­li SoundC­loud si ľudia veľ­mi rých­lo obľú­bi­li a sta­či­lo pár mesia­cov, aby výraz­ne zača­la kon­ku­ro­vať vte­daj­šie­mu MyS­pa­ceu v zdie­la­ní hud­by umel­ca­mi.

SoundC­loud pou­ží­vam na hľa­da­nie nových pes­ni­čiek. Neraz sa mi sta­lo, že som hľa­dal nie­čo nové, ori­gi­nál­ne, ale na Spo­ti­fy som nara­zil stá­le na tie isté trac­ky a pla­y­lis­ty. Nič nové. Na SoundC­lou­de sta­čí raz scroll­núť a zobra­zí sa mi 30 pes­ni­čiek, kto­ré si celé vypo­ču­jem, lebo sú také dob­re, ale v živo­te som o nich nepo­čul. Dote­raz som ju mal iba vo svo­jom pre­hlia­da­či a nie na mojom desk­to­pe ako naprí­klad Spo­ti­fy. Prá­ve pre­to som ju pou­ží­val ove­ľa menej. To sa však prí­cho­dom nasle­du­jú­cej apli­ká­cie zme­ní.

Zakladatelia Soundcloudu: Alexander Ljung a Eric Wahlforss

Zakla­da­te­lia SoundC­lou­du: Ale­xan­der Ljung a Eric Wahl­forss

Deve­lo­per Micha­el Lan­cas­ter vytvo­ril Sound­no­de, desk­to­po­vú apli­ká­ciu za pomo­ci Angular.js a Node.js na kto­rú sme všet­ci čaka­li. Tak­to sa SoundC­loud dosta­ne na plo­chy Win­do­wsov, Macov ale­bo Linu­xov. Služ­by v pre­hlia­da­či sú pred­sa okej, ale pri­znaj sa, aj ty máš otvo­re­ných 25 kariet a už sa ti naozaj nech­ce otvá­rať ďaľ­šiu, lebo ti Chro­me jed­no­du­cho žere vyrov­ná­va­ciu pamäť.

Sound­no­de vyze­rá skve­le a je to plno­hod­not­ná desk­to­po­vá apli­ká­cia s kla­ve­so­vý­mi skrat­ka­mi a všet­ký­mi fun­kcia­mi SoundC­lou­du. Má všet­ko, čo by si oča­ká­val od ofi­ciál­nej SoundC­loud apli­ká­cie. Otáz­kou zostá­va, pre­čo SoundC­loud nepri­šiel s nie­čim podob­ným už skôr. Pros­tried­ky na to má, dôvo­dy tiež a z ich ber­lín­skych kan­ce­lá­rií musia mať plné ved­ro inšpi­rá­cie. Nero­zu­miem…

Screen-Shot-2016-01-25-at-11.58.35-AM-1200x806Screen-Shot-2016-01-25-at-11.55.18-AM-1200x806

Táto apli­ká­cia urči­te vyme­ní Spo­ti­fy ako moju hlav­nú služ­bu na počú­va­nie muzi­ky, ale ak váhaš, odpo­rú­čam si ju nain­šta­lo­vať pop­ri Spo­ti­fy. SoundC­loud je zadar­mo a nič tým nestra­tíš. Mož­no si zvyk­neš a budeš počú­vať obe služ­by naraz. Nik ti v tom neb­rá­ni.

Apli­ká­cia je open sour­ce a tak sa môžeš pohrať s kódom a pris­pieť nie­čim uži­toč­ným. Kód je verej­ne dostup­ný na Git­Hu­be pre kaž­dé­ho záu­jem­cu..

Sound­no­de si stiah­neš tu…

Soundcloud-office-3

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)