Sound­node: Konečne desk­to­pová apli­ká­cia pre SoundC­loud, pre Win­do­wsy aj Macy

Lukáš Timko / 26. januára 2016 / Tech a inovácie

Pred ôsmimi rokmi zalo­žili Ale­xan­der Ljung a Eric Wahl­forss online službu na dis­tri­bú­ciu audio nahrá­vok. Plat­formu, ktorú nazvali SoundC­loud si ľudia veľmi rýchlo obľú­bili a sta­čilo pár mesia­cov, aby výrazne začala kon­ku­ro­vať vte­daj­šiemu MyS­pa­ceu v zdie­laní hudby umel­cami.

SoundC­loud pou­ží­vam na hľa­da­nie nových pes­ni­čiek. Neraz sa mi stalo, že som hľa­dal niečo nové, ori­gi­nálne, ale na Spo­tify som nara­zil stále na tie isté tracky a pla­y­listy. Nič nové. Na SoundC­loude stačí raz scroll­núť a zobrazí sa mi 30 pes­ni­čiek, ktoré si celé vypo­ču­jem, lebo sú také dobre, ale v živote som o nich nepo­čul. Dote­raz som ju mal iba vo svo­jom pre­hlia­dači a nie na mojom desk­tope ako naprí­klad Spo­tify. Práve preto som ju pou­ží­val oveľa menej. To sa však prí­cho­dom nasle­du­jú­cej apli­ká­cie zmení.

Zakladatelia Soundcloudu: Alexander Ljung a Eric Wahlforss

Zakla­da­te­lia SoundC­loudu: Ale­xan­der Ljung a Eric Wahl­forss

Deve­lo­per Michael Lan­cas­ter vytvo­ril Sound­node, desk­to­povú apli­ká­ciu za pomoci Angular.js a Node.js na ktorú sme všetci čakali. Takto sa SoundC­loud dostane na plo­chy Win­do­wsov, Macov alebo Linu­xov. Služby v pre­hlia­dači sú predsa okej, ale pri­znaj sa, aj ty máš otvo­re­ných 25 kariet a už sa ti naozaj nechce otvá­rať ďaľ­šiu, lebo ti Chrome jed­no­du­cho žere vyrov­ná­va­ciu pamäť.

Sound­node vyzerá skvele a je to plno­hod­notná desk­to­pová apli­ká­cia s kla­ve­so­vými skrat­kami a všet­kými fun­kciami SoundC­loudu. Má všetko, čo by si oča­ká­val od ofi­ciál­nej SoundC­loud apli­ká­cie. Otáz­kou zostáva, prečo SoundC­loud nepri­šiel s nie­čim podob­ným už skôr. Pros­triedky na to má, dôvody tiež a z ich ber­lín­skych kan­ce­lá­rií musia mať plné vedro inšpi­rá­cie. Nero­zu­miem…

Screen-Shot-2016-01-25-at-11.58.35-AM-1200x806Screen-Shot-2016-01-25-at-11.55.18-AM-1200x806

Táto apli­ká­cia určite vymení Spo­tify ako moju hlavnú službu na počú­va­nie muziky, ale ak váhaš, odpo­rú­čam si ju nain­šta­lo­vať popri Spo­tify. SoundC­loud je zadarmo a nič tým nestra­tíš. Možno si zvyk­neš a budeš počú­vať obe služby naraz. Nik ti v tom neb­ráni.

Apli­ká­cia je open source a tak sa môžeš pohrať s kódom a pris­pieť nie­čim uži­toč­ným. Kód je verejne dostupný na Git­Hube pre kaž­dého záu­jemcu..

Sound­node si stiah­neš tu…

Soundcloud-office-3

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)