Spo­loč­nosť vyrá­ba­júca tech­niku pre ame­rickú armádu kúpila firmu, ktorá vymys­lela hover­bo­ard

Rudolf Nečas / 5. augusta 2016 / Tech a inovácie

Budú ame­rickí vojaci lie­tať na hover­bo­ar­doch?

Franky Zapata šoko­val svet tým, že odha­lil svoj trys­kovo pohá­ňaný “hover­bo­ard”, ktorý bol schopný lie­tať rých­los­ťou 150 kilo­met­rov za hodinu. Teraz jeho firmu kúpil Implant Science, dodá­va­teľ pre Odde­le­nie vnú­tor­nej bez­peč­nosti USA.

2838308.main_image

foto: thesun.co.uk

37-ročný Zapata nedávno pou­žil jeho Fly­bo­ard Air na pre­ces­to­va­nie viac ako 2 252 met­rov z fran­cúz­skeho atlan­tic­kého pobrež­ného mesta Saus­set-les-Pins. Na videu môžeš vidieť ako dosia­hol výšku 50 met­rov nad povr­chom v lete, ktorý trval nece­lých sedem minút.

Sme nad­šení, že sa vizi­onári ako Franky Zapata a jeho tím pri­dajú k nám a tiež že umož­níme akci­oná­rom ťažiť z mno­hých pre­lo­mo­vých pro­duk­tov, ktoré už vyna­šiel a nových ino­vá­cií, ktoré odhalí v najb­liž­ších mesia­coch a rokoch.” pove­dal pre­zi­dent Implant Science, Robert Lis­couski pri pre­daji.

Implant Scien­ces Cor­po­ra­tion, pop­redný výrobca rie­šení na detek­ciu stôp výbuš­ním pre minis­ter­stvo pre vnú­tornú bez­peč­nosť s pote­še­ním ozna­muje pod­pí­sa­nie vyhlá­se­nia o zámere zís­kať Zapata Indus­tries SAS v Mar­se­ille, Fran­cúz­sku,” ozná­mila spo­loč­nosť.

Franky Zapata sa zvi­di­teľ­nil vďaka vodou pohá­ňa­nému Fly­bo­ardu vyvi­nu­tému jeho spo­loč­nos­ťou Zapata Racing. Tiež drží Guin­nes­sov rekord pre uro­be­nie 26 backf­li­pov s vod­ným jet­pac­kom za jednu minútu. Vo svo­jom pre­jave na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii po úspeš­nom pokuse nad­šený Zapata novi­ná­rom pove­dal: “Toto je naozaj životné dielo.”

Zapa­tove ori­gi­nálne Fly­bo­ards sú obľú­bené aj u mno­hých celeb­rít, ale jeho naj­novší vyná­lez zahan­bil aj hover­bo­ard, na kto­rom sa pre­há­ňal Marty McFly.Nazvané Fly­Bo­ard Air, zaria­de­nie namiesto vod­ných try­siek pou­žíva trys­kové tur­bíny. Fly­bo­ard Air tvrdí, že umožní pou­ží­va­te­ľom lie­tať po oblohe až do neuve­ri­teľ­nej výšky troch kilo­met­rov. Zaria­de­nie pou­žíva nezá­vislé pohonné jed­notky pre let po dobu asi 10 minút a dosa­huje maxi­málnu rých­losť 150 kilo­met­rov za hodinu.

Neexis­tujú žiadne kon­krétne pod­rob­nosti o tom, ako Zapata riadi Fly­bo­ard alebo čo presne ho poháňa. Na videu však vidno joys­tick, ktorý sa zdá byť pri­po­jený k spod­nej časti zaria­de­nia. Neexis­tuje žiadna zmienka o tom, kedy bude Fly­bo­ard Air v pre­daji, alebo či vôbec bude nie­kedy sprí­stup­nený verej­nosti.

maxresdefault

foto: youtube.com

zdroj: dailymail.co.uk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: engadget.com

Pridať komentár (0)