Spo­loč­nosť vyrá­ba­jú­ca tech­ni­ku pre ame­ric­kú armá­du kúpi­la fir­mu, kto­rá vymys­le­la hover­bo­ard

Rudolf Nečas / 5. augusta 2016 / Tech a inovácie

Budú ame­ric­kí voja­ci lie­tať na hover­bo­ar­doch?

Fran­ky Zapa­ta šoko­val svet tým, že odha­lil svoj trys­ko­vo pohá­ňa­ný “hover­bo­ard”, kto­rý bol schop­ný lie­tať rých­los­ťou 150 kilo­met­rov za hodi­nu. Teraz jeho fir­mu kúpil Implant Scien­ce, dodá­va­teľ pre Odde­le­nie vnú­tor­nej bez­peč­nos­ti USA.

2838308.main_image

foto: thesun.co.uk

37-roč­ný Zapa­ta nedáv­no pou­žil jeho Fly­bo­ard Air na pre­ces­to­va­nie viac ako 2 252 met­rov z fran­cúz­ske­ho atlan­tic­ké­ho pobrež­né­ho mes­ta Saus­set-les-Pins. Na videu môžeš vidieť ako dosia­hol výš­ku 50 met­rov nad povr­chom v lete, kto­rý trval nece­lých sedem minút.

Sme nad­še­ní, že sa vizi­oná­ri ako Fran­ky Zapa­ta a jeho tím pri­da­jú k nám a tiež že umož­ní­me akci­oná­rom ťažiť z mno­hých pre­lo­mo­vých pro­duk­tov, kto­ré už vyna­šiel a nových ino­vá­cií, kto­ré odha­lí v najb­liž­ších mesia­coch a rokoch.” pove­dal pre­zi­dent Implant Scien­ce, Robert Lis­cous­ki pri pre­da­ji.

Implant Scien­ces Cor­po­ra­ti­on, pop­red­ný výrob­ca rie­še­ní na detek­ciu stôp výbuš­ním pre minis­ter­stvo pre vnú­tor­nú bez­peč­nosť s pote­še­ním ozna­mu­je pod­pí­sa­nie vyhlá­se­nia o záme­re zís­kať Zapa­ta Indus­tries SAS v Mar­se­il­le, Fran­cúz­sku,” ozná­mi­la spo­loč­nosť.

Fran­ky Zapa­ta sa zvi­di­teľ­nil vďa­ka vodou pohá­ňa­né­mu Fly­bo­ar­du vyvi­nu­té­mu jeho spo­loč­nos­ťou Zapa­ta Racing. Tiež drží Guin­nes­sov rekord pre uro­be­nie 26 backf­li­pov s vod­ným jet­pac­kom za jed­nu minú­tu. Vo svo­jom pre­ja­ve na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii po úspeš­nom poku­se nad­še­ný Zapa­ta novi­ná­rom pove­dal: “Toto je naozaj život­né die­lo.”

Zapa­to­ve ori­gi­nál­ne Fly­bo­ards sú obľú­be­né aj u mno­hých celeb­rít, ale jeho naj­nov­ší vyná­lez zahan­bil aj hover­bo­ard, na kto­rom sa pre­há­ňal Mar­ty McF­ly.Nazva­né Fly­Bo­ard Air, zaria­de­nie namies­to vod­ných try­siek pou­ží­va trys­ko­vé tur­bí­ny. Fly­bo­ard Air tvr­dí, že umož­ní pou­ží­va­te­ľom lie­tať po oblo­he až do neuve­ri­teľ­nej výš­ky troch kilo­met­rov. Zaria­de­nie pou­ží­va nezá­vis­lé pohon­né jed­not­ky pre let po dobu asi 10 minút a dosa­hu­je maxi­mál­nu rých­losť 150 kilo­met­rov za hodi­nu.

Neexis­tu­jú žiad­ne kon­krét­ne pod­rob­nos­ti o tom, ako Zapa­ta ria­di Fly­bo­ard ale­bo čo pres­ne ho pohá­ňa. Na videu však vid­no joys­tick, kto­rý sa zdá byť pri­po­je­ný k spod­nej čas­ti zaria­de­nia. Neexis­tu­je žiad­na zmien­ka o tom, kedy bude Fly­bo­ard Air v pre­da­ji, ale­bo či vôbec bude nie­ke­dy sprí­stup­ne­ný verej­nos­ti.

maxresdefault

foto: youtube.com

zdroj: dailymail.co.uk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: engadget.com

Pridať komentár (0)