Spo­loč­nos­ti Bio-Bean sa poda­ri­lo obja­viť pali­vo dru­hej gene­rá­cie, je ním káva

Linda Cebrová / 7. apríla 2016 / Startupy

Pre­mýš­la­li ste nie­ke­dy o tom, čo sa sta­ne so zvyš­ka­mi kávy, kto­ré poslú­ži­li na príp­ra­vu váš­ho espres­sa? Naprí­klad Star­bucks pre­dá­va sepa­ro­va­nú kávu ako hno­ji­vo pre poľ­no­hos­po­dá­rov. Mla­dá lon­dýn­ska fir­ma Bio-bean, kto­rá zís­ka­la mno­ho oce­ne­ní týka­jú­cich sa eko­lo­gic­ké­ho zís­ka­va­nia ener­gie našla aj iný spô­sob jej využi­tia.

Bio-Bean zbie­ra odpad z kaviar­ní, z kto­ré­ho násled­ne vyrá­ba bio­pa­li­vo pou­ži­teľ­né na vyku­ro­va­nie budovpohon auto­mo­bi­lov. Na sve­te sa pri­tom roč­ne vypro­du­ku­je a spot­re­bu­je pri­bliž­ne 72 mili­ó­nov ton kávy, čo by malo sta­čiť na výro­bu 1,287 miliar­dy lit­rov také­ho­to bio­pa­li­va. Spa­re­ná káva totiž obsa­hu­je 11 – 20% silíc a zby­tok pred­sta­vu­je bio­ma­su. Tá sa dá využiť, ako hno­ji­vo, základ k výro­be eta­no­lu ale­bo ako pali­vo­vé bri­ke­ty.

biobean111

Pri rie­še­ní jed­nej z úloh týka­jú­cej sa ener­ge­ti­ky budov, uvi­del mla­dý štu­dent Art­hur Kay v káve poten­ci­onál­ny zdroj ener­gie. V roku 2012 pre­to zalo­žil fir­mu Bio-bean. Ešte v tom istom roku zís­kal oce­ne­nie Low Car­bon Entrep­re­ne­ur Award, kto­rým sa lon­dýn­ska rad­ni­ca sna­ží moti­vo­vať štu­den­tov a absol­ven­tov, aby pri­chá­dza­li s nový­mi “zele­ný­mi” nápad­mi.

biobeanliquid

V pod­sta­te využí­va­me pro­dukt, kto­rý je už súčas­ťou uhlí­ko­vé­ho cyk­lu a má svoj pri­már­ny účel. Momen­tál­ne hovo­rí­me len o káve, ale rov­na­ko môže­me využiť aj kuchyn­ský olej. Poda­ri­lo sa nám obja­viť pali­vo dru­hej gene­rá­cie, kto­ré dopo­siaľ nebo­lo ešte nija­ko zhod­no­te­né,” pre­hlá­sil Kay.

biobean3

Ener­gia pre 15 000 rodín

Tová­reň na pre­pra­co­va­nie kávo­vé­ho odpa­du, kto­rú vlast­ní Bio-bean, je schop­ná kaž­dý rok spra­co­vať zhru­ba 50 000 ton odpa­du a tým vyro­biť dosta­tok bio­pa­liet pre vyku­ro­va­nie viac ako 15-tisíc domác­nos­tí. K tomu­to ori­gi­nál­ne­mu rie­še­niu a úspe­chu spo­loč­nos­ti sa vyjad­ril aj lon­dýn­sky sta­ros­ta Boris John­son: “Úspech Bio-bean uka­zu­je, aký veľ­ký je trh pre nápa­dy z oblas­ti zele­ných tech­no­ló­gií. Odvied­li kus prá­ce a Lon­dýn­ča­nia si môžu užiť svo­ju den­nú dáv­ku kávy s vedo­mím, že okrem svo­jej dáv­ky kofe­ínu dosta­ne prí­sun ener­gie až 15 000 domác­nos­tí.”

biobeanheat

Káva má rov­na­ké vlast­nos­ti, ako ostat­né komo­di­ty, z kto­rých sa vyrá­ba­jú bio­pa­li­vá. Roz­diel je však v tom, že väč­ši­na z nich je pes­to­va­ná pria­mo pre výro­bu bio­pa­lív, zatiaľ čo z kávy sa využí­va len odpad. Sme teda sved­ka­mi vzni­ku novej udr­ža­teľ­nej gene­rá­cie pali­va s obrov­ským poten­ciá­lom,” vysvet­ľu­je Chris Chuck z che­mic­kej fakul­ty na Uni­ver­si­ty of Bath.

Ako to fun­gu­je?

Bio­naf­ta sa z kávy vyrá­ba tak, že sa káva naj­skôr vysu­ší pri 50 °C, čím sa zba­ví až 50 % svo­jej hmot­nos­ti. K násled­né­mu extra­ho­va­niu olej­na­tých zlo­žiek sa pou­ží­va hexan. Tým vznik­ne nie­čo ako suro­vá ropa, z nej sa sa necha­jú vyzrá­žať vol­né mast­né kyse­li­ny, kto­ré sú násled­ne odstre­de­ním odstrá­ne­né. Zby­tok je už len čis­té pou­ži­teľ­né pali­vo. Pod­ľa auto­rov toh­to postu­pu, je tak­to vyro­be­ná bio­naf­ta kva­lit­nej­šia a pre­dov­šet­kým sta­bil­nej­šia než bio­naf­ta vyro­be­ná bež­ným spô­so­bom. Dôvo­dom je vyso­ký obsah anti­oxi­dan­tov, kto­ré zabra­ňu­jú pro­ce­su roz­pa­du.

biobean2

zdroj:bio-bean.com ‚ zdroj všet­kých foto­gra­fií:gizmag.com

Pridať komentár (0)