Spo­loč­nosti Bio-Bean sa poda­rilo obja­viť palivo dru­hej gene­rá­cie, je ním káva

Linda Cebrová / 7. apríla 2016 / Startupy

Pre­mýš­lali ste nie­kedy o tom, čo sa stane so zvyš­kami kávy, ktoré poslú­žili na príp­ravu vášho espressa? Naprí­klad Star­bucks pre­dáva sepa­ro­vanú kávu ako hno­jivo pre poľ­no­hos­po­dá­rov. Mladá lon­dýn­ska firma Bio-bean, ktorá zís­kala mnoho oce­není týka­jú­cich sa eko­lo­gic­kého zís­ka­va­nia ener­gie našla aj iný spô­sob jej využi­tia.

Bio-Bean zbiera odpad z kaviarní, z kto­rého následne vyrába bio­pa­livo pou­ži­teľné na vyku­ro­va­nie budovpohon auto­mo­bi­lov. Na svete sa pri­tom ročne vypro­du­kuje a spot­re­buje pri­bližne 72 mili­ó­nov ton kávy, čo by malo sta­čiť na výrobu 1,287 miliardy lit­rov také­hoto bio­pa­liva. Spa­rená káva totiž obsa­huje 11 – 20% silíc a zby­tok pred­sta­vuje bio­masu. Tá sa dá využiť, ako hno­jivo, základ k výrobe eta­nolu alebo ako pali­vové bri­kety.

biobean111

Pri rie­šení jed­nej z úloh týka­jú­cej sa ener­ge­tiky budov, uvi­del mladý štu­dent Art­hur Kay v káve poten­ci­onálny zdroj ener­gie. V roku 2012 preto zalo­žil firmu Bio-bean. Ešte v tom istom roku zís­kal oce­ne­nie Low Car­bon Entrep­re­neur Award, kto­rým sa lon­dýn­ska rad­nica snaží moti­vo­vať štu­den­tov a absol­ven­tov, aby pri­chá­dzali s novými “zele­nými” nápadmi.

biobeanliquid

V pod­state využí­vame pro­dukt, ktorý je už súčas­ťou uhlí­ko­vého cyklu a má svoj pri­márny účel. Momen­tálne hovo­ríme len o káve, ale rov­nako môžeme využiť aj kuchyn­ský olej. Poda­rilo sa nám obja­viť palivo dru­hej gene­rá­cie, ktoré dopo­siaľ nebolo ešte nijako zhod­no­tené,” pre­hlá­sil Kay.

biobean3

Ener­gia pre 15 000 rodín

Tová­reň na pre­pra­co­va­nie kávo­vého odpadu, ktorú vlastní Bio-bean, je schopná každý rok spra­co­vať zhruba 50 000 ton odpadu a tým vyro­biť dosta­tok bio­pa­liet pre vyku­ro­va­nie viac ako 15-tisíc domác­ností. K tomuto ori­gi­nál­nemu rie­še­niu a úspe­chu spo­loč­nosti sa vyjad­ril aj lon­dýn­sky sta­rosta Boris John­son: “Úspech Bio-bean uka­zuje, aký veľký je trh pre nápady z oblasti zele­ných tech­no­ló­gií. Odviedli kus práce a Lon­dýn­ča­nia si môžu užiť svoju dennú dávku kávy s vedo­mím, že okrem svo­jej dávky kofe­ínu dostane prí­sun ener­gie až 15 000 domác­ností.”

biobeanheat

Káva má rov­naké vlast­nosti, ako ostatné komo­dity, z kto­rých sa vyrá­bajú bio­pa­livá. Roz­diel je však v tom, že väč­šina z nich je pes­to­vaná priamo pre výrobu bio­pa­lív, zatiaľ čo z kávy sa využíva len odpad. Sme teda sved­kami vzniku novej udr­ža­teľ­nej gene­rá­cie paliva s obrov­ským poten­ciá­lom,” vysvet­ľuje Chris Chuck z che­mic­kej fakulty na Uni­ver­sity of Bath.

Ako to fun­guje?

Bio­nafta sa z kávy vyrába tak, že sa káva naj­skôr vysuší pri 50 °C, čím sa zbaví až 50 % svo­jej hmot­nosti. K násled­nému extra­ho­va­niu olej­na­tých zlo­žiek sa pou­žíva hexan. Tým vznikne niečo ako surová ropa, z nej sa sa nechajú vyzrá­žať volné mastné kyse­liny, ktoré sú následne odstre­de­ním odstrá­nené. Zby­tok je už len čisté pou­ži­teľné palivo. Podľa auto­rov tohto postupu, je takto vyro­bená bio­nafta kva­lit­nej­šia a pre­dov­šet­kým sta­bil­nej­šia než bio­nafta vyro­bená bež­ným spô­so­bom. Dôvo­dom je vysoký obsah anti­oxi­dan­tov, ktoré zabra­ňujú pro­cesu roz­padu.

biobean2

zdroj:bio-bean.com ‚ zdroj všet­kých foto­gra­fií:gizmag.com

Pridať komentár (0)