Sport Tag­ger: Apli­ká­cia nie­len pre fut­ba­lo­vých fanú­ši­kov

Michal Tomek / 31. marec 2014 / Business

Ste špor­tový fanú­šik? Milu­jete fut­bal? Neus­tále sa s kama­rátmi doha­du­jete, ktorý hráč odo­hral lepší zápas? Sport Tag­ger vám môže pomôcť vyrie­šiť tieto spory raz a navždy. 

Sport Tag­ger je appka, ktorá umož­ňuje pou­ží­va­te­ľovi ana­ly­zo­vať výkon hráča. Vďaka tomuto nápadu z Írska to budú mať jed­no­duch­šie nie­len diváci, ale aj tré­neri a samotní hráči. Vďaka Sport Tag­ger si uží­va­teľ robí vlastné ana­lýzy jed­not­li­vých hrá­čov. Zadáte infor­má­cie o hrá­čovi, o jeho výkone v urči­tej hre a detaily hry. Appka tieto infor­má­cie ukladá a neskôr ich je možné vyhod­no­tiť v gra­foch a tabuľ­kách. Prí­klad? Na základe dát tré­ner vidí, že veľké per­cento hrá­čo­vých nahrá­vok na diaľku nie je presné. Spolu s hrá­čom sa teda zame­rajú na túto slab­šiu oblasť. Apli­ká­cia má tiež zabu­do­vaný poznám­kový blok, kameru a audi­ore­kor­dér.

S myš­lien­kou tejto apli­ká­cie pri­šiel Eddie Crowe, ktorý je tré­ne­rom. Keďže potre­bo­val niečo, čo by meralo zruč­nosti jed­not­li­vých hrá­čov a záro­veň by poskytlo dôle­žité dáta merané v čase, vyskú­šal to trans­for­mo­vať do rea­lity.

Apli­ká­ciu vytvo­ril ešte v roku 2012 a prvé tes­to­va­nie pre iPady bolo spus­tené v novem­bri toho istého roku. O rok neskôr bola sprí­stup­nená aj ver­zia pre iPhone a Android. V marci 2014 bola táto apli­ká­cia nomi­no­vaná na Sport Tech­no­logy Awards v kate­gó­rii Best Tech­no­logy a Best Sports App. V porote budú sedieť známe mená ako Sir Clive Woodward (víťazný tré­ner na Rugby World Cup), Dave Red­din (Foot­ball Asso­cia­tion), Gra­ham Poll (roz­hodca na World Cup) a ďalší špor­tovci, olym­pij­skí medai­listi a špor­toví novi­nári.

Možno sa pýtate, či je apli­ká­cia zame­raná iba na fut­bal. Určite nie. Je možné ju pou­žiť aj na športy ako bas­ket­bal, hokej, rugby a ďal­šie.

Pôvodne do vývoja apli­ká­cie inves­to­val Crowe 9 000 eur a v marci spus­til pro­jekt na cro­wd­fun­din­go­vom por­táli Indie­gogo. Cie­ľom je vyzbie­rať 7 000 eur na vylep­še­nie apli­ká­cie a mar­ke­ting. Keď sme už pri mar­ke­tingu, prvou vecou by mohlo byť vylep­še­nie webo­vej stránky apli­ká­cie. Tá vyzerá dosť sta­ro­módne a cha­oticky. Tro­chu ma to až odrá­dzalo písať o tejto apli­ká­cii. No zdá sa byť prí­liš dobrá na to, aby sme ju na startitup.sk nespo­me­nuli. Prís­pevky na apli­ká­ciu v rámci Indie­gogo sú v sume 10 eur, 100 eur a 500 eur, za všetky je ako pro­ti­hod­nota uve­de­nie mena/názvu spo­loč­nosti v apli­ká­cii. Po desia­tich dňoch sa však pro­jetku ešte nepo­da­rilo vyzbie­rať ani prvých desať eur. Do 10. mája však sále majú k dis­po­zí­cii dosť času.

Zdroj: sporttagger.com, indiegogo.com

Pridať komentár (0)