Spor­ti­mea: Špor­tujte ino­va­tívne!

Richard Papa / 25. marec 2014 / Tools a produktivita

Stalo sa vám nie­kedy, že ste si chceli zašpor­to­vať, ale rezer­vačný sys­tém bol natoľko kom­pli­ko­vaný a poplatky zby­točné, že ste šli ku kon­ku­ren­cii? Prí­padne ste to rovno vzdali? Mne áno. Aj preto som rád, že pred časom pri­šiel Andrej Keč­keš so skve­lým nápa­dom.

Čo nového vo vašom pro­jekte?
V minu­lom roku sme kom­plexne zastre­šili špor­tové akti­vity spo­loč­nosti IBM sys­té­mom pre ria­de­nie špor­to­vých bene­fi­tov, ktorý mal úspech. Preto oslo­vu­jeme ďal­šie firmy, ktoré by mali záu­jem ho nasa­diť. Spor­ti­mea nedávno absol­vo­vala európ­sky akce­le­račný prog­ram Exe­le­ra­tor, v kto­rom sme dola­dili mar­ke­ting a obchodnú stra­té­giu. V rámci pro­jektu Twi­nEn­trep­re­nuer sme zís­kali 10 hodi­nový kou­čing, s kto­rým plá­nu­jeme dola­diť zahra­ničnú expan­ziu hlavne na rakúsky trh. Máme už prvých zákaz­ní­kov aj v Čechách. S nimi dola­ďu­jeme požia­davky ďal­šieho trhu. V spo­lu­práci s komu­ni­tami pri­pra­vu­jeme spus­te­nie uni­kát­neho tur­na­jo­vého sys­tému.

Boli ste fina­lis­tom Pod­ni­ka­teľ­ského nápadu roka 2013. Pomá­hajú obdobné súťaže star­tu­pom?
Určite áno. V posled­nej dobe vzniká prí­liš veľa star­tu­pov a obdobné súťaže pomá­hajú s takz­va­ným “fail fast”, čiže ove­riť myš­lienku, prí­padne úvodnú rea­li­zá­ciu ešte v zárodku, bez vyna­lo­že­nia veľ­kých pros­tried­kov. Byť fina­lis­tom pri­nieslo nové kon­takty a pove­do­mie v médiách a v star­tup komu­nite. 

Koľko špor­tov / miest ponú­kate a v kto­rých mes­tách?
Spor­ti­mea sa momen­tálne zame­riava na fit­ness a sku­pi­nové cvi­če­nia ako joga, zumba, pila­tes, obľú­bené športy ako bed­min­ton, squ­ash, tenis, beach volej­bal a naj­nov­ším prí­ras­tkom sú well­ness služby ako masáže. V pilot­nej fáze sa sna­žíme moder­ni­zo­vať špor­to­viská a umož­niť jeden prí­stup, naprí­klad v Bra­ti­slave do NTC a Slá­vii Agro­fert, a to bez kar­tičky a dvoch odde­le­ných regis­trá­cií. Spo­lu­pra­cu­jeme už s 10 zaria­de­niami v Bra­ti­slave, Nitre, Rimav­skej sobote a postupne pri­bú­dajú ďal­šie mestá.

Ako rea­gujú špor­to­viská na váš pro­jekt?
Cel­kovo veľmi dobre. Nie­kedy je však ťažké vysvet­liť víziu pro­jektu, pre­tože podob­ných pro­jek­tov tu už bolo. Nepo­cho­pia hneď myš­lienku, nevi­dia roz­diel alebo nás zaška­tuľ­kujú medzi kla­sické rezer­vačné sys­témy. Veríme, že s náras­tom zaria­dení a spus­te­ním pri­pra­vo­va­ných novi­niek na trh zís­kame dôveru.

Ako sa dá u vás regis­tro­vať? Je to spo­plat­nené?
Regis­trá­cia je zadarmo a jed­no­du­chá. Vytvo­ríte si účet, v pro­file nasta­víte mesto, v kto­rom špor­tu­jete a špor­tové pre­fe­ren­cie – akti­vity, kto­rým sa venu­jete.

Spor­ti­mea účet umož­ňuje rezer­vá­cie do rôz­nych špor­to­vísk, za rezer­vá­ciu sa platí v hoto­vosti v danom špor­to­visku. V nie­kto­rých vybra­ných zaria­de­niach, ako naprí­klad Národné teni­sové cen­trum, Slá­via Agro­fert alebo Star­fit, môžu špor­tovci pla­tiť za rezer­vá­cie online Spor­ti­mea kre­di­tom zakú­pe­ným cez pla­tobnú kartu. Náš sys­tém ako jediný ponúka mož­nosť platby za rezer­vá­ciu kur­tov via­ce­rými hráčmi. Špor­tu­jete a viac už nemu­síte rie­šiť drobné.

Spor­ti­mea je prvá cen­tra­li­zo­vaná a sociálna špor­tová plat­forma s online rezer­vač­ným sys­té­mom. Zaria­de­niam pri­náša moderné, kva­litné a mobilné rie­še­nie a špor­tov­com kom­fort a fle­xi­bi­litu pri vyhľa­dá­vaní a rezer­vá­cii špor­to­vísk. Nápad vzni­kol, keď zakla­da­teľ Andrej začal pra­vi­delne hrá­vať bad­min­ton a bolo pre neho dosť náročné rezer­vo­vať si kurty. Musel obvo­lá­vať ihriská a ove­ro­vať voľné kapa­city a súčasne sa doha­do­vať s pria­teľmi na ter­mí­noch, ktoré im vyho­vujú. Plus samoz­rejme papie­rové per­ma­nentky, pečiatky, tele­fo­náty v izo­lo­va­ných rezer­vač­ných sys­té­moch… Jed­no­du­cho tu chý­bala socia­li­zá­cia a per­so­na­li­zá­cia.

Spor­ti­mea rieši všetko na jed­nom mieste s víziou zjed­no­du­šiť prí­stup k športu a úplne odstrá­niť papie­rové per­ma­nentky, plas­tové a člen­ské kar­tičky. Pri­hla­so­va­nie na špor­tové podu­ja­tia a auto­ma­ti­zo­vané spra­co­va­nie rezer­vá­cií môže podľa zakla­da­teľa tohto star­tupu, Andreja Keč­keša, pomôcť nie­len špor­tov­com. Špor­to­vis­kám zabez­pečí zvý­še­nie tržieb a zlep­še­nie ich pre­po­je­nia na špor­tové komu­nity. A v nepo­sled­nom rade zlepší pro­pa­gá­ciu športu a infor­mo­va­nie verej­nosti o špor­to­vom dianí. 

Spor­ti­mea sa pre­zen­to­vala aj pred inves­tormi v Hos­po­dár­skych novi­nách

Pridať komentár (0)