Sport­Pass hľadá CTO, vďaka kto­rému získa inves­tí­ciu!

Filip Mikschik / 23. októbra 2014 / Tools a produktivita

Sport­Pass je webová apli­ká­cia, ktorá umož­ňuje zadá­vať voľné miesta na akti­vity, ktoré si potom špor­tovci môžu kúpiť cez mobilnú apli­ká­ciu.

Sport­Pass: Chceme zme­niť rezer­vo­va­nie špor­to­vých akti­vít
Na kaž­dom trhu, či už väč­šom alebo malom exis­tuje určité množ­stvo ponúk a dopytu, ktoré ovplyv­ňujú cenu. Je prek­va­pu­júce, že na svete neexis­tuje dosť rie­šení nato, aby adek­vátne odpo­ve­dali biz­ni­som, ktoré tomuto prob­lému čelia. Jed­ným z nich aj špor­tový prie­my­sel, kon­krétne fit­ness a špor­tové kluby, ktoré nedo­kážu pra­co­vať s časmi a množ­stvom oča­ká­va­ných zákaz­ní­kov. A čo je naj­hor­šie? Maji­te­lia týchto klu­bov sú naj­viac tla­čení časom, pre­tože roz­ho­dujú nie dni ale hodiny. Ak orga­ni­zu­jete sku­pi­nový tré­ning o 16:00 a príde len 50% zákaz­ní­kov, to zna­mená, že ste zaro­bili len 50% z mož­nej tržby a už nikdy tie peniaze z danej hodiny neuvi­díte!!!
Sys­tém Sport­Pass rieši tento prob­lém:
Sport­Pass je webová apli­ká­cia, ktorá umož­ňuje zadá­vať voľné miesta na akti­vity, ktoré si potom špor­tovci môžu kúpiť cez mobilnú apli­ká­ciu. Po zapí­saní 17-tich klu­bov v NYC a vytvo­rení par­tner­skej zmluvy s fir­mou Ten­nis Source, ktorá posky­tuje svoj rezer­vačný sys­tém do 300 teni­so­vých klu­bov po celej USA sme dostali feed­back, ktorý spraví naše rie­še­nie na trhu bez­kon­ku­renčné. Sport­Pass by sme chceli napo­jiť na exis­tu­júce rezer­vačné sys­témy a opti­ma­li­zo­vať ich spô­so­bom ponuka vs. dopyt tak ako sa to robí v iných prie­mys­loch, ktoré tento biz­nis model prak­ti­zujú už roky.
Hľa­dáme CTO:
Sport­Pass ma sľú­benú seed inves­tí­ciu od Slo­ven­ských inves­to­rov, za pod­mienky, že náj­deme ten správny tech­nický talent, aby sme skom­ple­ti­zo­vali team. Máš rád športy a si macher v prog­ra­mo­vaní web apli­ká­cii? Tak poď s nami nakop­núť Sport­Pass a spra­viť revo­lú­ciu v rezer­vo­vaní špor­to­vých akti­vít.
Pridať komentár (0)