Športuj jednoduchšie a viac s novou aplikáciou SportPass

Martin Faith / 16. septembra 2015 / Biznis

Chcete si za­špor­to­vať, ale máte prob­lém nájsť tú správnu prí­le­ži­tosť? Alebo or­ga­ni­zu­jete špor­tové ak­ti­vity, ktoré sa vám ne­darí na­pl­niť? Pri­chá­dza ap­li­ká­cia Sport­Pass, s kto­rou máte svoj šport do­slova na do­sah ruky.

Chcete si za­špor­to­vať, ale máte prob­lém nájsť tú správnu prí­le­ži­tosť? Alebo or­ga­ni­zu­jete špor­tové ak­ti­vity, ktoré sa vám ne­darí na­pl­niť? Pri­chá­dza ap­li­ká­cia Sport­Pass, s kto­rou máte svoj šport do­slova na do­sah ruky.

 

 

Po­znám to z vlast­nej skú­se­nosti. Keďže som bol vždy skôr na ko­lek­tívne športy, mu­sel som často zhá­ňať ľudí z môjho okruhu zná­mych, ktorí budú mať chuť si za­špor­to­vať presne v tom čase ako ja. Cha­to­va­nie, skú­ša­nie a po­sty na Fa­ce­bo­okove sku­piny. Ak aj mo­tyka ná­ho­dou vy­strelí a nie­kto by sa pri­dal, často sa stane, že ho moja správa ne­zas­tihne. Ko­neč­ným vý­sled­kom často býva, že si na ten bas­ket­ba­lový kôš há­džem sám.

Práve dnes sa na Slo­ven­sku spúšťa služba Sport­Pass, ktorá by mala ľu­dom ako ja uľah­čiť ži­vot. Už te­raz si mô­žete túto ap­li­ká­ciu stiah­nuť v Apps­tore ako aj v Go­ogle Play a za­čať si uží­vať vý­hody, ktoré vám pri­náša. Celý po­pis služby ako aj mož­nosť re­gis­trá­cie náj­dete tu.

 

V Sport­Pass sa stre­tá­vajú dve sku­piny uží­va­te­ľov – ak­tívny špor­tovci a or­ga­ni­zá­tori špor­to­vých po­du­jatí. Be­ne­fit pre špor­tov­cov je taký, že majú vždy pri sebe pre­hľad mož­ností na špor­tové vy­ži­tie vo svo­jom okolí. Stačí si teda len vy­brať z po­du­jatí, ktoré ešte niesú plne re­zer­vo­vané a chy­tit si miesto. Na dru­hej strane tré­neri a špor­tové kluby vďaka Sport­Passu ze­fek­tív­nia svoju čin­nosť. Budú mať to­tiž pre­hlad nie­len o tom, koľko ľudí je mo­men­tálne na­hlá­se­ných na ich uda­losť, ale aj do­stanú no­ti­fi­ká­ciu, keď sa nie­kto z čle­nov z uda­losti od­hlási. Ap­li­ká­cia je pre­po­jená na Fa­ce­book, takže po­zvať na ak­ti­vitu bu­dete môcť skoro kaž­dého.

In­špi­rá­cia na tento pro­jekt prišla z vlast­nej skú­se­nosti jed­ného zo spo­lu­za­kla­da­te­ľov, sú­čas­ného CEO Sport­Passu Ju­raja Su­ro­vého. „Ap­li­ká­cia Sport­Pass prvý krát vy­šla v roku 2013 v New York City. Vo svo­jej jed­no­du­chosti pred­sta­vo­vala rie­še­nie na ne­vy­užité miesta vo voľ­ných ak­ti­vi­tách, av­šak po zís­kaní spät­nej väzby a jej ana­lýze sme s no­vým tí­mom prišli na to, že sme sa po­kú­šali sta­vať dom od stre­chy. Inými slo­vami, sys­tém ne­bol adek­vátne po­sta­vený tak, aby rie­šil daný prob­lém,“ vraví Ju­raj. Na tomto pro­jekte za­čal pra­co­vať po­čas svôjho pô­so­be­nia v New Yorku, kde pra­co­val ako te­ni­sový tré­ner. Tam často za­ží­val prob­lém s ne­vy­pl­ne­nými mies­tami na tré­nin­goch a vši­mol si tak dieru na trhu.

 

 

Spek­trum fun­kcií, ktoré bude Sport­Pass po­nú­kať je ši­roké. Ap­li­ká­cia zbiera dáta o svo­jích po­u­ží­va­te­ľoch tak, aby im mohla dá­vať do­po­ru­če­nia na špor­tové ak­ti­vity podľa ich pre­fe­ren­cií. Vďaka no­ti­fi­ká­ciam sa do­stáva or­ga­ni­zá­cia bliž­šie k ľu­dom, čo umožní rých­lej­šie na­pĺňa­nie uda­lostí. Sport­Pass tak­tiež umož­ňuje ná­kup člens­tiev v špor­to­vých klu­boch, ako na­prí­klad per­ma­nentka do po­si­lovne alebo pred­platné ho­dín jógy.

Dô­le­ži­tým fak­to­rom úspe­chu Sport­Passu bude schop­nosť služby zau­jať po­sky­to­va­te­ľov špor­to­vých ak­ti­vít. Ak bude mať kon­cový uží­va­teľ do­sta­točný vý­ber, môže táto ap­li­ká­cia slú­žiť ako one-stop-shop pre špor­tové vy­ži­tie. Služba umožní špor­to­vým klu­bom do­stať sa bliž­šie ku svo­jím kli­en­tom, preto ju práve im od­po­rú­čame vy­skú­šať.

 

 

Pridať komentár (0)