Špor­tuj jed­no­duch­šie a viac s novou apli­ká­ciou Sport­Pass

Martin Faith / 16. septembra 2015 / Business

Chcete si zašpor­to­vať, ale máte prob­lém nájsť tú správnu prí­le­ži­tosť? Alebo orga­ni­zu­jete špor­tové akti­vity, ktoré sa vám nedarí napl­niť? Pri­chá­dza apli­ká­cia Sport­Pass, s kto­rou máte svoj šport doslova na dosah ruky.

Poznám to z vlast­nej skú­se­nosti. Keďže som bol vždy skôr na kolek­tívne športy, musel som často zhá­ňať ľudí z môjho okruhu zná­mych, ktorí budú mať chuť si zašpor­to­vať presne v tom čase ako ja. Cha­to­va­nie, skú­ša­nie a posty na Face­bo­okove sku­piny. Ak aj motyka náho­dou vystrelí a nie­kto by sa pri­dal, často sa stane, že ho moja správa nezas­tihne. Koneč­ným výsled­kom často býva, že si na ten bas­ket­ba­lový kôš hádžem sám. 

Práve dnes sa na Slo­ven­sku spúšťa služba Sport­Pass, ktorá by mala ľudom ako ja uľah­čiť život. Už teraz si môžete túto apli­ká­ciu stiah­nuť v Apps­tore ako aj v Google Play a začať si uží­vať výhody, ktoré vám pri­náša. Celý popis služby ako aj mož­nosť regis­trá­cie náj­dete tu.

V Sport­Pass sa stre­tá­vajú dve sku­piny uží­va­te­ľov – aktívny špor­tovci a orga­ni­zá­tori špor­to­vých podu­jatí. Bene­fit pre špor­tov­cov je taký, že majú vždy pri sebe pre­hľad mož­ností na špor­tové vyži­tie vo svo­jom okolí. Stačí si teda len vybrať z podu­jatí, ktoré ešte niesú plne rezer­vo­vané a chy­tit si miesto. Na dru­hej strane tré­neri a špor­tové kluby vďaka Sport­Passu zefek­tív­nia svoju čin­nosť. Budú mať totiž pre­hlad nie­len o tom, koľko ľudí je momen­tálne nahlá­se­ných na ich uda­losť, ale aj dostanú noti­fi­ká­ciu, keď sa nie­kto z čle­nov z uda­losti odhlási. Apli­ká­cia je pre­po­jená na Face­book, takže pozvať na akti­vitu budete môcť skoro kaž­dého.

Inšpi­rá­cia na tento pro­jekt prišla z vlast­nej skú­se­nosti jed­ného zo spo­lu­za­kla­da­te­ľov, súčas­ného CEO Sport­Passu Juraja Suro­vého. „Apli­ká­cia Sport­Pass prvý krát vyšla v roku 2013 v New York City. Vo svo­jej jed­no­du­chosti pred­sta­vo­vala rie­še­nie na nevy­užité miesta vo voľ­ných akti­vi­tách, avšak po zís­kaní spät­nej väzby a jej ana­lýze sme s novým tímom prišli na to, že sme sa pokú­šali sta­vať dom od stre­chy. Inými slo­vami, sys­tém nebol adek­vátne posta­vený tak, aby rie­šil daný prob­lém,“ vraví Juraj. Na tomto pro­jekte začal pra­co­vať počas svôjho pôso­be­nia v New Yorku, kde pra­co­val ako teni­sový tré­ner. Tam často zaží­val prob­lém s nevy­pl­ne­nými mies­tami na tré­nin­goch a vši­mol si tak dieru na trhu.

Spek­trum fun­kcií, ktoré bude Sport­Pass ponú­kať je široké. Apli­ká­cia zbiera dáta o svo­jích pou­ží­va­te­ľoch tak, aby im mohla dávať dopo­ru­če­nia na špor­tové akti­vity podľa ich pre­fe­ren­cií. Vďaka noti­fi­ká­ciam sa dostáva orga­ni­zá­cia bliž­šie k ľudom, čo umožní rých­lej­šie napĺňa­nie uda­lostí. Sport­Pass tak­tiež umož­ňuje nákup člens­tiev v špor­to­vých klu­boch, ako naprí­klad per­ma­nentka do posi­lovne alebo pred­platné hodín jógy.

Dôle­ži­tým fak­to­rom úspe­chu Sport­Passu bude schop­nosť služby zau­jať posky­to­va­te­ľov špor­to­vých akti­vít. Ak bude mať kon­cový uží­va­teľ dosta­točný výber, môže táto apli­ká­cia slú­žiť ako one-stop-shop pre špor­tové vyži­tie. Služba umožní špor­to­vým klu­bom dostať sa bliž­šie ku svo­jím kli­en­tom, preto ju práve im odpo­rú­čame vyskú­šať.

Pridať komentár (0)