Spoz­naj 30 naj­ta­len­to­va­nej­ších mla­dých Slo­vá­kov podľa For­bes na jedi­nom evente!

Martin Bohunický / 17. marca 2016 / Zo Slovenska

For­bes Glo­bal: 30 under 30 Sum­mit, Bra­ti­slava 2016” je slo­ven­ská ver­zia zná­meho podu­ja­tia mesač­níku For­bes, kde sa pred­staví trid­siatka talen­to­va­ných pro­fe­si­oná­lov pod 30 rokov v pia­tich rôz­nych kate­gó­riach.

Našla­paný line-up sľu­buje veľkú šou. For­bes už tra­dične ako každý marec pri­pra­vil zoznam 30 šikov­ných ľudí pod 30 rokov, v kto­rých vidí naj­väčší poten­ciál. Pri tejto prí­le­ži­tosti sa rov­nako už tra­dične koná event, na ktorý sa tešia stovky nad­šen­cov ročne.

30_pod_30_SLIZ

Po otvá­ra­com prí­ho­vore šéf­re­dak­tora For­bes Slo­va­kia Juraja Porub­ského sa môžeš tešiť na toľko rôz­nych láka­diel, že sa ti z toho zatočí hlava. V prog­rame “Old Guys vs Young Guns” sa dve gene­rá­cie pod­ni­ka­te­ľov poroz­prá­vajú o biz­nise a budúc­nosti. Počas “Car­pitch” si na 15 minút sad­neš do našla­pa­nej Tes­laS P85 a pred­sta­víš svoj nápad inves­to­rovi.

Po obede, počas kto­rého ti zahrá B-com­plex, si môžeš sad­núť na dis­ku­siu o pre­pie­ra­nej téme, či už star­tu­pová bub­lina praskla. Na túto tému sa poroz­prá­vajú Peter Iri­kov­ský (LRJ Capi­tal), Natas­cha von Laf­fert (Condé Nast Inter­na­ti­onal), Mar­kus Bre­i­te­nec­ker (PULS 4) a Chris­tian Mandl (Neulogy Ven­tu­res).

FORBES_30_pod_30_2016_FB_851x315px

Z osob­ností z reb­ríčka 30 pod 30 sa môžeš tešiť na Kata­rínu Klin­kovú, spo­lu­za­kla­da­teľku star­tupu Staf­fino a archi­tekta Michala Kriš­tofa.

Zau­jí­ma­vým blo­kom bude určite aj “No Fail, No Gain?”, kde o svo­jich neús­pe­choch pre­zradí niečo Jan Řežáb, CEO Social­ba­kers a ex-CEO Drop­pie, Marek Šán­dor.

Po dlhom dni si môžeš vychut­nať live unp­lug­ged kon­cert kapely Hex, po ňom zase párty s mie­ša­nými drin­kami od bar­man­skej špičky až do rána bie­leho.

Takýto silný event sa nekoná každý týž­deň, preto sa aj po lís­tkoch len tak práši a zostá­vajú posledné voľné miesta. Zaob­sta­rať si lís­tok môžeš na tomto odkaze.

web button 30U30
Pridať komentár (0)