Spoz­naj nových ľudí bez pred­sud­kov na slo­ven­skej sociál­nej sieti Blindr

Rišo Néveri / 27. január 2015 / Tools a produktivita

Valen­tín sa blíži a možno ťa aj na sviatky otra­vo­vala rodina „kedy už domov pri­ne­sieš pria­teľa, pria­teľku“? Stáva sa kaž­dému. Čo však ak nestret­neš nikoho zau­jí­ma­vého? ‘Triezve’ zozna­mo­va­nie pri bare ti nejak nesedí, na face­bo­oku to je čudné, každý súdi podľa fotiek a… Na pokec ešte nie­kto chodí? Čo tak skú­siť ran­de­nie naslepo? Prečo nie, vyskú­šaj Blindr. Nikdy nevieš.

Blindr je nová slo­ven­ská sociálna sieť a zoznamka, ktorá ti umož­ňuje spoz­ná­vať nových ľudí naslepo a nájsť si tak nových pria­te­ľov alebo lásku. Auto­rom pro­jektu je pár Roman Holič a jeho pria­teľka. „Sme mladí ľudia, ktorí chceli pri­niesť na svet zoznamku, na kto­rej nezá­leží len na výzore daných osôb, ale hlavne na spô­sobe komu­ni­ká­cie, cha­rizmy a iných kva­lít ako je von­kaj­šok a preto sme vymys­leli tento spô­sob online ran­de­nia na slepo.“ Blindr vzni­kol kon­com roku 2014 a teší sa veľ­kej popu­la­rite. Zare­gis­tro­valo sa vyše 7000 uží­va­te­ľov, ktorý si pro­jekt pochva­ľujú a stránku opa­ko­vane nav­šte­vujú. Prie­merný vek uží­va­te­ľov je 18 – 28 rokov, čo zaru­čuje mladú atmo­sféru, ale medzi uží­va­teľmi sa prav­daže nájdu aj iné vekové sku­piny.

Uží­va­te­lia komu­ni­kujú cez chat ano­nymne. Pro­fili sa odo­mknú iba tím, ktorí sú si vzá­jomne sym­pa­tickí bez toho aby videli par­tne­rov zovňaj­šok. Zoznamka si tak zakladá na tom, aby sa ľudia spoz­ná­vali na základe cha­rak­teru a vnú­tor­nej kráse a neboli obme­dzení vlast­nými pred­sud­kami. V dneš­nej dobe je pravda veľký počet sociál­nych sietí a zozna­miek, ktoré môže Blindr pova­žo­vať za svoju kon­ku­ren­ciu. Roman s pria­teľ­kou však v pro­jekt veria a budú svoju myš­lienku naďa­lej šíriť. Pomáha im v tom aj pozi­tívny feed­back uží­va­te­ľov zoznamky.

Mys­lím si, že v dneš­nej dobe inves­tí­cií a seed finan­co­va­nia je správne vyz­dvi­hnúť fakt, že Blindr je finan­co­vaný jedine jeho auto­rmi. Je to pek­ným prí­kla­dom toho, že nie vždy treba inves­tora, 12 členný tím, dizajn od hip dizaj­néra, alebo pre­ma­kaná stránka s revo­luč­ným algo­rit­mom rela­ti­vity. Ak veríte vo svoj cieľ a sústre­dene zama­káte, výsle­dok príde. Verím, že v budúc­nosti bude vzni­kať mnoho podob­ných pro­jek­tov. Otvorte www.blindr.eu a cha­tujte. Možno spoz­náte nie­koho zau­jí­ma­vého a určite pod­po­ríte pro­jekt.

Zdroj: http://blindr.eu/

Pridať komentár (0)