Spravte si sel­fie a Írsko vám to schváli ako ”občian­sky pre­ukaz”!

Kika Besedičová / 3. február 2015 / Business

Ak ste obča­nia Írskej repub­liky, budete mať ešte v tomto roku mož­nosť zís­kať ces­to­vaní doklad s foto­gra­fiou v štýle sel­fie. Nejde priamo o medzi­ná­rodný ces­tovný pas, ale o ID kartu, ktorá ho v rámci Európ­skej únie nahrá­dza.

Pre cesty mimo EÚ nepôjde pou­žiť, zato má byť platný v Nór­sku, na Islande a v Lich­ten­štajn­sku. Podobné rie­še­nie majú aj v Spo­je­ných štá­toch pre miestne cesty do Kanady či Mexika.

Miestne úrady na tento účel vydajú apli­ká­ciu, prstred­níc­tvom kto­rej si vlastný por­trét zaob­sta­ráte. Samoz­rejme nepôjde pou­žiť fotku z Ins­ta­gramu, a už vôbec nie upra­venú neja­kým fil­trom. Na sel­fie by mala byť dobre roz­poz­na­teľná vaša tvár, kre­a­ti­vita tu nie je žia­daná. Karta bude platná päť rokov a maji­teľa príde na pri­bližne 35 euro. 

No pán Kali­ňák, môžme sa tešiť na niečo podobné?

zdroj: fox­news

Pridať komentár (0)