Sprav­te si sel­fie a Írsko vám to schvá­li ako ”občian­sky pre­ukaz”!

Kika Besedičová / 3. februára 2015 / Business

Ak ste obča­nia Írskej repub­li­ky, bude­te mať ešte v tom­to roku mož­nosť zís­kať ces­to­va­ní doklad s foto­gra­fi­ou v štý­le sel­fie. Nej­de pria­mo o medzi­ná­rod­ný ces­tov­ný pas, ale o ID kar­tu, kto­rá ho v rám­ci Európ­skej únie nahrá­dza.

Pre cesty mimo EÚ nepôjde použiť, zato má byť platný v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku. Podobné riešenie majú aj v Spojených štátoch pre miestne cesty do Kanady či Mexika.

Miestne úrady na tento účel vydajú aplikáciu, prstredníctvom ktorej si vlastný portrét zaobstaráte. Samozrejme nepôjde použiť fotku z Instagramu, a už vôbec nie upravenú nejakým filtrom. Na selfie by mala byť dobre rozpoznateľná vaša tvár, kreativita tu nie je žiadaná. Karta bude platná päť rokov a majiteľa príde na približne 35 euro. 

No pán Kaliňák, môžme sa tešiť na niečo podobné?

zdroj: foxnews

Pridať komentár (0)