Spru­ce: Obchod pre mužov

Richard Bednár / 4. mája 2014 / Tech a inovácie

Ste muž, máte štýl, ale nemá­te svoj obchod, kde by vám dali to, po čom túži­te? Hne­va­jú vás pre­daj­ne, kde je 70% pro­duk­tov zacie­le­ných na ženy a pre vás je len tých nie­koľ­ko scho­va­ných v rohu? Našiel som pre vás rie­še­nie.

SPRU­CE je pries­tor, v kto­rom muži obja­vu­jú skve­lé pro­duk­ty. Tie sú roz­de­le­né na tri kate­gó­rie – tren­do­vé, popu­lár­ne a aktu­ál­ne pri­da­né. Môže­te tu nájsť onli­ne sto­jan na kni­hy, 3D kres­lia­ce pero, okno s výhľa­dom na pláž, solár­nu nabí­jač­ku, bio­met­ric­ké zám­ky, autá, whis­ky kara­fy a mno­hé iné.

Síce sa pro­jekt tvá­ri ako e-shop, v sku­toč­nos­ti ide iba o spro­stred­ko­va­teľ­skú plat­for­mu, kto­rá vás pre­sme­ru­je na strán­ku pre­daj­cu. Ceny sú pri­me­ra­né ino­vá­ciám. Vybral som pre vás nie­koľ­ko pro­duk­tov, kto­ré ma zau­ja­li.

coin

Ak aj vy nosí­te hru­bú peňa­žen­ku a nevie­te ju zatvo­riť naj­mä kvô­li veľ­ké­mu počtu kariet, je tu rie­še­nie – coin. Na pohľad vyze­rá ako štan­dard­ná kar­ta. V sku­toč­nos­ti však zjed­no­cu­je všet­ky vaše kar­ty — pla­tob­né, kre­dit­né a dar­če­ko­vé. Pred pou­ži­tím si jed­no­du­cho vybe­rie­te, kto­rú v danej chví­li chce­te pou­žiť.

Ako do coin vlo­ží­te úda­je? Cez váš smart­fón. K pro­duk­tu dosta­ne­te prí­dav­ný dock, kto­rý pri­po­jí­te do váš­ho tele­fó­nu. Násled­ne cezeň prej­de­te vašou kar­tou, ako pri pla­te­ní. Potom kar­tu odfo­tí­te, aby ste vede­li, o kto­rú ide a úda­je zosynch­ro­ni­zu­je­te s coinom.

A čo bez­peč­nosť? Coin je chrá­ne­ná 128-bito­vým kódo­va­ním. Ak sa od nej vzdia­li­te (naprí­klad zabud­ne­te v reštau­rá­cii), na tele­fó­ne zazvo­ní noti­fi­ká­cia. Kar­ta sa dá tak­tiež na diaľ­ku vyma­zať.

Momen­tál­ne je mož­né si ju pre­dob­jed­nať za 55 ame­ric­kých dolá­rov. Pre­daj by mal byť spus­te­ný v lete 2014.

Solár­na nabí­jač­ka

SPRU­CE pre­dá­va aj hit posled­ných mesia­cov – solár­nu nabí­jač­ku na iPho­ne a Sam­sung. Sto­jí od 16 dolá­rov a je mož­né ju doru­čiť aj na Slo­ven­sko. Vydr­ží 500 nabí­ja­cích cyk­lov a je dostup­ná v čier­nej, bie­lej, čer­ve­nej a strie­bor­nej far­be. Jedi­ným prob­lé­mom je čas nabí­ja­nia — 10 až 15 hodín.

HUE

Ide už o pomer­ne zná­me LED žia­rov­ky od fir­my Phil­lips, kto­ré ovlá­da­te pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie vo vašom smart­fó­ne. V bale­ní je ovlá­da­cí rou­ter a tri žia­rov­ky. Spo­lu za 200 dolá­rov.

iFin­ger­Lock

A čo tak zámok, kto­rý otvo­rí­te jed­ným prs­tom? Kon­krét­ne jed­ným otlač­kom. Ak máte zvyš­ných 85 dolá­rov, iFin­ger­Lock je váš.

Ador­ne Pop-Out

Ak vás už nudia štan­dard­né zásuv­ky, je tu Ador­ne Pop-Out. Dizaj­no­vo vyhla­dí ste­nu a zauj­me kaž­dé­ho hos­ťa. Teraz v akcii za 48 dolá­rov.

Mobi­le Air­Desk

Aj vy radi pra­cu­je­te na sedač­ke s vylo­že­ný­mi noha­mi, počí­tač máte na kole­nách a mobil nie­kde poho­de­ný? Je tu pro­dukt, kto­rý vás zba­ví zapo­te­ných ste­hien od ven­ti­lá­to­ra. Sto­jí 130 dolá­rov a je eko­lo­gic­ký.

Ring Clock

A čo tak prs­teň, kto­rý uká­že čas a dátum? Ring Clock sto­jí 185 dolá­rov a cez Indie­go­go zís­kal 388 278 dolá­rov.

zdroj: spruce.la, kinowear.com

Pridať komentár (0)