Spruce: Obchod pre mužov

Richard Bednár / 4. mája 2014 / Tech a inovácie

Ste muž, máte štýl, ale nemáte svoj obchod, kde by vám dali to, po čom túžite? Hne­vajú vás pre­dajne, kde je 70% pro­duk­tov zacie­le­ných na ženy a pre vás je len tých nie­koľko scho­va­ných v rohu? Našiel som pre vás rie­še­nie.

SPRUCE je pries­tor, v kto­rom muži obja­vujú skvelé pro­dukty. Tie sú roz­de­lené na tri kate­gó­rie – tren­dové, popu­lárne a aktu­álne pri­dané. Môžete tu nájsť online sto­jan na knihy, 3D kres­liace pero, okno s výhľa­dom na pláž, solárnu nabí­jačku, bio­met­rické zámky, autá, whisky karafy a mnohé iné.

Síce sa pro­jekt tvári ako e-shop, v sku­toč­nosti ide iba o spro­stred­ko­va­teľ­skú plat­formu, ktorá vás pre­sme­ruje na stránku pre­dajcu. Ceny sú pri­me­rané ino­vá­ciám. Vybral som pre vás nie­koľko pro­duk­tov, ktoré ma zau­jali.

coin

Ak aj vy nosíte hrubú peňa­ženku a neviete ju zatvo­riť najmä kvôli veľ­kému počtu kariet, je tu rie­še­nie – coin. Na pohľad vyzerá ako štan­dardná karta. V sku­toč­nosti však zjed­no­cuje všetky vaše karty — pla­tobné, kre­ditné a dar­če­kové. Pred pou­ži­tím si jed­no­du­cho vybe­riete, ktorú v danej chvíli chcete pou­žiť.

Ako do coin vlo­žíte údaje? Cez váš smart­fón. K pro­duktu dosta­nete prí­davný dock, ktorý pri­po­jíte do vášho tele­fónu. Následne cezeň prej­dete vašou kar­tou, ako pri pla­tení. Potom kartu odfo­títe, aby ste vedeli, o ktorú ide a údaje zosynch­ro­ni­zu­jete s coinom.

A čo bez­peč­nosť? Coin je chrá­nená 128-bito­vým kódo­va­ním. Ak sa od nej vzdia­lite (naprí­klad zabud­nete v reštau­rá­cii), na tele­fóne zazvoní noti­fi­ká­cia. Karta sa dá tak­tiež na diaľku vyma­zať.

Momen­tálne je možné si ju pre­dob­jed­nať za 55 ame­ric­kých dolá­rov. Pre­daj by mal byť spus­tený v lete 2014.

Solárna nabí­jačka

SPRUCE pre­dáva aj hit posled­ných mesia­cov – solárnu nabí­jačku na iPhone a Sam­sung. Stojí od 16 dolá­rov a je možné ju doru­čiť aj na Slo­ven­sko. Vydrží 500 nabí­ja­cích cyk­lov a je dostupná v čier­nej, bie­lej, čer­ve­nej a strie­bor­nej farbe. Jedi­ným prob­lé­mom je čas nabí­ja­nia — 10 až 15 hodín.

HUE

Ide už o pomerne známe LED žia­rovky od firmy Phil­lips, ktoré ovlá­date pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie vo vašom smart­fóne. V balení je ovlá­dací rou­ter a tri žia­rovky. Spolu za 200 dolá­rov.

iFin­ger­Lock

A čo tak zámok, ktorý otvo­ríte jed­ným prs­tom? Kon­krétne jed­ným otlač­kom. Ak máte zvyš­ných 85 dolá­rov, iFin­ger­Lock je váš.

Adorne Pop-Out

Ak vás už nudia štan­dardné zásuvky, je tu Adorne Pop-Out. Dizaj­novo vyhladí stenu a zaujme kaž­dého hosťa. Teraz v akcii za 48 dolá­rov.

Mobile Air­Desk

Aj vy radi pra­cu­jete na sedačke s vylo­že­nými nohami, počí­tač máte na kole­nách a mobil nie­kde poho­dený? Je tu pro­dukt, ktorý vás zbaví zapo­te­ných ste­hien od ven­ti­lá­tora. Stojí 130 dolá­rov a je eko­lo­gický.

Ring Clock

A čo tak prs­teň, ktorý ukáže čas a dátum? Ring Clock stojí 185 dolá­rov a cez Indie­gogo zís­kal 388 278 dolá­rov.

zdroj: spruce.la, kinowear.com

Pridať komentár (0)