Stačí ti na roz­beh star­tupu na Slo­ven­sku 5000 eur?

Martin Bohunický / 7. januára 2016 / Startupy

Pre nie­ktoré star­tupy je 5000 eur ako kvapka vody v kýbli. Jed­no­du­cho za tie peniaze neuro­bíš dokopy nič. 

Iní veria, že je to dosť na dizajn a part-time deve­lo­pera. Nie­ktorí by za to roz­behli celý biz­nis. Podľa mňa je 5000 eur dosť. Pokiaľ teda nech­ceš vyrá­bať nové auto alebo raketu do ves­míru.

Akože chá­pem, vidíš, ako nie­kto za pár nefunkč­ných štát­nych webov vysolí desiatky mili­ó­nov eur. Možno si pamä­táš logo “regi­onál­neho ope­rač­ného prog­ramu”, ktoré vyšlo na 260000 eur. Bola to modrá kocka s nápi­som “rop” vo vnútri. Pri týchto sumách máš logicky pocit, že 5000 eur je dob­rých aku­rát tak na pár opi­já­šov, kde na všetky túžby po roz­be­hnutí star­tupu zabud­neš.

iron-man_e60b567f-800x400

Kedysi bol fre­e­lan­cing nie­čím novým, jedi­neč­ným. Všetci si pýtali za služby šia­lené sumy, veď nemali ani prečo ísť dole. Ale svet je otvo­rený a ty by si mal začať pre­mýš­ľať glo­bálne. Áno, ak robíš pro­dukt pre Slo­ven­sko, asi ti copy­wri­ter z Pakis­tanu nepo­môže. Ale prečo by ti šikovný cha­lan z dru­hej strany sveta nemo­hol uro­biť naprí­klad soft­vér? Iný cha­lan v Indii ti za pár šupiek urobí logo. Pro­duk­tové video si môžeš nechať uro­biť od fre­e­lan­cera naprí­klad v Rusku a ak budeš expan­do­vať, copy­wri­ting si môžeš objed­nať pove­dzme v Ame­rike.

Poin­tou toho, čo píšem, je asi to, že nepot­re­bu­ješ na roz­beh star­tupu nejakú mega mar­ke­tin­govú či mediálnu agen­túru. S tro­chou kre­a­ti­vity a pries­kumu doká­žeš možno nie­len vydať solídny pro­dukt, ale aj roz­be­hnúť kom­pletne celú spo­loč­nosť.

elitedaily_victor_torres_getting_job

Nech­cem kriv­diť Slo­vá­kom, som veľký pat­riot a som vždy veľmi rád, keď si pomá­hame medzi sebou. Ty kúpiš službu odomňa, ja neskôr od teba. Obaja sme spo­kojní, máme výstup a ak to pri­známe na daňo­vom, tak aj pomô­žeme eko­no­mike :)). No ak je tvoj roz­po­čet na roz­beh star­tupu prí­liš nízky, nie je han­bou, ak sa pozrieš po iných rie­še­niach.

  • Elance.com, Freelance.com, oDesk či Guru sú výborné služby, kde lacno zože­nieš nie­len deve­lo­pe­rov a dizaj­né­rov.
  • Pre lacné a schopné rie­še­nia sa poze­raj sme­rom na východ. Nebu­dem kla­mať ak poviem, že za 25 eur vieš dostať už naozaj schopné logo. Také, ktoré ti vydrží mini­málne do prí­chodu prvých inves­to­rov.
  • Kva­litné pre­zen­tačné video za pár sto­viek si môžeš objed­nať na wyzowl.com.
  • Na textmaster.com si objed­náš copy­wri­tera, ktorý ti spraví anglické texty. A to aj za neja­kých 25 eur na tisíc slov.
  • Pre mar­ke­ting sa snaž pozbie­rať všetky možné kupóny ku Google reklame. Dávajú ich často aj slo­ven­ský posky­to­va­te­lia web­hos­tingu, je ich plný net a možno ti nejaký pri­šiel aj poštou. Takisto jeden dosta­neš, ak sa zare­gis­tru­ješ do “Web­mas­ter Tools”. Dokonca som počul chýry, že ti poskytnú kupón aj za zavo­la­nie.

Roz­beh pod­ni­ka­nia nemusí byť o kapi­tále. Ak ho máš, pokojne inves­tuj do kva­lit­ných slu­žieb. No pred kaž­dou plat­bou sta­rost­livo zváž, či je to vážne nevy­hnutné.

Local startup Seed Worthy is sponsoring Springboard, a competition that will allow software developers to actually launch their products testing BowTie, a new platform being developed by Seed Worthy.  (Courtesy Seed Worthy)  cmoore@abqjournal.com Fri Jan 23 14:20:08 -0700 2015 1422048007 FILENAME: 186150.jpg

Inak ale 5000 eur na väč­šinu star­tu­pov podľa mňa stačí. A nie­kedy je to dokonca až prí­liš. Totiž, začať úplne od nuly je presne to, čo ti pomôže maxi­málne oce­niť všetko to kúzlo, ktoré pod­ni­ka­nie a star­tupy ponú­kajú. Takže je jedno, akú plnú peňa­ženku máš, je čas spra­viť prvý krok. A na všetko ostatné si vieš predsa nájsť spo­lu­za­kla­da­teľa ;).

Pridať komentár (0)