Staf­fino sme­ruje do sveta

Šandi / 2. október 2014 / Business

Staf­fino je slo­ven­ská apli­ká­cia, ktorá rieši prob­lém nespo­koj­ných zákaz­ní­kov a vytvára pries­tor na spätnú väzbu. Tú dostanú priamo mana­žéri pod­ni­kov, hote­lov, reštau­rá­cií, obcho­dov a množ­stva ďal­ších pre­vá­dzok. O Slo­ven­skej apli­ká­cii Staf­fino sme už v minu­losti písali. Teraz pri­ná­šame update. 

Od janu­ára štar­tuje Staf­fino už aj v Dubaji, Viedni, Prahe a Dub­line.

Ako to fun­guje?

Staf­fino pou­žíva four­squ­are na zís­ka­nie geolo­ká­cie jed­not­li­vých pre­vá­dzok. Tie sú zobra­zo­vané podľa vzdia­le­nosti od polohy uží­va­teľa. Po výbere kon­krét­neho baru alebo reštau­rá­cie sa zobrazí zoznam ľudí, ktorí v danej pre­vádzke pra­cujú. Obsluhe môžete buď poďa­ko­vať, pokiaľ ste boli spo­kojní, alebo stla­čiť but­ton Dis­sa­po­in­ted v prí­pade nespo­koj­nosti. Staf­fino umož­ňuje okrem nahlá­se­nia aj opí­sa­nie vznik­nu­tého prob­lému, na ktorý mu v real time môže spätne rea­go­vať maji­teľ alebo pre­vadz­kár.

”Staf­fino sa pou­žíva momen­tálne v 30 reštau­rá­ciách. Tento týž­deň bude hotové webové roz­hra­nie a teda apli­ká­cia pre busi­ness owne­rov bude aj na webe, nie­len na ipa­doch. V Bra­ti­slave Staf­fino pou­ží­vajú tie naj­lep­šie reštau­rá­cie a hotely: Fou Zoo, Savage Gar­den, U Kubistu, Hotel Carl­ton, All Stars, San Mar­ten, Green Budha, Vea Cafe, Cafee Del Cen­tro, Street 54 a ďal­šie. Dopyt pre­ja­vili aj iné seg­menty, nie­len HORECA.

cvbxcvbxcvxb

Vylep­šo­vať služby a počú­vať svo­jich zákaz­ní­kov chcú uź aj v taneč­nej škole River­park dance school, kuri­ér­ske služby GO4, pre­dajne iSto­res a mnohé iné.” kon­šta­tuje Kata­rína Klin­ková.

”Dodnes si apli­ká­ciu stiahlo viac ako 900 pou­ží­va­te­ľov. 1200 feed­bac­kov bolo zasla­ných, pre­važne pozi­tív­nych. Pou­ží­va­te­lia šíria apli­ká­ciu aj do pobo­čiek, ktoré nemajú u nás vytvo­rené konto a nechali spätnú väzbu na dal­ších 420 pre­vádz­kach, ktoré budeme následne kon­tak­to­vať. Feed­back bol zane­chaný už v 14 kra­ji­nách sveta.” dopĺňa Kata­rína Klin­ková.

Pridať komentár (0)