Staf­fi­no: Žeby NOVÝ LÉK PRO nespo­ko­je­ný­ch zákaz­ní­ků?

Šandi / 27. mája 2014 / Business

Tak tomu­to se říká sku­teč­ný prob­lem sol­ving. Staf­fi­no je slo­ven­ská apli­ka­ce, za kte­rou sto­jí tým šikov­ný­ch lidí z agen­tu­ry This is Loc­co a min: 60. Apli­ka­ce řeší prob­lém nespo­ko­je­ný­ch zákaz­ní­ků a vytvá­ří pros­tor pro zpět­nou vaz­bu. Tu dosta­nou pří­mo mana­že­ři pod­ni­ků, hote­lů, res­tau­ra­cí, obcho­dů a množ­ství dal­ší­ch pro­vo­zů.

Když jsem o této aplikací slyšel poprvé, jako první mě napadlo, proč jsem na tuto skvělou ideu nepřišel já sám. Nyní je to už jedno. Jsem rád, že je zde a o pár dny se dočkáme i aplikace. Zatím je jen v app store. Pokud bych vycházel z kvality služeb a ochoty obsluhy, tak neexistuje lepší místo pro start aplikace jako je Slovensko :)

Jak to funduge?

Staffino používá foursquare na získání geolokace jednotlivých provozů. Ty jsou zobrazovány podle vzdálenosti od polohy uživatele. Po výběru konkrétního baru nebo restaurace se zobrazí seznam lidí, kteří v dané provozu pracují. Obsluze můžete buď poděkovat, pokud jste byli spokojeni, nebo stisknout button Dissapointed v případě nespokojenosti. Staffino umožňuje kromě nahlášení i popsání vzniklého problému, na který mu v real time může reagovat majitel restaurace, nebo kavárny.

Staffino chce minimalizovat nespokojenost zákazníků s poskytovanými službami a zabránit tak sharovaniu negativních zážitků na sociálních sítích. Autoři aplikace předpokládají, že po poskytnutí prostoru na feedback dojde nejen ke zlepšení jména provozu, ale i nabízených služeb a zkvalitnění samotné obsluhy.

Původně byla v aplikaci navržena i možnost zobrazování negativních komentářů všemi Users. Tento nápad se však po shromáždění několika Feedback zamítl. Kluci z This is Locco si totiž uvědomili, že aplikaci, na které pracují, musí dělat pro svého zákazníka. A tím není user aplikace, ale samotné restaurace, bary, obchody a hotely.

Jak jsem již zmínil, Staffino nabízí svým zákazníkům vlastní business account. Prostřednictvím něj mohou reagovat na jejich stížnosti, příp. je odškodnit poskytnutí slevy nebo bonusu. Aplikace bude i silným motivačním prvkem pro zaměstnance. Ti budou určitě hodnocení a odměňování zaměstnavatelem i na základě získaného feedbacku.

Pridať komentár (0)