Staf­fino: Žeby NOVÝ LÉK PRO nespo­ko­je­ných zákaz­níků?

Šandi / 27. máj 2014 / Business

Tak tomuto se říká sku­tečný prob­lem sol­ving. Staf­fino je slo­ven­ská apli­kace, za kte­rou stojí tým šikov­ných lidí z agen­tury This is Locco a min: 60. Apli­kace řeší prob­lém nespo­ko­je­ných zákaz­níků a vytváří pros­tor pro zpět­nou vazbu. Tu dosta­nou přímo mana­žeři pod­niků, hotelů, res­tau­rací, obchodů a množ­ství dal­ších pro­vozů.

Když jsem o této apli­kací sly­šel poprvé, jako první mě napadlo, proč jsem na tuto skvělou ideu nepři­šel já sám. Nyní je to už jedno. Jsem rád, že je zde a o pár dny se doč­káme i apli­kace. Zatím je jen v app store. Pokud bych vychá­zel z kva­lity slu­žeb a ochoty obsluhy, tak neexis­tuje lepší místo pro start apli­kace jako je Slo­ven­sko :)

Jak to fun­duge?

Staf­fino pou­žívá four­squ­are na zís­kání geolo­kace jed­not­li­vých pro­vozů. Ty jsou zobra­zo­vány podle vzdá­le­nosti od polohy uži­va­tele. Po výběru kon­krét­ního baru nebo res­tau­race se zobrazí sez­nam lidí, kteří v dané pro­vozu pra­cují. Obsluze můžete buď poděko­vat, pokud jste byli spo­ko­jeni, nebo stisk­nout but­ton Dis­sa­po­in­ted v pří­padě nespo­ko­je­nosti. Staf­fino umož­ňuje kromě nahlá­šení i pop­sání vznik­lého prob­lému, na který mu v real time může rea­go­vat maji­tel res­tau­race, nebo kavárny.

Staf­fino chce mini­ma­li­zo­vat nespo­ko­je­nost zákaz­níků s posky­to­va­nými služ­bami a zabrá­nit tak sha­ro­va­niu nega­tiv­ních zážitků na sociál­ních sítích. Autoři apli­kace před­pok­lá­dají, že po poskyt­nutí pros­toru na feed­back dojde nejen ke zlep­šení jména pro­vozu, ale i nabí­ze­ných slu­žeb a zkva­lit­nění samotné obsluhy.

Původně byla v apli­kaci navržena i mož­nost zobra­zo­vání nega­tiv­ních komen­tářů všemi Users. Tento nápad se však po shro­máž­dění něko­lika Feed­back zamítl. Kluci z This is Locco si totiž uvědo­mili, že apli­kaci, na které pra­cují, musí dělat pro svého zákaz­níka. A tím není user apli­kace, ale samotné res­tau­race, bary, obchody a hotely.

Jak jsem již zmí­nil, Staf­fino nabízí svým zákaz­ní­kům vlastní busi­ness account. Pros­třed­nic­tvím něj mohou rea­go­vat na jejich stíž­nosti, příp. je odškod­nit poskyt­nutí slevy nebo bonusu. Apli­kace bude i sil­ným moti­vač­ním prv­kem pro zaměst­nance. Ti budou určitě hod­no­cení a odměňo­vání zaměst­na­va­te­lem i na základě zís­ka­ného feed­backu.

Pridať komentár (0)