Staň sa Mla­dým ino­va­tív­nym pod­ni­ka­te­ľom 2016

Sebastian Mach / 5. mája 2016 / Startupy

Hľa­dáme tých, ktorí úspešne rea­li­zujú svoj zau­jí­mavý pod­ni­ka­teľ­ský pro­jekt a sú ino­va­tívni.

Vyhla­so­va­te­lia súťaže Mladý ino­va­tívny pod­ni­ka­teľ 2016

Junior Cham­ber Inter­na­ti­onal Slo­va­kia, Zdru­že­nie pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­ska a dvoj­týž­den­ník Pro­fit pod záš­ti­tou Minis­ter­stva hos­po­dár­stva SR vyhlá­sili desiaty roč­ník súťaže Mladý ino­va­tívny pod­ni­ka­teľ.

Pod­mienky súťaže a pri­hqlá­se­nie do súťaže Mladý ino­va­tívny pod­ni­ka­teľ 2016

Súťaž Mladý ino­va­tívny pod­ni­ka­teľ 2016 je určená pre všet­kých mla­dých, tvo­ri­vých pod­ni­ka­te­lov, bez ohľadu na to, či sú to živ­nost­níci alebo malí a strední pod­ni­ka­te­lia. Pod­ni­ka­teľ alebo orga­ni­zá­cia, ktorá ho nomi­nuje vyplní pri­hla­so­vací for­mu­lár. Hlavný dôraz je pri hod­no­tení kla­dený na apli­ko­va­nie ino­va­tív­neho prí­stupu vo svo­jom pod­ni­kaní. Do finále postúpi päť naj­lep­ších, kre­a­tív­nych pod­ni­ka­te­ľov. 

Screen Shot 2016-05-04 at 10.16.35

foto: invencia.sk

Do súťaže Mladý ino­va­tívny pod­ni­ka­teľ 2016 sa môže pri­hlá­siť pod­ni­ka­teľ, ktorý je štát­nym obča­nom SR a ktorý je vo veku 18 – 40 rokov (t. j. v roku 2016 dosia­hol vek 18 rokov a neprek­ro­čil vek 40 rokov). Akcep­to­va­teľné sú všetky právne formy pod­ni­ka­nia.

Zís­kaj titul Mladý ino­va­tívny pod­ni­ka­teľ 2016 

Zís­kaj titul Mladý ino­va­tívny pod­ni­ka­teľ 2016, zájazd do Dubaja , obed s nie­kto­rým z EY Pod­ni­ka­te­ľov roka v SR ,ako aj ďal­šie zau­jí­mavé ceny (zapo­ži­ča­nie ino­va­tív­neho auto­mo­bilu BMW, men­to­ring, právne pora­den­stvo). Okrem oce­ne­nia Mladý ino­va­tívny pod­ni­ka­teľ 2016 bude ude­lená aj “Cena Minis­tra hos­po­dár­stva SR” za najin­špi­ra­tív­nejší pod­ni­ka­teľ­ský prí­beh.

Časový har­mo­no­gram Mladý ino­va­tívny pod­ni­ka­teľ 2016

  • uzá­vierka pri­hlá­šok do súťaže Mladý ino­va­tívny pod­ni­ka­teľ 2016 je 22. 05. 2016
  • posú­de­nie nomi­ná­cii a výber 5 fina­lis­tov
  • hea­ring, resp. dis­ku­sia s 5 fina­lis­tami v Bra­ti­slave
  • jún 2016 — sláv­nostné vyhlá­se­nie výsled­kov v Bra­ti­slave

zdroj titul­nej foto­gra­fie: technical.ly

Pridať komentár (0)