STAN­DART: slo­ven­ský maga­zín o káve pozná už skoro celý svet!

Ľudovít Nastišin / 10. august 2015 / Tools a produktivita

Na našom malom Slo­ven­sku sa tento rok zro­dil nový časo­pis o káve a kávo­vej kul­túre Stan­dart, ktorý má reálnu ambí­ciu pre­rásť do nie­čoho naozaj veľ­kého. Nedávno vyšlo už jeho druhé číslo, ktoré rov­nako ako to prvé ponúka čita­te­ľovi a kávo­vému nad­šen­covi sku­točný pôži­tok z číta­nia. O tomto maga­zíne sme sa poroz­prá­vali so šéf­re­dak­to­rom Micha­lom Mola­nom.

Takže Michal, povedz nám ako sa ti poslednú dobu darí. V čom všetkom máš okrem magazínu ešte prsty?

Práce je veľa, sťa­žo­vať sa nemô­žem. A kávy je dosť tiež a zo skú­se­nosti viem, že táto kom­bi­ná­cia spolu fun­guje dobre. Nedávno som úspešne od štát­ni­co­val ako baka­lár, prvú časť svo­jich život­ných “ofi­cia­lít” by som teda mal za sebou. Inak sústre­ďu­jem svoju ener­giu najmä do Stan­dartu — do dob­rého nasta­ve­nia štruk­túry a fun­go­va­nia firmy. Maga­zín hrá teraz prím, najmä jeho anglická ver­zia. Okrem príp­rav nového webu a novej mar­ke­tin­go­vej stra­té­gie makáme na obsahu a spo­lu­prá­cach s par­tnermi — teší ma, že pro­jekt je čím ďalej, tým medzi­ná­rod­nejší a jeho súčas­ťou budú (a sú) známe zahra­ničné značky a autori. Okrem maga­zínu rie­šim sťa­ho­va­nie sa do nového mesta — po osob­nej a rov­nako aj firem­nej línii. Tak veľa goog­lim.

A teraz k samotnému Stan­dartu. Čo spôsobilo nakop­nu­tie, že by ste vytvo­rili takýto časo­pis?

Jeden let z Milána do Bra­ti­slavy, kedy som si v prie­behu pia­tich minút nasket­cho­val ideu maga­zínu do Ever­note apli­ká­cie v tele­fóne. Stále mi to tam svie­tilo, tak som do toho začal rýpať. Dovtedy som s kama­rátmi popri škole pra­co­val najmä na even­toch — TEDx­Nitra a Cof­fe­e­fest Slo­va­kia — a na pár online pro­jek­toch, kde mi však chý­bal hma­ta­teľný výsle­dok práce. Scéna špe­cia­li­zo­va­ných a kva­litne spra­co­va­ných zahra­nič­ných tla­če­ných maga­zí­nov mi prišla zau­jí­mavá po obsa­ho­vej a aj obchod­nej stránke. No hlavne s komu­ni­tou, ktorú sme kávo­vými podu­ja­tiami začali okolo seba tvo­riť a vďaka ľuďom, kto­rých som stre­tol, prišla inšpi­rá­cia pri­niesť do sveta výbe­ro­vej kávy “výbe­rový” maga­zín, aký mi zatiaľ na (nie len) európ­skom trhu chý­bal. Od tohto cieľa máme ešte ďaleko, no verím, že sme sa vybrali dob­rým sme­rom.

Aké teda boli prvé kroky od nápadu k návrhu (obsa­hovému aj vizuálnemu) a následne k samotnému výtlačku?

Prvé kroky mohli začať až po vytvo­rení stra­té­gie Stan­dartu — značky, ktorá sym­bo­li­zuje náš sub­jek­tívny pohľad na svet okolo nás, na prácu a na výsledky, ktoré sú pre nás štan­dar­dom. Nosný pro­dukt je Stan­dart maga­zín, kde bolo spo­čiatku naj­dô­le­ži­tej­šie po obsa­ho­vej línii vytvo­re­nie kapi­tol, ktoré na seba nad­vä­zujú a obsa­hujú rôzne typy člán­kov; po par­tner­skej línii zase vytvo­re­nie jemne netra­dič­nej formy spo­lu­práce so znač­kami; po mar­ke­tin­go­vej, samoz­rejme, bran­ding a pozí­cia na trhu. Až keď bolo jasné, že čo, ako a prečo chceme robiť, mohli sme začať rie­šiť. Začalo hľa­da­nie par­tne­rov, auto­rov, foto­gra­fov a najmä for­mo­va­nie nášho tímu.

Pred­po­kladám, že názov Stan­dart má čo to spo­ločné so ” Štan­dard” výberom kávy. Alebo sa mýlim?

Je to jedna časť prí­behu. Obdo­bie socia­lizmu a prí­chod “tem­nej ” štan­dard­nej kávo­vej zmesi, ktorú si pamätá najmä gene­rá­cia našich rodi­čov, síce svetu nepri­niesla dobrú chuť, no dá sa pove­dať, že z časti polo­žila základy kávo­vej kul­túre a ran­ným kuchyn­ským ritu­álom v našich zeme­pis­ných šír­kach. Práve na tých sta­viame.

Hlavný dôvod názvu však vychá­dza z našej filo­zo­fie — veríme, že “spe­cialty cof­fee” (pozn. výbe­rová káva) a moderná kul­túra s ňou spätá, nie je iba tren­dová zále­ži­tosť určená štý­lo­vým ľuďom v pek­ných koše­liach, s fúzmi a teto­va­niami na rukách. Je to životný štýl, ktorý dobre chutí a my sa usi­lu­jeme o to, aby sa stal “štan­dar­dom ”.

Pred­stav nám v krátkosti jadro tímu, ktorý stojí za Stan­dar­tom.

Pokiaľ Stan­dart beriem ako značku, ktorý zastre­šuje aj v šetky naše akti­vity okrem maga­zínu — Cof­fe­e­fest Slo­va­kia a Slo­vak AeroP­ress Cham­pi­ons­hip v Bra­ti­slave, Cof­fe­e­fest Aus­tria vo Viedni a pár ďal­ších vecí, tak nás je v súčas­nosti sedem. Natá­lia — naša desig­nérka a moja pria­teľka — sa stará o vizu­álnu stránku, Ondrej popri práci pre českú pra­žia­reň Doub­les­hot v Prahe pra­cuje na dis­tri­bú­cii a pomáha pri obsa­ho­vej a tech­nic­kej stránke podu­jatí; Juraj s Róber­tom sa usmie­vajú na našich par­tne­rov — pra­cujú na spo­lu­prá­cach so znač­kami, mar­ke­tingu a manaž­mente; no a Mar­tin s Mate­jom pomá­hajú zvlá­dať množ­stvo práce a dob­ro­voľ­ní­kov na fes­ti­va­loch. Miška od tre­tieho čísla pomáha s kon­zul­tá­ciami a fote­ním, či už do maga­zínu alebo na podu­ja­tiach. Okrem inter­ného tímu pra­cu­jeme na exter­nej báze s desiat­kami foto­gra­fov, redak­to­rov, ilus­trá­to­rov a korek­to­rov.

Celý tím sa zatiaľ pro­jektu venuje popri svo­jich hlav­ných prá­cach a práve to je moja naj­väč­šia výzva — vytvo­riť firmu, ktorá dokáže uži­viť samú seba a ľudí, ktorí budú robiť skvelú prácu a posú­vať tak naše “štan­dardy” stále vyš­šie.

Stan­dart Maga­zine — Tea­sing Video from Stan­dart Maga­zine on Vimeo.

Pokiaľ viem, prvé číslo sa vypre­dalo sku­točne rýchlo. Ako si stojí to druhé?

Maga­zín sa dnes vrá­tane Čiech a Slo­ven­ska pre­dáva vo viac ako 15 kra­ji­nách, postupne to ras­tie. S dru­hým čís­lom sme išli do tlače s dvoj­ná­sob­ným nákla­dom a s veľ­kým oča­ká­va­ním, ako naň ľudia zare­a­gujú. Verím, že sme sa zase o kúsok posu­nuli — po obsa­ho­vej aj vizu­ál­nej stránke. Stále je však čo vychy­tá­vať — je skvelé mať okolo seba množ­stvo ľudí z kávo­vej komu­nity, ktoré nás inšpi­ruje a dodáva veľa kon­štruk­tív­nej spät­nej väzby.

Myslíš si, že je na mieste tvrdiť, že je to časo­pis pre každého? Ako to vidíš?

Je pre kaž­dého, kto vie oce­niť dobrú a na detaily zame­ranú prácu. Od začiatku sme chceli, aby bol maga­zín písaný a komu­ni­ko­vaný v jazyku, kto­rému poro­zu­mejú všetci a nie len úzka sku­pina kávič­kár­skych fana­ti­kov. Stan­dart maga­zín je pri­márne o ľuďoch, ktorí kávovú kul­túru tvo­ria, čo okrem baris­tov, pra­žia­rov alebo far­má­rov sú aj zau­jí­maví hos­tia kaviarní. Do obsahu sa tak dostane aj veľa neká­vo­vých tém, ktoré ráz maga­zínu pekne dotvá­rajú.

Hneď pri prvom čísle ste robili aj anglickú ver­ziu. Zna­mená to, že sa časo­pis uchy­til aj za hra­ni­cami?

Anglič­tina bola samoz­rej­mos­ťou od začiatku a zahra­ničný trh je pri­márny. Naj­viac sa nám maga­zín pre­dáva v Ber­líne, Buda­pešti, Viedni alebo Lon­dýne, no nad­via­zali sme však prvé spo­lu­práce so znač­kami v Spo­je­ných Štá­toch a Ázii, od kto­rých si sľu­bu­jeme veľa.

Čo v Stan­darte nájdeme? Akým témam sa venu­jete alebo by ste sa chceli venovať? Je jasné, že o zákla­doch kávy sa nedá písať do neko­nečna.

Dobrá otázka. Nech­ceme sa sta­viť do pozí­cie odbor­ného časo­pisu a písať tak iba fakty o káve a jej príp­ra­vách, to by sme po šies­tich čís­lach nemali o čom písať. Uka­zu­jeme na široké spek­trum ľudí, ktorí tvo­ria modernú kávovú scénu a chceme tak pri­blí­žiť čita­te­ľom ich prí­behy a pohľad na svet. Kto každý vytvára obsah maga­zínu? Nie je ľahké zapl­niť 100 strán zod­po­ved­ným obsa­hom. Články pochá­dzajú ako od Slo­vá­kov i Čechov, tak aj od odbor­ní­kov zo zahra­ni­čia. A ako to celé fun­guje?

V tre­ťom čísle je väč­šina redak­to­rov zo zahra­ni­čia — z Bri­tá­nie, Spo­je­ných Štá­tov alebo napr. Indo­né­zie. Sna­žíme sa o vytvo­re­nie tímu redak­to­rov, s kto­rými môžeme pra­co­vať aj na ďal­ších čís­lach, a ktorí vedia robiť kva­litnú žur­na­lis­tiku. Obsah plníme na jed­nej strane roz­ho­vormi, na dru­hej repor­tá­žami a názormi redak­to­rov. Celý kolo­beh začína vytvo­re­ním stra­té­gie — čo chceme v ďal­šom čísle pove­dať? Potom odomňa dostanú všetci redak­tori “Editor’s brief ”, v kto­rom sú popí­sané dôle­žité časy, popis témy, návrh kon­ceptu a spo­lu­práce. Jed­not­livé články sa musia navzá­jom vyva­žo­vať a navzá­jom na seba nad­vä­zo­vať, celé je to o kon­zis­ten­cii a “dra­ma­tur­gii ”.

Pre­zraď nám, aké máte so Stan­dar­tom plány do budúcna? Kla­sické klišé, kde sa s ním vidíte o rok, o dva?

Zvy­šo­vať level kaž­dým čís­lom, dodr­žať peri­odi­citu a sta­bilne fun­go­vať ako firma. Roz­vi­núť kon­cept fes­ti­va­lov a podu­jatí, v pláne je začať s kavia­ren­ským kon­cep­tom aj mimo Slo­ven­ska a pri­dať do nášho vyda­va­teľ­ského port­fó­lia ešte niečo ďal­šie. Nápa­dov a mož­ností je veľa, no musíme ísť krok po kroku, šálku po šálke.

Nejaké myšlienky, či odporúčania na záver pre našich čitateľov?

Svet je malý, prí­le­ži­tostí je veľa, no času zase málo. Buďte nároční, najmä na seba. A samoz­rejme, pra­cujte a pite dobrú kávu. :)

Pridať komentár (0)