Sta­ni­ca Nivy dosta­ne high-tech rie­še­nia ako zo sci-fi

Linda Cebrová / 16. mája 2017 / Architektúra

zdroj: hbreavis.com

Začí­na sa výstav­ba Sta­ni­ce Nivy, pri­čom ako prvá vyras­tie admi­ni­stra­tív­na veža Nivy Tower s reštau­rá­ci­ou v obla­koch. Pôj­de o domi­nan­tu Bra­ti­sla­vy s naj­vyš­ším bodom v 125 met­roch.

Sta­ni­ca Nivy skom­bi­nu­je medzi­ná­rod­ný auto­bu­so­vý ter­mi­nál, nákup­né cen­trum, moder­nú trž­ni­cu a výš­ko­vú admi­ni­stra­tív­nu budo­vu. Nové pries­to­ry budú mať tri nadzem­né a dve pod­zem­né pod­la­žia, pri­čom nástu­pis­ká auto­bu­sov sú plá­no­va­né v prvom pod­zem­nom pod­la­ží. Uni­kát­nou komu­nit­nou črtou novej sta­ni­ce je zele­ná stre­cha s mest­ský­mi záh­ra­da­mi, bežec­kou drá­hou a kom­plet­ným vyba­ve­ním pre aktív­ny oddych a šport.

foto:hbreavis.com

Pro­jekt počí­ta s vytvo­re­ním 2150 par­ko­va­cích miest. Výstav­ba navy­še pri­ne­sie aj novú doprav­nú a tech­nic­kú infra­štruk­tú­ru v oko­lí. Nová sta­ni­ca bude pohodl­ne prí­stup­ná pre hro­mad­nú a indi­vi­du­ál­nu dopra­vu. Oko­lie budo­vy bude samoz­rej­me pris­pô­so­be­né aj pre cyk­lis­tov a peších náv­štev­ní­kov.

foto:hbreavis.com

Veľ­mi sa teší­me, že po rokoch príp­rav sa môže­me pus­tiť do samot­nej výstav­by pro­jek­tu Sta­ni­ca Nivy. Mul­ti­fuknč­ný kon­cept z neho robí vlaj­ko­vú loď našich pro­jek­tov, kto­rá pri­ne­sie Bra­ti­sla­ve novú auto­bu­so­vú sta­ni­cu, kva­lit­né nákup­né cen­trum s trž­ni­cou aj high tech kan­ce­lár­sku budo­vu. To všet­ko v srd­ci novo­vzni­ka­jú­cej biz­nis štvr­te, kto­rá má v prí­pa­de schvá­le­nia náš­ho záme­ru šan­cu aj na doprav­né pre­po­je­nie s dru­hým bre­hom Duna­ja for­mou nadzem­ky,“ uvie­dol Jakub Gos­sá­nyi, Head of Deve­lop­ment, HB Rea­vis Slo­va­kia.

foto:hbreavis.com

Nivy Tower plná high-tech rie­še­ní

Pre­stíž­na polo­ha Nivy Tower, kto­rá sa bude nachá­dzať na rohu Svä­top­lu­ko­vej a Mlyn­ských nív, bude východ­nou brá­nou do novo­vzni­ka­jú­cej štvr­te v Bra­ti­sla­ve. Náv­štev­ní­kom poskyt­ne jedi­neč­ný pano­ra­ma­tic­ký výhľad na mes­to.

foto:hbreavis.com

Na samom vrchu bude uni­kát­na reštau­rá­cia prí­stup­ná pre kaž­dé­ho s výhľa­dom na Bra­ti­slav­ský hrad, Kam­zík či Koli­bu, do kto­rej sa dosta­neš samos­tat­ným výťa­hom. Nivy Tower bude mať aj ďal­šie uni­ká­ty — naj­rých­lej­šie výťa­hy na Slo­ven­sku či naj­lep­šie napo­je­nie na verej­nú dopra­vu v hlav­nom mes­te.

foto:hbreavis.com

Cyk­lis­ti sa majú na čo tešiť

V pod­ze­mí Nivy Tower bude plne vyba­ve­né záze­mie pre cyk­lis­tov, kam sa kaž­dý ľah­ko dosta­ne cyk­lo­vý­ťa­hom z prí­ze­mia cez samos­tat­ný vstup. Na recep­cii budú môcť nájom­ní­ci zase využí­vať novo­do­bé con­cier­ge služ­by a vychut­ná­vať si pra­vi­del­né výsta­vy. Dokon­če­nie Nivy Tower je plá­no­va­né na pre­lom rokov 2019 – 2020 a pri­ne­sie viac ako 31.000 m2 pre­na­jí­ma­teľ­nej plo­chy.

foto:hbreavis.com

Pro­jekt sa bude môcť pýšiť WELL­be­ing cer­ti­fi­ká­ci­ou Core and Shell na leve­li GOLD, admi­ni­stra­tív­ny­mi pries­tor­mi vyba­ve­ný­mi LED svet­la­mi či s mož­nos­ťou na mie­ru vyro­be­ných výťa­ho­vých lob­by pre nájom­cov. Za desig­nom Nivy Tower sto­jí brit­ské archi­tek­to­nic­ké štú­dio Benoy v spo­lu­prá­ci so slo­ven­ským ate­li­é­rom Sie­bert + Talaš, kto­rí navrho­va­li aj kon­cept pre novú auto­bu­so­vú sta­ni­cu Nivy.

foto:hbreavis.com

Náh­rad­ná auto­bu­so­vá sta­ni­ca

V čase výstav­by novej auto­bu­so­vej sta­ni­ce budú môcť ces­tu­jú­ci využí­vať služ­by náh­rad­nej sta­ni­ce na Bot­to­vej uli­ci, kto­rá kva­lit­ne nahra­dí fun­kciu tej súčas­nej. Spo­loč­nosť HB Rea­vis záro­veň nedáv­no dokon­či­la prvú fázu trans­for­má­cie Cen­tra Bot­to­va na náh­rad­nú auto­bu­so­vú sta­ni­cu, kto­rá počas výstav­by v plnej mie­re nahra­dí potreb­né kapa­ci­ty.

zdroj:hbreavis.com/TS

Pridať komentár (0)