Sta­ni­slav Gálik — muž s veľ­kým prí­be­hom za sebou a ešte väč­ším pred sebou

Dárius Polák / 14. januára 2016 / Rozhovory

Pamä­tám si prvý­krát, keď som videl Sta­na. Bolo to vo videu, v kto­rom pre­zen­to­val UNI­FER, cen­trum ino­va­tív­nej spo­lu­prá­ce. Videl som a vedel som, že všet­ko čo hovo­rí je úprim­né a prav­di­vé. Neskôr som mal česť v UNI­FE­Ri stá­žo­vať a učiť sa od toh­to skve­lé­ho člo­ve­ka.

Ahoj Stan­do, my dva­ja sa už pozná­me, povedz však našim čita­te­ľom nie­čo o sebe, daj nám svoj ele­va­tor pitch :-)
Som vyštu­do­va­ný psy­cho­lóg, kto­rý roz­be­hol mód­nu znač­ku GALARD, spo­lu­za­lo­žil ino­va­tív­ne cen­trum UNI­FER, umiest­nil sa v čes­kom For­bes 30 pod 30 a toto leto si pove­dal, že chce zadar­mo ces­to­vať oko­lo sve­ta.

Čo ťa pri­vied­lo k nápa­du zalo­žiť si vlast­né kraj­čír­stvo?
Vyply­nu­lo to z okol­nos­tí. Videl som to ako prí­le­ži­tosť na na trhu. Bol to taký pod­ni­ka­teľ­ský expe­ri­ment.

V čom uspel GALARD, čo z neho spra­vi­lo fir­mu, kto­rá vyčnie­va­la?
Abso­lút­ne všet­ku pozor­nosť som veno­val spo­koj­nos­ti zákaz­ní­kov. Bol som im osob­ne k dis­po­zí­cii 24/7 a robil som všet­ko pre to, aby o nás hovo­ri­li ďalej.

1

GALARD si pre­dal v roku 2013 a do UNI­FE­Ru si pri­šiel v tom istom roku, kde si fun­go­val ako CEO do augus­ta 2015. Čo ta pri­vied­lo od GALAR­Du k UNI­FE­Ru?
GALARD kúpi­la inves­tič­ná sku­pi­na DRFG, kde som potom chví­ľu pra­co­val v mana­žer­skej pozí­cii. Prvot­ná myš­lien­ka priš­la od Davi­da Rus­ná­ka, maji­te­ľa DRFG. Mne sa tá myš­lien­ka páči­la a roz­ho­dol som sa jej veno­vať napl­no.

V roku 2012 si napí­sal svo­ju prvú kni­hu, Psy­cho­ló­gia pre­sved­čo­va­nia.
Je to vlast­ne moja dip­lo­mo­vá prá­ca. Vedú­ci Psy­cho­lo­gic­ké­ho Ústa­vu Masa­ry­ko­vej uni­ver­zi­ty ju dopo­ru­čil nakla­da­teľ­stvu Gra­da. Tro­chu som dip­lom­ku roz­ší­ril a tí ju násled­ne vyda­li.

Ako hod­no­tíš svo­je obdo­bie v UNI­FE­Ri?
Ako abso­lút­ne naj­pro­duk­tív­nej­šiu dobu môj­ho živo­ta. Bol to naj­väč­ší dar do živo­ta. Zmys­lu­pl­ný pro­jekt a úžas­ní ľudia oko­lo neho. To oni ho vybu­do­va­li.

photo1-3

zdroj: richhike.com

Si zná­my ako skve­lý reč­ník, aké sú top 3 even­ty, na kto­rých si bol?
Môj najob­ľú­be­nej­ší bol Glo­ri­ous 2015 – najk­raj­šia akcia a najp­ro­fe­si­onál­nej­šia. Bola to dvoj­den­ná štu­dent­ská kon­fe­ren­cia, kto­rá posú­va ľudí ďalej v oblas­ti kari­é­ry, pod­ni­ka­nia a osob­né­ho roz­vo­ja. UNI­FER mal tiež skve­lý event, „Sou­boj řeč­ní­kú“, kde som spo­lu s Kar­lem Novot­ným a Fili­pem Dří­mal­kou „bojo­val“ v impro­vi­zač­ných, pre­zen­tač­ných a argu­men­tač­ných zruč­nos­tiach. Ďalej som sa zúčast­nil veľ­ké­ho množ­stva malých even­tov. Veľ­mi pek­né spo­mien­ky mám na Ins­pi­ra­tiv­ní ráno, kde o ôsmej ráno priš­lo oko­lo 500 ľudí.

V sep­tem­bri si sa vydal na ces­tu oko­lo sve­ta s cie­ľom popí­sať psy­cho­ló­giu boha­tých – ich spô­sob zmýš­ľa­nia, spo­loč­né vlast­nos­ti a to čo ich pohá­ňa. Čo si sa dozve­del?
Píšem teraz o tom kni­hu. Mám napí­sa­ných 200 strán a ešte stá­le nie som na kon­ci. Tých zážit­kov a infor­má­cií je nespo­čet. Zau­jí­ma­lo ma hlav­ne, ako sa boha­tí ľudia sna­žia pozi­tív­ne ovplyv­ňo­vať svet oko­lo seba.

photo-blog

zdroj: richhike.com

Vyspo­ve­dal si ľudí ako je legen­dár­ny Domi­nik Hašek, fut­ba­lis­ta NFL Ant­ho­ny Trucks, či hol­ly­wo­od­ský pro­du­cent Oren Kou­les. Čo ťa naj­viac prek­va­pi­lo, čo si zis­til?
Čo sa týka boha­tých ľudí, prvá vec je, že sa nelí­šia od niko­ho z nás. Nema­jú žiad­ne super sily, nie sú to nad­ľu­dia, sú rov­na­kí ako my, len maka­li o nie­čo viac a keď nara­zi­li na pre­káž­ky, tak s nimi bojo­va­li.
Dru­há vec, keď je člo­vek straš­ne úspeš­ný a boha­tý, nako­niec si uží­va tie isté veci ako prie­mer­ný člo­vek. Ide na pre­chádz­ky so psom, uží­va si čas s rodi­nou a teší sa z malič­kos­tí.

Tre­tia vec – hlav­ný cieľ mojej ces­ty bol prí­sť na to, ako sa boha­tí ľudia sna­žia pomá­hať a pozi­tív­ne ovplyv­ňo­vať svet oko­lo seba. Záver je, že sa nesna­žia o nič viac, ako prie­mer­ne zará­ba­jú­ci ľudia. Mys­lím si, že je to ško­da. Boha­tí ľudia majú obrov­ský poten­ciál meniť svet k lep­šie­mu a ja by som bol rád, keby ten­to poten­ciál využí­va­li.

2

Kedy plá­nu­ješ vydať kni­hu o svo­jej ces­te?
Naj­ne­skôr v máji . Ruko­pis bude hoto­vý začiat­kom feb­ru­ára, v prie­be­hu mar­ca budú ilus­trá­cie.

A čo potom?
Zva­žu­jem nie­koľ­ko mož­nos­tí. Naďa­lej sa budem anga­žo­vať vo verej­nop­ros­peš­ných akti­vi­tách. Teraz je pre mňa hlav­né dokon­čiť kni­hu a výskum pre úče­ly dizer­tač­nej prá­ce.

Aké máš dopo­ru­če­nie pre ľudí, kto­rí chcú tak­tiež uspieť?
Tri veci – pra­co­vi­tosť, vytrva­losť, zame­ra­nie na ciel.

Pra­co­vi­tosť – ener­gia, kto­rú do toho dáš.

Vytrva­losť – koľ­ko odro­bíš, nemô­žeš chcieť uspieť za tri mesia­ce.

Cieľ – je veľa ľudí, kto­rí sú pra­co­vi­tí a vytrva­li, bohu­žiaľ nema­jú jas­ný cieľ. Kto nevie kam plá­va, žiad­ny vie­tor mu nie je dob­rý.

photo-bottom

zdroj: richhike.com

Máš 29 rokov. Prvých trid­sať rokov tvoj­ho živo­ta je teda fakt úspeš­ných. Čo je tvo­jim cie­ľom pre nasle­du­jú­cich trid­sať rokov?
O úspe­chu by som ešte neho­vo­ril. Ešte sa budem musieť veľa sna­žiť. Kaž­do­pád­ne urči­te chcem šťast­nú rodi­nu a prí­pad­ne Nobe­lo­vu cenu za mier. Na sve­te mi zále­ží a robím všet­ko čo môžem pre to, aby tu žili ešte aj deti našich detí.

Páni, to je mega cieľ :-) Kto­rou ces­tou sa vydáš?
„Svo­jou ces­tou“. Zatiaľ sa sve­to­vý mier niko­mu nasto­liť nepo­da­ril, tak som si hovo­ril, že by som bol rád, keby som k tomu pris­pel svo­jou troš­kou.

20
Pridať komentár (0)