Stanú sa deti milénia najchudobnejšou alebo najbohatšou generáciou v histórii?

Lenka Sidorová / 7. decembra 2018 / Zaujímavosti

  • Osud mi­le­niá­lov ba­lan­suje me­dzi po­chmúr­nych a mi­mo­riadne priaz­ni­vým scé­na­rom
  • Žijú v zvlášt­nej dobe a ich bo­hat­stvo môže ovplyv­niť mnoho fak­to­rov, rôz­nymi spô­sobmi
  • Osud mi­le­niá­lov ba­lan­suje me­dzi po­chmúr­nych a mi­mo­riadne priaz­ni­vým scé­na­rom
  • Žijú v zvlášt­nej dobe a ich bo­hat­stvo môže ovplyv­niť mnoho fak­to­rov, rôz­nymi spô­sobmi

Mi­le­niáli alebo inak ge­ne­rá­cia Y sa ozna­čujú ľu­dia, ktorí do­siahli do­spe­losť na pre­lome 21.sto­ro­čia. Na­ro­dili sa v ro­koch 1985 až 1995 ro­di­čom, ktorí prišli na svet v po­voj­no­vých ro­koch, tzv. „baby bo­ome­rov“ a star­ších čle­nov Ge­ne­rá­cie X.

Ak je ge­ne­rá­cia z naj­väč­šieho „baby bo­omu“ (teda ro­di­čia dneš­ných 20-tní­kov a 30-tní­kov) do­siaľ naj­bo­hat­šiou ge­ne­rá­ciou vô­bec, po­tom by ich po­tom­ko­via mohli pre­ko­nať vďaka de­dič­stvu.  Sku­toč­nosť je ale tro­chu zlo­ži­tej­šia. In­for­muje o tom BBC.

Kým de­dič­stvo ne­príde, budú účty mi­le­niá­lov rásť po­mal­šie. Podľa Sve­to­vého eko­no­mic­kého fóra majú mi­le­niáli o po­lo­vicu me­nej, ako ich ro­di­čia v rov­na­kom veku. Na­priek tomu vraj šet­ria omnoho viac a v sú­čas­nosti tvo­ria naj­väč­šiu časť pra­cov­nej sily. Sve­tová fi­nančná kríza v roku 2008 tvrdo za­siahla túto ge­ne­rá­ciu, pri­čom nie­ktoré kra­jiny sa z nej stále ne­poz­vie­chali. Po­malý rast miezd, vy­soké ži­votné ná­klady a ne­dos­ta­tok dô­chod­ko­vých úspor zna­me­najú, že mi­le­niáli sa do od­chodu do dô­chodku budú mu­sieť po­riadne ob­ra­cať a hlavne šet­riť.

Sve­tové eko­no­mické fó­rum pred­po­kladá, že do roku 2050, keď ge­ne­rá­cia Y na ôs­mich naj­väč­ších dô­chod­ko­vých tr­hoch na svete za­čne od­chá­dzať do dô­chodku, bude v dô­chod­ko­vých úspo­rách chý­bať po­merne veľká čias­tka. Tento ne­dos­ta­tok bude spô­so­bený ok­rem iného dl­h­ším ži­vo­tom, spo­ma­le­ním dl­ho­do­bého ras­to­vého pro­stre­dia a níz­kou mie­rou úspor, spolu s níz­kou úrov­ňou fi­nanč­nej gra­mot­nosti.

To vy­zerá ako po­chmúrna bu­dúc­nosť, ale možno exis­tuje sce­nár, ktorý by ju do­ká­zal zvrá­tiť. Z ge­ne­rá­cie v naj­hor­šej si­tu­ácii, by sa mohla ne­ča­kane stať ge­ne­rá­cia naj­bo­hat­šia.

Ro­di­čia mi­le­niá­lov ostanú naj­bo­hat­šou ge­ne­rá­ciou až do roku 2030. Podľa správy o pre­vode ma­jetku, ktorú zve­rej­nila Ro­yal Bank of Ca­nada, baby bo­omery odo­vzdajú ge­ne­rá­cii Y naj­väč­šie de­dič­stvo v his­tó­rii.

Myš­lienku, že mi­le­niáli pre­berú rolu re­kordne bo­ha­tej ge­ne­rá­cie, vy­slo­vil  Paul Do­no­van, ve­dúci glo­bálny eko­nóm UBS We­alth Ma­na­ge­ment. V roz­ho­vore pre Bu­si­ness In­si­der, vy­svet­lil, že bo­hat­stvo ostane v eko­no­mike. Baby bo­omery sú omnoho väč­šou ge­ne­rá­ciou ako mi­le­niály, takže ich bo­hat­stvo si bude de­liť me­nej ľudí.

Do­no­va­novi však opo­nuje Mo­ritz Schu­la­rick, pro­fe­sor eko­nó­mie na uni­ver­zite v Bonne v Ne­mecku. Tvrdí, že jeho scé­nar sa dot­kne ma­lej sku­piny ľudí.  „To platí pre ľudí, ktorí majú toľko, že ni­kdy ne­môžu mi­núť  svoj ma­je­tok,“ ho­vorí. „Nor­málni ľu­dia a štan­dardné eko­no­mické mo­dely – po­čí­tajú s tým, že ľu­dia si šet­ria sta­robu a po­tom, keď ne­majú tak­mer žia­den prí­jem, žijú zo svo­jich úspor. Na konci ich ži­vota je ne­jaké de­dič­stvo, ale nie je také veľké,“ vy­svet­lil.

V ob­dobí me­dzi rokmi 1995 a 2016 len 2% de­dičs­tiev bolo v hod­note 1 000 000 do­lá­rov alebo viac a tieto pe­niaze pred­sta­vo­vali viac ako 40% pre­vodu ma­jetku.

Nie­ktoré ak­tíva si pre svoju po­vahu udr­žia­vajú hod­notu, ktorá môže i vzrásť.  Podľa ana­ly­ti­kov je však ne­možné pred­po­kla­dať,  že ak­tíva ge­ne­rá­cie X budú ča­kať na vr­chole svo­jej hod­noty až do doby, kedy sa z nich stane de­dič­stvo.

Na fi­nančnú in­jek­ciu s ne­jas­ným ter­mí­nom sa teda mi­le­niáli zrejme ne­môžu 100 per­cen­tne spo­lie­hať, aj keď prek­va­pe­nie podľa jed­nej z te­órií môže prísť. Majú ná­dej, že vďaka úspo­rám pred­kov si v ne­skor­šom veku pri­lep­šia, no vždy je naj­lep­šie spo­lie­hať sa sám na seba a rad­šej sa te­šiť z toho, že sú ro­di­čia na­žive.

Pridať komentár (0)