Star­cu­be Show 2014 Brno

Dávid Hudák / 15. mája 2014 / Lifehacking

V uto­rok 13. mája v pries­to­roch hvez­dár­ne a pla­ne­tá­ria v Brne vyvr­cho­lil šies­ty roč­ník star­tup akce­le­rá­to­ra Star­Cu­be, kto­rý fun­gu­je pod záš­ti­tou Jiho­mo­rov­ské­ho ino­vač­ní­ho cen­tra. Šan­cu odpre­zen­to­vať svoj ino­va­tív­ny pro­dukt pred medzi­ná­rod­nou poro­tou a zhru­ba dvo­mi stov­ka­mi divá­kov v rám­ci Star­Cu­be Show dosta­lo 8 sľub­ných star­tu­pov. Po troch mesia­coch inten­zív­nych works­ho­pov a semi­ná­rov vede­ných skú­se­ný­mi men­tor­mi sa však z víťazs­tva mohol tešiť iba ten naj­lep­ší…

Han­su­re

O tom, že Slo­ven­sko i Čes­ká repub­li­ka dis­po­nu­jú šikov­ný­mi a kre­a­tív­ny­mi mla­dý­mi ľuď­mi, niet pochýb. A pred­sa, na brnen­skej pôde sa pre­sa­dil zástup­ca inej kra­ji­ny — Indie. Par­tič­ka troch vysmia­tych cha­la­nov z Obser­ve Design oča­ri­la poro­tu naj­viac svo­jim dez­in­fekč­ným zaria­de­ním Han­su­re, pri­pnu­tým na opas­ku. Ako nám Aanan Khur­ma (CEO), Sau­rabh Bag (Head of Design) a Agy­eya Dwi­ve­di (Head of Cli­ni­cal Rese­arch) v roz­ho­vo­re pre­zra­di­li: „Roč­ne zomrie až šty­ri mili­ó­ny ľudí na násled­ky infek­cie, kto­rá sa im pri­vo­dí v nemoc­ni­ciach. V 75 % prí­pa­doch to má na sve­do­mí nedos­ta­toč­ná hygie­na rúk leká­rov. To je pres­ne to, čo nás moti­vo­va­lo.“ Samot­ný Han­su­re nie­len­že šet­rí čas, ale pomo­cou zabu­do­va­né­ho sen­zo­ra doká­že aj indi­ko­vať potre­bu dez­in­fek­cie. 

Šťastný víťaz Aanan Khurma

Počas networ­kin­gu sme si mali mož­nosť vyskú­šať jeho mecha­nic­kú ver­ziu s výme­nou nápl­ne. Aj napriek skrom­nos­ti a poko­re zakla­da­te­ľov sa nám neza­bud­li pochvá­liť auto­ma­ti­zo­va­ným pro­to­ty­pom. Už vte­dy som tušil, komu popu­tu­je môj hlas, a kto je hlav­ným adep­tom na zisk titu­lu Star­Cu­be Show 2014. Výrok poro­ty, ako aj hla­sy divá­kov v zapl­ne­nej hvez­dár­ni pri­nies­li indic­ké­mu star­tu­pu dotá­ciu vo výš­ke 88 000 čes­kých korún, práv­ne služ­by a men­to­ring či vir­tu­ál­nu kan­ce­lá­riu v Sili­con Val­ley.

2. a 3. mies­to

Na ďal­ších oce­ne­ných stu­pien­koch sa umiest­ni­li čes­ké star­tu­py. V pora­dí Bit­co­in­Pay a Giri­ton. Sna­hou Bit­co­in­Pay je roz­ší­riť novú for­mu pla­te­nia v onli­ne obcho­doch a malo­ob­cho­de. Neus­tá­le­mu vypi­so­va­niu úda­jov z kre­dit­nej kar­ty či vyš­ším poplat­kom má kon­ku­ro­vať ich pre­hľad­ná a rých­la apli­ká­cia. Umož­ňu­je tiež pre­vod na inú menu. Spo­loč­nosť Giri­ton sa zas špe­cia­li­zu­je na opti­ma­li­zá­ciu výrob­ných pro­ce­sov v malých a stred­ných pod­ni­koch. Tú dosa­hu­jú pre­po­je­ním clou­do­vej služ­by a tab­le­tov. Poro­ta im počas Q&A mier­ne vytkla nezá­u­jem o dis­tri­bú­ciu hard­vé­ro­vej čas­ti. Kto vie, mož­no aj ten­to fakt odsu­nul Giri­ton Sys­tems na tre­tie mies­to.

Môj obdiv pat­rí tak všet­kým zúčast­ne­ným star­tu­pom, ako aj orga­ni­zá­to­rom vrchol­né­ho podu­ja­tia akce­le­rá­to­ra. V čom bol šies­ty roč­ník Star­Cu­be špe­ci­fic­ký, a pre­čo by ste sa tam mali pri­hlá­siť, vám pri­blí­žim v ďal­šom člán­ku. 

Na záver foto s víťaz­mi :)

Zdroj foto: hvezdarna.cz, hansure.co

Pridať komentár (0)