Star­cube Show 2014 Brno

Dávid Hudák / 15. mája 2014 / Tools a produktivita

V uto­rok 13. mája v pries­to­roch hvez­dárne a pla­ne­tá­ria v Brne vyvr­cho­lil šiesty roč­ník star­tup akce­le­rá­tora Star­Cube, ktorý fun­guje pod záš­ti­tou Jiho­mo­rov­ského ino­vač­ního cen­tra. Šancu odpre­zen­to­vať svoj ino­va­tívny pro­dukt pred medzi­ná­rod­nou poro­tou a zhruba dvomi stov­kami divá­kov v rámci Star­Cube Show dostalo 8 sľub­ných star­tu­pov. Po troch mesia­coch inten­zív­nych works­ho­pov a semi­ná­rov vede­ných skú­se­nými men­tormi sa však z víťazs­tva mohol tešiť iba ten naj­lepší…

Han­sure

O tom, že Slo­ven­sko i Česká repub­lika dis­po­nujú šikov­nými a kre­a­tív­nymi mla­dými ľuďmi, niet pochýb. A predsa, na brnen­skej pôde sa pre­sa­dil zástupca inej kra­jiny — Indie. Par­tička troch vysmia­tych cha­la­nov z Observe Design oča­rila porotu naj­viac svo­jim dez­in­fekč­ným zaria­de­ním Han­sure, pri­pnu­tým na opasku. Ako nám Aanan Khurma (CEO), Sau­rabh Bag (Head of Design) a Agy­eya Dwi­vedi (Head of Cli­ni­cal Rese­arch) v roz­ho­vore pre­zra­dili: „Ročne zomrie až štyri mili­óny ľudí na následky infek­cie, ktorá sa im pri­vodí v nemoc­ni­ciach. V 75 % prí­pa­doch to má na sve­domí nedos­ta­točná hygiena rúk leká­rov. To je presne to, čo nás moti­vo­valo.“ Samotný Han­sure nie­lenže šetrí čas, ale pomo­cou zabu­do­va­ného sen­zora dokáže aj indi­ko­vať potrebu dez­in­fek­cie. 

Šťastný víťaz Aanan Khurma

Počas networ­kingu sme si mali mož­nosť vyskú­šať jeho mecha­nickú ver­ziu s výme­nou náplne. Aj napriek skrom­nosti a pokore zakla­da­te­ľov sa nám neza­budli pochvá­liť auto­ma­ti­zo­va­ným pro­to­ty­pom. Už vtedy som tušil, komu popu­tuje môj hlas, a kto je hlav­ným adep­tom na zisk titulu Star­Cube Show 2014. Výrok poroty, ako aj hlasy divá­kov v zapl­ne­nej hvez­dárni pri­niesli indic­kému star­tupu dotá­ciu vo výške 88 000 čes­kých korún, právne služby a men­to­ring či vir­tu­álnu kan­ce­lá­riu v Sili­con Val­ley.

2. a 3. miesto

Na ďal­ších oce­ne­ných stu­pien­koch sa umiest­nili české star­tupy. V poradí Bit­co­in­Pay a Giri­ton. Sna­hou Bit­co­in­Pay je roz­ší­riť novú formu pla­te­nia v online obcho­doch a malo­ob­chode. Neus­tá­lemu vypi­so­va­niu úda­jov z kre­dit­nej karty či vyš­ším poplat­kom má kon­ku­ro­vať ich pre­hľadná a rýchla apli­ká­cia. Umož­ňuje tiež pre­vod na inú menu. Spo­loč­nosť Giri­ton sa zas špe­cia­li­zuje na opti­ma­li­zá­ciu výrob­ných pro­ce­sov v malých a stred­ných pod­ni­koch. Tú dosa­hujú pre­po­je­ním clou­do­vej služby a tab­le­tov. Porota im počas Q&A mierne vytkla nezá­u­jem o dis­tri­bú­ciu hard­vé­ro­vej časti. Kto vie, možno aj tento fakt odsu­nul Giri­ton Sys­tems na tre­tie miesto.

Môj obdiv patrí tak všet­kým zúčast­ne­ným star­tu­pom, ako aj orga­ni­zá­to­rom vrchol­ného podu­ja­tia akce­le­rá­tora. V čom bol šiesty roč­ník Star­Cube špe­ci­fický, a prečo by ste sa tam mali pri­hlá­siť, vám pri­blí­žim v ďal­šom článku. 

Na záver foto s víťazmi :)

Zdroj foto: hvezdarna.cz, hansure.co

Pridať komentár (0)