Start-up Geal.cz? Majú ďal­šie e-sho­pové auk­cie budúc­nosť?

Jarek Mikeš / 19. september 2014 / Tools a produktivita

To, že je na česko-slo­ven­skom inter­nete už neuve­ri­teľný počet pre­daj­ných pro­jek­tov asi nemá zmy­sel zmie­ňo­vať. Česko je abso­lútne uni­kát, čo sa týka počtu e-sho­pov. Ich počet sa odha­duje cca. 30 tisíc. Tieto e-shopy uro­bili už v roku 2013 obrat okolo 40 miliárd čes­kých korún a trend neus­tále ras­tie.

Vďaka hore uve­de­nému, sa český trh stal vo svete uni­kát­nym a samoz­rejme vďaka tomuto uni­kát­nemu trhu, začali vzni­kať nové služby, apli­ká­cie a dokonca aj firmy (agen­túry), ktoré na ňom posta­vili svoju exis­ten­ciu.

Asi všetci poznáme naj­väčší český komo­dity vyhľa­dá­vač Heuréka.cz, hneď za ním Zboží.cz a potom nejaké ďal­šie mino­ritné pro­jekty. Ľudia hľa­dajú a naku­pujú tovary aj služby na inter­nete čoraz čas­tej­šie. Vďaka tomu je pre radu ľudí veľmi atrak­tívne zalo­žiť si e-shop. 

Bohu­žiaľ veľké množ­stvo e-sho­pov nie je vždy výhrou pre kon­co­vých kli­en­tov. Viac e-sho­pov zna­mená viac práv­nych prob­lé­mov. Advo­kát­ske kan­ce­lá­rie si podľa môjho názoru určite nesťa­žujú, avšak zákaz­ník je bom­bar­do­vaný mili­ónmi ponu­kami zo všet­kých strán.

NAJ­LAC­NEJŠÍ, NAJ­VÝ­HOD­NEJ­ŠIE, LEN DNES, ZĽAVA, AKCIA!

Tieto slová tak­mer stra­tili svoj​význam. Sko­rej príde bež­nému zákaz­ní­kovi až divné, keď e-shop nemá akcie a zľavy. Bolo len otáz­kou času, kedy príde nie­kto, kto sa bude chcieť posta­viť viac na stranu zákaz­ní­kov a dať im nejaké jed­notné garan­cie. Niečo málo robí už Heureka a o trošku iný prí­stup sa snaží aj geal.

Kedy som prvý­krát počul slovo geal?

Tak rok a pol spätne som mal kon­zul­tá­ciu ohľa­dom jed­ného pro­jektu. Tro­j­ica nad­šen­cov, čo mala nápad, sa roz­hodla zalo­žiť si firmu Smart Source Syner­gies s.r.o. a pus­tiť sa do pod­ni­ka­nia, ktoré je posta­vené práve na e-sho­poch. Ich nápad vytvo­riť obrá­tený pre­daj, mi spo­čiatku pri­šiel prí­liš kom­pli­ko­vaný. Chceli, aby eshopy bojo­vali o kon­krétny pre­daj tovaru, nie aby si zákaz­ník hľa­dal eshopy, kde tovar kúpi.

Teda naprí­klad, chcete kúpiť hor­ský bicy­kel, zadáte si geal a ten zaistí, aby ste dostá­vali naj­lep­šie ponuky od e-sho­pov. A čím viac vás bude, tým lep­šia ponuka bude. V prie­behu roka, som mal radu kon­zul­tač­ných hodín (skôr aj dní) v rámci rea­li­zá­cie, vývoja i mar­ke­tingu.

Veľmi si cením ich dôveru, keď sa roz­hodli časť svojho rie­še­nia posta­viť práve na Web­Sel­leru. Ten zais­ťuje bac­kend ako napr. fak­tu­račné pro­cesy, platby či prácu so zákaz­níkmi. Preto vlastne aj Geal spo­mí­nam :).

Pozrite sa na video, ktoré vám v krát­kosti pro­jekt pred­staví.

Majú ďal­šie e-sho­pové auk­cie budúc­nosť?

Som rád, že vydr­žali do fázy spus­te­nia. Doká­zali zalo­žiť firmu, sko­or­di­no­vať si vývoj a ujas­niť si ciele. Ako každý start-up a začí­na­júca firma, aj cha­lani pod­ce­nili určité veci. Za nie­koľko chýb a pre­šľa­pov už zapla­tili nemalé peniaze (bez ohľadu na moje varo­va­nia:-)) a určite do budúc­nosti ešte zapla­tia. Ale to k tomu patrí.

To, či uspejú, závisí iba na jedi­nej veci. Vytr­vať vo svo­jej práci. Ak aj napriek prob­lé­mom a nie úplne nena­pl­ných oča­ka­vá­niach vytrvajú.

Ale to sa dozvieme až za nejaký čas. Dajme im teda šancu uká­zať, že ich služba má pre nás kon­co­vých zákaz­ní­kov pri­danú hod­notu.

A ak práve niečo zhá­ňate a chcete čo naj­vý­hod­nej­šiu ponuku, choďte a vyskú­šajte geal.cz.

Zdroj: jarek-mikes.czgeal.cz

Pridať komentár (0)