Startitup Group: „Makáme, rastieme, ale robíme aj chyby.“

Startitup / 13. marca 2019 / Biznis

Star­ti­tup je mé­diom, ktoré v roku 2014 vzniklo s cie­ľom po­má­hať slo­ven­ským start-upom a ino­va­tív­nym fir­mám. Články sme vy­dá­vali bez ná­roku na ho­no­rár a do­dnes náš ob­sah nie je spo­plat­nený, aby sa k nemu do­stalo, čo naj­viac či­ta­te­ľov. Me­diálna sku­pina Star­ti­tup Group po­čas 5 ro­kov svo­jej exis­ten­cie vy­dala viac ako 73 ti­síc člán­kov.

zdroj: Startitup

Star­ti­tup je mé­diom, ktoré v roku 2014 vzniklo s cie­ľom po­má­hať slo­ven­ským start-upom a ino­va­tív­nym fir­mám. Články sme vy­dá­vali bez ná­roku na ho­no­rár a do­dnes náš ob­sah nie je spo­plat­nený, aby sa k nemu do­stalo, čo naj­viac či­ta­te­ľov. Me­diálna sku­pina Star­ti­tup Group po­čas 5 ro­kov svo­jej exis­ten­cie vy­dala viac ako 73 ti­síc člán­kov.

Vznik­nutá si­tu­ácia nás pri­ro­dzene mrzí. Ako­náhle sme za­zna­me­nali pod­net zo strany IAB, zjed­nali sme okam­žitú ná­pravu. Sme si ve­domí, že jed­nou zo zá­klad­ných úloh pra­cov­ní­kov mé­dií je nie­len dô­sledne ove­ro­vať svoje zdroje, ale ich aj ko­rektne uvá­dzať. Pro­fe­si­onál­nym zly­ha­ním jed­not­liv­cov na­stala chyba na na­šej strane a v dô­sledku týchto uda­lostí vy­ko­ná­vame po­trebné per­so­nálne kroky v na­šich ra­doch.

Star­ti­tup Group od svojho vzniku po­sky­tuje pries­tor na re­a­li­zá­ciu pre­važne mla­dým a nad­še­ným re­dak­to­rom. Uve­do­mu­jeme si ri­ziká, ktoré to so se­bou pri­náša, av­šak máme zato, že tak ako ostrie­ľaní har­cov­níci, tak aj za­čí­na­júci re­dak­tori majú právo ro­biť chyby. Dl­ho­dobo na­šich ko­le­gov vzde­lá­vame a in­ten­zívne pra­cu­jeme na tom, aby sa kaž­dým dňom zvy­šo­vala ich se­ni­orita. Plá­nu­jeme vy­tvo­riť in­terný Etický kó­dex, ale aj ob­sa­diť kľú­čové po­sty in­ter­ných edi­to­rov v re­dak­cii tak, aby sme na­šim či­ta­te­ľom pri­ná­šali kva­litný a ino­va­tívny ob­sah, na ktorý sú u nás zvyk­nutí.

zdroj: Star­ti­tup

Os­tro sa však ohra­dzu­jeme voči hy­po­te­tic­kým tvr­de­niam v článku o údaj­nom zau­ží­va­nom, či sys­te­ma­tic­kom po­stupe ne­správ­nych ci­tá­cií v na­šej re­dak­cii. Tak isto ne­sú­hla­síme s ten­denč­nými tvr­de­niami re­dak­tora o mož­nom úče­lo­vom pla­giá­tor­stve, či do­konca po­chyb­nos­tiach na­šich in­ze­ren­tov. Na­viac re­dak­tor Den­níka N ne­reš­pek­to­val vzá­jomnú do­hodu o uve­rej­není ofi­ciál­neho sta­no­viska na­šej me­diál­nej sku­piny, na­miesto toho úče­lovo pre­krú­til tvr­de­nia a ne­for­málny roz­ho­vor s na­šim ko­le­gom. Všet­kých zain­te­re­so­va­ných mô­žeme ubez­pe­čiť, že nie­len por­tál Star­ti­tup, ale aj ďal­šie weby v na­šom me­diál­nom port­fó­liu ne­us­tále roz­ši­rujú rady svo­jich či­ta­te­ľov, za čo sme ne­smierne vďační.

 

V prí­pade akých­koľ­vek otá­zok sme vám k dis­po­zí­cii na: re­dak­[email protected]­ti­tup.sk

Pridať komentár (0)