Star­ti­tup na Tour de Israel – Waze

Lukáš Gašparík jr. / 5. februára 2015 / Rozhovory

Dru­hou zastáv­kou tímu Star­ti­tup v Izra­eli bol star­tup Waze, ktorý v minu­lom roku kúpil Google za 1.3 miliardy USD. Waze je naj­väč­šia komu­nitne zalo­žená dopravná a navi­gačná apli­ká­cia na svete. Pri­pojte sa k ostat­ným vodi­čom vo vašom okolí, ktorí zdie­ľajú v reál­nom čase dopravné infor­má­cie, ktoré kaž­dému ušet­ria čas a peniaze pri kaž­do­den­nom dochá­dzaní.

Po tom ako sme si dali obed v Googli sme sa taxí­kom pre­su­nuli do časti Tel Avivu, v kto­rej sídli Waze. Tam už na nás čakal Fej Sch­mu­le­vitz, ktorý je vicep­re­zi­den­tom spo­loč­nosti Waze a ktorý s úsme­vom odpo­ve­dal na naše otázky.

Ešte pred­tým si však na nás našli čas aj samotní foun­deri Wazu Ehud Shab­tai a Amir Shi­nar, ktorí s nami tiež chvíľu pose­deli. Keď sme im spo­me­nuli, že sme zo Slo­ven­ska, tak chlapci sa pote­šili a začali nám roz­prá­vať his­torku o tom, ako si v Bra­ti­slave dali dobré pivo a hot­dogy. Nako­niec z toho však vyply­nulo, že si Slo­ven­sko pomý­lili zo Slo­vin­skom. Aké typické :). Cha­lani nám posu­nuli zau­jí­mavé insighty o Waze, o tom ako bude napre­do­vať v budúc­nosti. Potom sme ešte pre­ho­dili pár viet o Izra­eli a noč­nom živote v Tel Avive, odpo­ru­čili nám ešte nejaké dobré kluby, ktoré by sme nemali vyne­chať, avšak potom sa už museli ísť veno­vať ďalej svo­jej práci a my sme sa pus­tili do debaty s Fejom.

Fej, ktorý bol vôbec prvým zamest­nan­com Wazu, nám postupne opí­sal vznik tejto spo­loč­nosti a jej fun­go­va­nie. Momen­tálny CEO Wazu je Noam Bar­din. ktorý bol v momente našej náv­števy na pra­cov­nej ceste v USA.

Hlav­nými pred­sta­vi­teľmi Wazu sú teda už spo­mí­naný CEO Noam Bar­din a pod ním, CTO a foun­der v jed­nej osobe Ehud Shab­tai, R&D má na sta­rosti a záro­veň aj dru­hým foun­de­rom je Amir Shi­nar a štvr­tým naj­dô­le­ži­tej­ším člo­ve­kom Wazu je práve Fej Sch­mu­le­vitz, ktorý je vicep­re­zi­den­tom spo­loč­nosti.

Nápad Wazu vzni­kol v hlave Ehuda Shab­taia, ktorý v momente keď začal tvo­riť Waze, mal ešte svoj regu­lárny job v Tel Avive. Celá myš­lienka sa začala postupne tvo­riť naj­skôr v Ehu­do­vom byte, kde po tom, ako pri­šiel z práce, prog­ra­mo­val Waze.

A Ehud prog­ra­mo­val až toľko, že jeho nápad oce­nil Google na 1.3 miliardy USD a minulý rok Waze kúpil. Avšak Waze stále zostáva ako samos­tatná značka a bude aj naďa­lej pra­co­vať na svo­jej apli­ká­cií ako samos­tatný tím nezá­vislí od Googlu. Fej nám vysvet­lil, že aj keď Google sa takisto špe­cia­li­zuje na mapy, tak stále zostanú jeho kon­ku­ren­ciou aj napriek tomu, že majú jed­ného vlast­níka. Dôvo­dom je to, že pokiaľ Google Maps sa špe­cia­li­zuje viac na chod­cov a cel­kové zobra­ze­nie mapy v sate­lit­nom náhľade, tak Waze je špe­cia­li­zo­vaný čisto na vodi­čov a inte­rak­ciu s nimi.

Spo­je­nie s Goog­lom zna­mená pre Waze aj obrov­ský krok v pred vo vývoji, o čom svedčí aj to, že Waze sa chystá v blíz­kej dobe zdvoj­ná­so­biť počet svo­jich zamest­nan­cov. Momen­tálne tu pra­cuje niečo viac ako stovka ľudí.

Po otázke, čo sa nové Waze pre nás chystá a na čo sa môžeme tešiť sa z Feja vykľul taj­nos­tkár, čo však chá­peme, keďže ide o miliar­dovú spo­loč­nosť :) Nako­niec nám však predsa len pre­zra­dil nejaké pri­pra­vo­vané novinky, medzi ktoré patrí naprí­klad vyhľa­dá­va­nie jed­no­duch­šieho zapar­ko­va­nia, či sle­do­va­nie situ­ácie na ces­tách a pre­po­je­nie s vašim kalen­dá­rom. Takže ak sa na vami plá­no­va­nej ceste stane naprí­klad ranná nehoda, tak Waze vás auto­ma­ticky pre­budí o 15 minút skôr, aby ste na plá­novú schôdzku prišli včas. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že Waze si tvorí všetky mapy sám a nepou­žíva tak žiadne mapové pod­klady od iných spo­loč­ností.

Fej sa nám vyjad­ril aj nedáv­nemu prob­lému Wazu, ktorí mal s polí­ciou v New Yorku, kde sa miestny strážci zákona sťa­žo­vali na to, že Waze odha­ľuje ich hliadky. Odpo­ve­ďou bolo, že Waze nerobí nič nele­gálne a že, to čo robia oni, robia aj rádiá, ktoré hlá­sia, kde sa jed­not­livé hliadky nachá­dzajú. Fej však jed­ným dychom dodal, že v nie­kto­rých mes­tách Waze spo­lu­pra­cuje aj s miest­nou polí­ciou.

Nahla­suje im miesta, kde sa stala nehoda, či je na ceste nejaká pre­kážka a polí­cia môže tak vďaka dátam z Wazu lep­šie moni­to­ro­vať dopravnú situ­áciu v meste. Veľ­kou výho­dou Wazu je to, že môže v reál­nom čase rea­go­vať na situ­áciu na ceste. Takže ako náhle zistí Waze, že na vašej trase je uzá­vierka, či nejaká pre­kážka, tak pre vás dokáže najísť tú najop­ti­mál­nej­šiu obchádzku a to všetko v reál­nom čase.

Keďže Waze je B2C apli­ká­ciou, tak bolo veľ­kou výzvou pre­dať sa. Okrem veľmi dob­rej kam­pane bolo jed­ným z kľú­čov k úspe­chu aj pri­dá­va­nie rôz­nych miest do mapy, ako sú naprí­klad reštau­rá­cie, kaviarne, či iné miesta záuj­mov, kam by sa ľudia mohli navi­go­vať. Pove­dané slo­vami Feja, „dnes ak nie ste na mape, ako keby ste neexis­to­vali“. Ďal­šou zau­jí­ma­vos­ťou bolo naprí­klad pre­po­je­nie s job por­tálmi v Tel Avive. Takže naprí­klad, ak váš cieľ bolo mesto Tel Aviv, tak po prí­jazde do cieľa na vás auto­ma­ticky vysko­čila ponuka, ktorá vám pre­zra­dila, koľko je momen­tálne v Tel Avive voľ­ných jobov.

Cel­kom zau­jí­mavý spô­sob, ako pri­lá­kať ľudí do mesta, nemys­líte? :)

Logo Wazu patrí tiež k tým zau­jí­ma­vej­ším. Fej pre­zra­dil, že pôvodné logo bolo oproti teraj­šiemu úplne hrozné. Až kým jed­ného dňa nepri­šiel email od gra­fika, ktorý bol úpl­nou náho­dou z Tel Avivu, že má pre nich nové logo. Následne im poslal pár návrhov, pre­behlo pár úprav a tento gra­fik teraz pra­cuje vo Waze na jed­nej z top pozí­cii.

Waze ma za sebou už via­cero inves­tí­cií. V prvom kole sa im poda­rilo narai­so­vať 12 mili­ó­nov, v dru­hom to bolo 25 mili­ó­novv tre­ťom kole až 30 mili­ó­nov ame­ric­kých dolá­rov, až napo­kon pri­šiel Google a ponú­kol za Waze 1.3 miliardy ame­ric­kých dolá­rov.

Na záver sa Fej vyjad­ril aj ako vidí momen­tálnu situ­áciu v izra­el­skom star­tu­po­vom eko­sys­téme a kde si myslí, že bude Izrael o päť rokov. „Tomuto svetu vládnu mladí ľudia a tí majú kopu nápa­dov na zlep­še­nia. Momen­tálne pod­mienky pre star­tupy sú veľmi priaz­nivé v Izra­eli a pod­po­rujú ich roz­voj. Po Sil­li­con Val­ley sme dru­hým naj­lep­ším mies­tom na svete pre star­tupy. Preto dúfam, že sa táto pozí­cia nezmení. Izrael bude aj naďa­lej pod­po­ro­vať star­tupy a zrodí sa tu ešte veľa kva­lit­ných nápa­dov, ktoré nás všet­kých posunú ďalej“.

Po tomto roz­ho­vore nám Fej ešte uká­zal pries­tory Wazu, ktoré si môžete pozrieť aj vy a kde aj napriek pokro­či­lej hodine bolo stále plno. Ľudia pra­co­vali v plnom nasa­dení na svo­jich úlo­hách, aby ste si aj vy mohli vyskú­šať kva­lity navi­gá­cie Waze.

Pridať komentár (0)