Star­ti­tup na Tour de Isra­el – Waze

Lukáš Gašparík jr. / 5. februára 2015 / Rozhovory

Dru­hou zastáv­kou tímu Star­ti­tup v Izra­e­li bol star­tup Waze, kto­rý v minu­lom roku kúpil Goog­le za 1.3 miliar­dy USD. Waze je naj­väč­šia komu­nit­ne zalo­že­ná doprav­ná a navi­gač­ná apli­ká­cia na sve­te. Pri­poj­te sa k ostat­ným vodi­čom vo vašom oko­lí, kto­rí zdie­ľa­jú v reál­nom čase doprav­né infor­má­cie, kto­ré kaž­dé­mu ušet­ria čas a penia­ze pri kaž­do­den­nom dochá­dza­ní.

Po tom ako sme si dali obed v Goog­li sme sa taxí­kom pre­su­nu­li do čas­ti Tel Avi­vu, v kto­rej síd­li Waze. Tam už na nás čakal Fej Sch­mu­le­vitz, kto­rý je vicep­re­zi­den­tom spo­loč­nos­ti Waze a kto­rý s úsme­vom odpo­ve­dal na naše otáz­ky.

Ešte pred­tým si však na nás našli čas aj samot­ní foun­de­ri Wazu Ehud Shab­tai a Amir Shi­nar, kto­rí s nami tiež chví­ľu pose­de­li. Keď sme im spo­me­nu­li, že sme zo Slo­ven­ska, tak chlap­ci sa pote­ši­li a zača­li nám roz­prá­vať his­tor­ku o tom, ako si v Bra­ti­sla­ve dali dob­ré pivo a hot­do­gy. Nako­niec z toho však vyply­nu­lo, že si Slo­ven­sko pomý­li­li zo Slo­vin­skom. Aké typic­ké :). Cha­la­ni nám posu­nu­li zau­jí­ma­vé insigh­ty o Waze, o tom ako bude napre­do­vať v budúc­nos­ti. Potom sme ešte pre­ho­di­li pár viet o Izra­e­li a noč­nom živo­te v Tel Avi­ve, odpo­ru­či­li nám ešte neja­ké dob­ré klu­by, kto­ré by sme nema­li vyne­chať, avšak potom sa už muse­li ísť veno­vať ďalej svo­jej prá­ci a my sme sa pus­ti­li do deba­ty s Fejom.

Fej, kto­rý bol vôbec prvým zamest­nan­com Wazu, nám postup­ne opí­sal vznik tej­to spo­loč­nos­ti a jej fun­go­va­nie. Momen­tál­ny CEO Wazu je Noam Bar­din. kto­rý bol v momen­te našej náv­šte­vy na pra­cov­nej ces­te v USA.

Hlav­ný­mi pred­sta­vi­teľ­mi Wazu sú teda už spo­mí­na­ný CEO Noam Bar­din a pod ním, CTO a foun­der v jed­nej oso­be Ehud Shab­tai, R&D má na sta­ros­ti a záro­veň aj dru­hým foun­de­rom je Amir Shi­nar a štvr­tým naj­dô­le­ži­tej­ším člo­ve­kom Wazu je prá­ve Fej Sch­mu­le­vitz, kto­rý je vicep­re­zi­den­tom spo­loč­nos­ti.

Nápad Wazu vzni­kol v hla­ve Ehu­da Shab­taia, kto­rý v momen­te keď začal tvo­riť Waze, mal ešte svoj regu­lár­ny job v Tel Avi­ve. Celá myš­lien­ka sa zača­la postup­ne tvo­riť naj­skôr v Ehu­do­vom byte, kde po tom, ako pri­šiel z prá­ce, prog­ra­mo­val Waze.

A Ehud prog­ra­mo­val až toľ­ko, že jeho nápad oce­nil Goog­le na 1.3 miliar­dy USD a minu­lý rok Waze kúpil. Avšak Waze stá­le zostá­va ako samos­tat­ná znač­ka a bude aj naďa­lej pra­co­vať na svo­jej apli­ká­cií ako samos­tat­ný tím nezá­vis­lí od Goog­lu. Fej nám vysvet­lil, že aj keď Goog­le sa takis­to špe­cia­li­zu­je na mapy, tak stá­le zosta­nú jeho kon­ku­ren­ci­ou aj napriek tomu, že majú jed­né­ho vlast­ní­ka. Dôvo­dom je to, že pokiaľ Goog­le Maps sa špe­cia­li­zu­je viac na chod­cov a cel­ko­vé zobra­ze­nie mapy v sate­lit­nom náhľa­de, tak Waze je špe­cia­li­zo­va­ný čis­to na vodi­čov a inte­rak­ciu s nimi.

Spo­je­nie s Goog­lom zna­me­ná pre Waze aj obrov­ský krok v pred vo vývo­ji, o čom sved­čí aj to, že Waze sa chys­tá v blíz­kej dobe zdvoj­ná­so­biť počet svo­jich zamest­nan­cov. Momen­tál­ne tu pra­cu­je nie­čo viac ako stov­ka ľudí.

Po otáz­ke, čo sa nové Waze pre nás chys­tá a na čo sa môže­me tešiť sa z Feja vykľul taj­nos­tkár, čo však chá­pe­me, keď­že ide o miliar­do­vú spo­loč­nosť :) Nako­niec nám však pred­sa len pre­zra­dil neja­ké pri­pra­vo­va­né novin­ky, medzi kto­ré pat­rí naprí­klad vyhľa­dá­va­nie jed­no­duch­šie­ho zapar­ko­va­nia, či sle­do­va­nie situ­ácie na ces­tách a pre­po­je­nie s vašim kalen­dá­rom. Tak­že ak sa na vami plá­no­va­nej ces­te sta­ne naprí­klad ran­ná neho­da, tak Waze vás auto­ma­tic­ky pre­bu­dí o 15 minút skôr, aby ste na plá­no­vú schôdz­ku priš­li včas. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že Waze si tvo­rí všet­ky mapy sám a nepou­ží­va tak žiad­ne mapo­vé pod­kla­dy od iných spo­loč­nos­tí.

Fej sa nám vyjad­ril aj nedáv­ne­mu prob­lé­mu Wazu, kto­rí mal s polí­ci­ou v New Yor­ku, kde sa miest­ny stráž­ci záko­na sťa­žo­va­li na to, že Waze odha­ľu­je ich hliad­ky. Odpo­ve­ďou bolo, že Waze nero­bí nič nele­gál­ne a že, to čo robia oni, robia aj rádiá, kto­ré hlá­sia, kde sa jed­not­li­vé hliad­ky nachá­dza­jú. Fej však jed­ným dychom dodal, že v nie­kto­rých mes­tách Waze spo­lu­pra­cu­je aj s miest­nou polí­ci­ou.

Nahla­su­je im mies­ta, kde sa sta­la neho­da, či je na ces­te neja­ká pre­káž­ka a polí­cia môže tak vďa­ka dátam z Wazu lep­šie moni­to­ro­vať doprav­nú situ­áciu v mes­te. Veľ­kou výho­dou Wazu je to, že môže v reál­nom čase rea­go­vať na situ­áciu na ces­te. Tak­že ako náh­le zis­tí Waze, že na vašej tra­se je uzá­vier­ka, či neja­ká pre­káž­ka, tak pre vás doká­že najísť tú najop­ti­mál­nej­šiu obchádz­ku a to všet­ko v reál­nom čase.

Keď­že Waze je B2C apli­ká­ci­ou, tak bolo veľ­kou výzvou pre­dať sa. Okrem veľ­mi dob­rej kam­pa­ne bolo jed­ným z kľú­čov k úspe­chu aj pri­dá­va­nie rôz­nych miest do mapy, ako sú naprí­klad reštau­rá­cie, kaviar­ne, či iné mies­ta záuj­mov, kam by sa ľudia moh­li navi­go­vať. Pove­da­né slo­va­mi Feja, „dnes ak nie ste na mape, ako keby ste neexis­to­va­li“. Ďal­šou zau­jí­ma­vos­ťou bolo naprí­klad pre­po­je­nie s job por­tál­mi v Tel Avi­ve. Tak­že naprí­klad, ak váš cieľ bolo mes­to Tel Aviv, tak po prí­jaz­de do cie­ľa na vás auto­ma­tic­ky vysko­či­la ponu­ka, kto­rá vám pre­zra­di­la, koľ­ko je momen­tál­ne v Tel Avi­ve voľ­ných jobov.

Cel­kom zau­jí­ma­vý spô­sob, ako pri­lá­kať ľudí do mes­ta, nemys­lí­te? :)

Logo Wazu pat­rí tiež k tým zau­jí­ma­vej­ším. Fej pre­zra­dil, že pôvod­né logo bolo opro­ti teraj­šie­mu úpl­ne hroz­né. Až kým jed­né­ho dňa nepri­šiel email od gra­fi­ka, kto­rý bol úpl­nou náho­dou z Tel Avi­vu, že má pre nich nové logo. Násled­ne im poslal pár návrhov, pre­beh­lo pár úprav a ten­to gra­fik teraz pra­cu­je vo Waze na jed­nej z top pozí­cii.

Waze ma za sebou už via­ce­ro inves­tí­cií. V prvom kole sa im poda­ri­lo narai­so­vať 12 mili­ó­nov, v dru­hom to bolo 25 mili­ó­novv tre­ťom kole až 30 mili­ó­nov ame­ric­kých dolá­rov, až napo­kon pri­šiel Goog­le a ponú­kol za Waze 1.3 miliar­dy ame­ric­kých dolá­rov.

Na záver sa Fej vyjad­ril aj ako vidí momen­tál­nu situ­áciu v izra­el­skom star­tu­po­vom eko­sys­té­me a kde si mys­lí, že bude Izra­el o päť rokov. „Tomu­to sve­tu vlád­nu mla­dí ľudia a tí majú kopu nápa­dov na zlep­še­nia. Momen­tál­ne pod­mien­ky pre star­tu­py sú veľ­mi priaz­ni­vé v Izra­e­li a pod­po­ru­jú ich roz­voj. Po Sil­li­con Val­ley sme dru­hým naj­lep­ším mies­tom na sve­te pre star­tu­py. Pre­to dúfam, že sa táto pozí­cia nezme­ní. Izra­el bude aj naďa­lej pod­po­ro­vať star­tu­py a zro­dí sa tu ešte veľa kva­lit­ných nápa­dov, kto­ré nás všet­kých posu­nú ďalej“.

Po tom­to roz­ho­vo­re nám Fej ešte uká­zal pries­to­ry Wazu, kto­ré si môže­te pozrieť aj vy a kde aj napriek pokro­či­lej hodi­ne bolo stá­le plno. Ľudia pra­co­va­li v plnom nasa­de­ní na svo­jich úlo­hách, aby ste si aj vy moh­li vyskú­šať kva­li­ty navi­gá­cie Waze.

Pridať komentár (0)