Star­ti­tup oce­ňuje naj­väč­ších ino­vá­to­rov. Naša Zuzka ti povie, ako sa stať jed­ným z nich

Veronika Horváthová / 18. november 2016 / Rozhovory

Robíme to INAK je nová kam­paň, ktorú už one­dlho odštar­tuje Star­ti­tup. A máš sa na čo tešiť, lebo toto bude veľ­ko­lepé. Ak si náho­dou nevi­del náš pre­došlý člá­nok o tomto novom pro­jekte, dáme ti rýchle intro, nech aj ty vieš, čo sa tu chystá. V redak­cii sme sa roz­hodli oce­niť ino­va­tívne firmy v podobe limi­to­va­nej nálepky “Robíme to INAK”. Firmy, ktoré vybe­rieme samoz­rejme spolu s tebou, dostanú mož­nosť nale­piť si túto nálepku na dvere, okno alebo na iné miesto a tým dať verej­nosti do pozor­nosti, že ak chceš skú­siť niečo nové, si na tom správ­nom mieste. Ina­kosť je zábavná, tak sle­duj s nami, kto bude mať tú česť, tešiť sa z tohto oce­ne­nia

Ahoj Zuzka, so Star­ti­tup roz­bie­haš pro­jekt Robíme to INAK. Čo ťa moti­vo­valo k tomu, aby si sa do tohto pro­jektu zapo­jila?

Celé to vzniklo úplne spon­tánne. V redak­cii sme uva­žo­vali, ako by sme mohli využiť to, že sme v pria­mom kon­takte so super inšpi­ra­tív­nymi ľuďmi, ktorí robia zau­jí­mavé veci. Či už sú to ľudia, ktorí majú vlastné star­tupy, agen­túry alebo gas­tro­no­mickú pre­vádzku. V dneš­nom svete je ťažké sa pre­sa­diť a nie­kedy, aj keď má člo­vek sve­tový nápad, nedo­káže ho dať do pove­do­mia šir­šej verej­nosti. Mys­lím si, že je to škoda, tak sme sa roz­hodli, že im trošku pomô­žeme. A to je vlastne aj moja moti­vá­cia. Je to super myš­lienka. Navyše Star­ti­tup vzni­kol aj pre to, aby pod­po­ro­val nové myš­lienky, tak prečo do toho neísť? :) Ja som chcela, aby sme išli aj trošku do off­li­no­vého sveta. Mys­lím tým to, že keď pôj­deš na kávu a uvi­díš nové miesto, kde bude mať pod­nik na dve­rách oce­ne­nie Robíme to INAK, hneď budeš vedieť, že to je ino­va­tívne miesto, kam musíš jed­no­du­cho ísť.

zuzka

Ako vzni­kol názov Robíme to INAK?

Najprv sme chceli ude­liť len oby­čajné oce­ne­nie dob­rých biz­ni­sov. Toto oce­ne­nie sme tiež chceli mať vo forme nálepky, ktorá sa dá lepiť na dvere. Potom nám ale napadlo, že keďže spo­lu­pra­cu­jeme so star­tupmi a star­tu­pis­tami a páči sa nám, že robia ino­va­tívne veci, roz­hodli sme sa, že budeme oce­ňo­vať biz­nisy, ktoré sú iné. Lebo robiť niečo “proti prúdu” je oveľa väč­šia výzva. A tak vzni­kol brand “Robíme to INAK”

Prečo si teda mys­líš, že je dobré robiť veci inak?

Dnes už každý druhý člo­vek pod­niká a má svoj “star­tup”. Je oveľa ťaž­šie sa pre­sa­diť. Je nevy­hnutné robiť veci INAK, robiť niečo ino­va­tívne. To je taká kla­sika, čo vám asi povie každý. Ide ale o to, že ľudia, ktorí sa sna­žia robiť veci INAK, to nero­bia pre­tože musia, ale pre­tože chcú, pre­tože ich to baví a sna­žia sa prísť s nie­čím cool. A v koneč­nom dôsledku je to aj na samot­nom pro­jekte vidieť. Takže podľa mňa robiť veci INAK netreba robiť len s úmys­lom sa pre­sa­diť, ale hlavne s úmys­lom, že chcem pri­niesť niečo ino­va­tívne, lebo chcem niečo zme­niť a baví ma to.

14975922_10207713231489931_8114161_o

Ľudia môžu posie­lať svoje návrhy na super ino­va­tívne firmy na Slo­ven­sku. Aké kri­té­riá musí spĺňať firma, aby zís­kala toto špe­ciálne oce­ne­nie?

Nech­ceme nasta­vo­vať žiadne špe­ciálne kri­té­riá, a tým ľudí zby­točne limi­to­vať. Jedi­nou pod­mien­kou je byť nie­čím výni­močný. Či už to je iný spô­sob komu­ni­ká­cie so zákaz­ní­kom, iná sta­rost­li­vosť o kli­en­tov alebo nová IT tech­no­ló­gia. My už tieto ino­va­tívne biz­nisy máme vyti­po­vané. Ak nie­kto takúto firmu ale pozná, nech nám pošle návrh na Face­book alebo do mailu. My totiž chceme, aby ste tieto oce­ne­nia ude­ľo­vali s nami :) 

Poraď fir­mám, aká je podľa teba naj­lep­šia tak­tika, aby ste si ich všimli a mohli zís­kať oce­ne­nie?

Naj­lep­šie je nám napí­sať. Vždy sa radi dozvieme o nových pro­jek­toch a pod­ni­koch, ktoré tešia ľudí na Slo­ven­sku. A určite nás sle­duj, budeme pri­dá­vať rôzne videá a posty, kde budeme vyzý­vať, aby ľudia napí­sali, kto by si podľa nich zaslú­žil oce­ne­nie. Chceme, aby ľudia spolu s nami pomá­hali tvo­riť zoznam, kto dostane oce­ne­nie. Nech­ceme, aby to bolo len o nás. Tiež plá­nu­jeme spra­viť “voting na Face­bo­oku”, kde ľudia budú môcť hla­so­vať, kto si podľa nich zaslúži takéto oce­ne­nie.

dsc_0998

Veľa firiem má prob­lémy so sle­do­va­ním nových tren­dov. Ako sa ty vzde­lá­vaš a hľa­dáš novinky?

Ja si mys­lím, že nie je dôle­žité sle­do­vať nové trendy, ale ich vytvá­rať. Jasné, je dôle­žité sle­do­vať, čo teraz platí na ľudí, ale treba mys­lieť viac dopredu. Ja sa vzde­lá­vam u nás v redak­cii. Tu je super atmo­sféra, kde o nápady nikdy nie je núdza. A keď sa zadá nejaká úloha, naprí­klad ako to bolo s kam­pa­ňou Robíme to INAK, všetci sme si sadli a za pár minút sme to mali celé vymys­lené. Je super, keď si obklo­pený kre­a­tív­nymi a inšpi­ra­tív­nymí ľuďmi. Potom všetko ide úplne jed­no­du­cho. :)

Ktorá firma na Slo­ven­sku je podľa teba super vzo­rom, ako robiť veci inak?

Podľa mňa na to, aké je Slo­ven­sko malé, je ich veľmi veľa. Ako žena spo­me­niem kla­sicky NOSENE, ale aj môj obľú­bený KOUN :).

nalepky

Foto­gra­fie boli zho­to­vené Niko­nom. 

Pridať komentár (0)