Star­ti­tup odha­ľu­je kar­ty. Koľ­kí nás číta­te?

Rišo Néveri / 12. augusta 2015 / Lifehacking

Nedáv­no sa nám poda­ri­lo pre­ko­nať via­ce­ro míľ­ni­kov. Počet uni­kát­ny­ch náv­štev na strán­ke dosia­hol krás­ny melón a na face­bo­oku sa nás ziš­lo už 15 000. Aj kvô­li tým­to míľ­ni­kom sme sa roz­hod­li o naše “čís­la” pode­liť. Ak ťa zau­jí­ma­jú šta­tis­ti­ky startitup.sk, info­gra­fi­ka ti o nich pre­zra­dí viac :)… 

 

Pridať komentár (0)