Star­ti­tup odha­ľuje karty. Koľkí nás čítate?

Rišo Néveri / 12. augusta 2015 / Tools a produktivita

Nedávno sa nám poda­rilo pre­ko­nať via­cero míľ­ni­kov. Počet uni­kát­nych náv­štev na stránke dosia­hol krásny melón a na face­bo­oku sa nás zišlo už 15 000. Aj kvôli týmto míľ­ni­kom sme sa roz­hodli o naše “čísla” pode­liť. Ak ťa zau­jí­majú šta­tis­tiky startitup.sk, info­gra­fika ti o nich pre­zradí viac :)… 

Pridať komentár (0)