Star­ti­tup otvo­ri­lo svo­je dve­re do záku­li­sia.

Kika Besedičová / 9. októbra 2014 / Tools a produktivita

Po dneš­nom sťa­ho­va­ní kan­ce­lá­rie Star­ti­tup (o poscho­die vyš­šie v tej istej budo­ve :) ) sme sa roz­hod­li pood­ha­liť offi­ce spa­ce, v kto­rom sa pečie záku­li­sie slo­ven­skej star­tu­po­vej scé­ny. Pre kaž­dý star­tup a poten­ciál­ny pro­jekt máme dve­re vždy otvo­re­né. Nevá­haj­te a príď­te k nám pred­sta­viť aj ten váš star­tup. info@startitup.sk

Ďakujeme firme Jumpsoft za podporu!

Foto: RIVERS Real Estate

 

Pridať komentár (0)