Star­ti­tup otvo­rilo svoje dvere do záku­li­sia.

Kika Besedičová / 9. október 2014 / Tools a produktivita

Po dneš­nom sťa­ho­vaní kan­ce­lá­rie Star­ti­tup (o poscho­die vyš­šie v tej istej budove :) ) sme sa roz­hodli pood­ha­liť office space, v kto­rom sa pečie záku­li­sie slo­ven­skej star­tu­po­vej scény. Pre každý star­tup a poten­ciálny pro­jekt máme dvere vždy otvo­rené. Nevá­hajte a príďte k nám pred­sta­viť aj ten váš star­tup. info@startitup.sk

Ďaku­jeme firme Jum­psoft za pod­poru!

Foto: RIVERS Real Estate

Pridať komentár (0)