STAR­TI­TUP pri­chá­dza so séri­ou pane­lo­vých dis­ku­sií. Máš sa na čo tešiť

Zuzana Kotuliaková / 19. mája 2017 / Zo Slovenska

zdroj: FB Satori Stage/logo UP Stage

Ide leto a s ním aj náš naj­nov­ší pro­jekt. Už z nad­pi­su asi tušíš, o čom je reč, ale aby si mal kom­plet info, čítaj dokon­ca, nech ti nič neuj­de. :)

Tak ako to už býva u nás zvy­kom, stá­le musí­me nie­čo nové vymýš­ľať. Ten­to­krát sme sa roz­hod­li, že chce­me byť ešte bliž­sie k vám a aktív­ne sa s vami stre­tá­vať. Roz­hod­li sme sa, že bude­me robiť vlast­né even­ty (pane­lo­vé dis­ku­sie), kde môže prí­sť kto­koľ­vek z vás. Super témy, naj­zau­jí­ma­vej­ší ľudia z biz­ni­su, top infor­má­cie,… To všet­ko tu náj­deš. Navy­še tu bude väč­ši­na ľudí od nás z redak­cie, kto­rí si s tebou dajú radi pivo/víno. :)

Foto: FB Sato­ri Sta­ge

Pane­lo­vé dis­ku­sie sú u ľudí veľ­mi popu­lár­ne. Dôvod je jed­no­du­chý, za krát­ky čas dosta­neš veľa infor­má­cií od ľudí, kto­rí nie­čo zna­me­na­jú. Naše pane­lo­vé dis­ku­sie odštar­tu­jú už o pár dní. Kon­krét­ne už budú­cu stre­du 24.5.2017 o 20:00 v Sato­ri Sta­ge. Prvá téma bude o jed­le. Ešte­že v Sato­ri Sta­ge sa dá kúpiť aj dob­ré občerstve­nie, ak by ti z tej­to mls­nej témy náho­dou vyhlad­lo. Téma znie pres­ne tak­to: Od stre­et­fo­odo­vé­ho jed­la až po biz­nis.

Pod­ni­ka­nie v gas­tre je teraz na vrcho­le slá­vy. Veľa ľudí, by sa chce­lo do nie­čo­ho také­ho pus­tiť, no majú veľa otá­zok. My bude­me hos­tiť naj­väč­ších odbor­ní­kov z bran­dže. Zatiaľ máme potvr­de­ných hos­tí z Kra­má­re Bur­gers, Pomá­zan­ko­vo, Buch­tá­reň a Orbis. Na kon­ci bude pries­tor pre otáz­ky, kde sa môžeš spý­tať čokoľ­vek, čo ti napad­ne.

foto: FB Orbis Stre­et Food/ FB Pomázankovo/ FB Buchtáreň/ FB Kra­má­re Bur­gers

Pri pane­lo­vých dis­ku­siách sa bude­me stre­tá­vať pra­vi­del­ne. Zatiaľ máme pri­pra­ve­ných 10 tém. Tešiť sa môžeš na témy z eko­ló­gie, slo­ven­ských star­tu­pov, ale aj na zau­jí­ma­vé prí­be­hy ľudí, kto­rým nevyš­li ich nápa­dy, či pres­ne naopak, na prí­be­hy ľudí, kto­rí spra­vi­li die­ru do sve­ta. Tak čo na to hovo­ríš? Vidí­me sa budú­cu stre­du? Urči­te príď, dáme spo­lu víno/pivo a strá­vi­me spo­lu pek­ný večer. :)

Foto: FB Sato­ri Sta­ge

Nako­niec by sme chce­li poďa­ko­vať našim par­tne­rom (Sygic, Slo­ven­ská spo­ri­teľ­ňa, Slo­vak Busi­ness Agen­cy, Laun­cher) za to, že pod­po­ru­jú také­to inšpi­ra­tív­ne even­ty, kto­ré posú­va­jú Slo­vá­kov ďalej.

Všet­ky infor­má­cie náj­deš na FB even­te TU. Už ti ostá­va len kúpiť si lís­tok TU a prí­sť.

Teší­me sa na teba!

Pridať komentár (0)