Štar­tu­ješ vlastný biz­nis a nemáš peniaze na reklamu? Cukru pro­duc­tion ti spraví video zdarma

Michal Sorkovský / 16. marca 2016 / Zo Slovenska

Kre­a­tívne štú­dio Cukru sa roz­hodlo pod­po­riť až osem pro­jek­tov videom z vlast­nej pro­duk­cie bez nároku na hono­rár. Skvelá výzva z Trnavy pod náz­vom “Cukru sup­ports” môže pomôcť nakop­núť aj tvoj biz­nis.

Stačí na cukru.sk/supports popí­sať svoj prí­beh a odpo­ve­dať na otázku, ako ti video pomôže. O video sa môžu uchá­dzať dob­ro­voľ­níci, nezis­kovky, ako aj mladé firmy, ktoré fun­gujú na trhu krat­šie ako dva roky a potre­bujú tro­chu potiah­nuť. Dote­raz na výzvu zare­a­go­valo vyše 60 pro­jek­tov zo Slo­ven­ska a Čes­kej repub­liky. Pre naras­ta­júci záu­jem v posled­ných dňoch kre­a­tívci z Trnavy pre­dĺžili výzvu do 22. marca 2016.

Naším cie­ľom je, aby sa o mož­nosti dozve­delo čo naj­viac ľudí. Radi by sme pod­chy­tili aktu­álne dia­nie v rámci Slo­ven­ska , prí­padne aj v oko­li­tých kra­ji­nách v čo naj­šir­šom kon­texte,” vysvet­ľuje zakla­da­teľka kre­a­tív­neho štú­dia Cukru a autorka výzvy, Mar­tina Slo­vá­ková. Oslo­vili nás via­ceré začí­na­júce firmy, známe aj menej známe značky, mimo­vládne orga­ni­zá­cie či osa­melí jazdci, ktorí robia naozaj krásne veci. Jeden z pri­hlá­se­ných nemá ešte ani 15 rokov a jeho prí­beh mi spô­so­bil zimom­riavky”, pre­zrá­dza.


Cukru fun­guje štyri roky a hoci má vo svo­jom port­fó­liu veľ­kých kli­en­tov ako Sve­tová banka, Shark com­pu­ters či praž­skú kon­fe­ren­ciu reSITE, od svojho vzniku kon­ti­nu­álne spo­lu­pra­cuje s nezis­ko­vými orga­ni­zá­ciami a spája sa s neko­merč­nými témami.

Výzvou Cukru sup­ports chce firma roz­be­hnúť pod­poru pro­jek­tov a inšpi­ro­vať k vzá­jom­nej pomoci, kto­rou môžeme niečo vrá­tiť komu­nite, skôr ako máme na účte veľký obnos peňazí: “Pomá­hať sa dá postupne. Dokonca to pova­žu­jem za akúsi zod­po­ved­nosť firiem a orga­ni­zá­cií, keďže majú oveľa väč­šiu moc ako jed­not­livci, otvo­riť oči témam, ktoré nie sú možno pri­márne až tak mediálne zau­jí­mavé. Ja tiež verím v akýsi obeh prí­le­ži­tostí. Ak nám je niečo dané, mali by sme to časom vrá­tiť, a tak dávame do obehu prí­le­ži­tosť teraz my, keďže aj my nejaké prie­bežne dostá­vame” pri­bli­žuje filo­zo­fiu pro­jektu Slo­vá­ková.

Cukru_01

Zve­rej­ne­nie výsled­kov výzvy sa usku­toční 4. apríla 2016 na webo­vej stránke pro­jektu a prvé video bude hotové v máji. Každý nasle­dovný mesiac Cukru vypustí jedno video z finál­nej osmičky. Do konca roku 2016 zho­toví všet­kých osem videí. Indi­vi­du­álny prí­stup je tiež súčas­ťou full­ser­visu, ktorý štú­dio garan­tuje všet­kým pro­jek­tom: “Náš kre­a­tívny tím sa s kaž­dým zástup­com pro­jektu stretne osobne, aby sme vymys­leli video, ktoré bude preňho najv­hod­nej­šie. Vzni­ka­júci star­tup, ktorý potre­buje zohnať inves­to­rov, musí mať iné video ako značka, ktorá je už roz­be­hnutá , len potre­buje oslo­viť šir­šie spek­trum ľudí. Cie­ľom je, aby boli všetky naše audi­ovi­zu­álne výstupy funkčné , ” dopĺňa Mar­tina Slo­vá­ková na záver.

Ako vzniká video z Cukru? from Cukru on Vimeo.

zdroj: tla­čová správa

Pridať komentár (0)