STAR­TUP AWARDS pred­sta­vi­lo novin­ky na ten­to rok a spus­ti­lo regis­trá­ciu pre star­tu­py

Nikola Brehová / 12. septembra 2016 / Zo Slovenska

STAR­TUP AWARDS spus­ti­lo regis­trá­ciu pre mla­dé ino­va­tív­ne fir­my, kto­ré sa môžu pri­hlá­siť do súťa­že v šty­roch kate­gó­riách – Scien­ce, Digi­tal, Arts&Design a Socie­ty, naj­ne­skôr do 16. októb­ra 2016. Okrem súťa­že pre star­tu­py STAR­TUP AWARDS, kto­ré je kaž­do­roč­ným vyvr­cho­le­ním star­tu­po­vej sezó­ny, sa podu­ja­tie roz­ši­ru­je aj o kon­fe­ren­ciu o tech­no­ló­giách a ino­vá­ciách.

STAR­TUP AWARDS je ten­to rok ešte väč­šie

V pora­dí už šies­ty roč­ník STAR­TUP AWARDS, kto­ré­ho finá­le sa usku­toč­ní 2. decem­bra 2016, pri­ne­sie ten­to rok nie­koľ­ko zásad­ných novi­niek. Podu­ja­tie sa z dôvo­du kaž­do­roč­ne vyso­ké­ho záuj­mu sťa­hu­je z his­to­ric­kej budo­vy SND do Istro­po­li­su, čím sa tak­mer zdvoj­ná­so­bí kapa­ci­ta. Záro­veň sa kon­cept celé­ho podu­ja­tia roz­ši­ru­je o celo­den­ný prog­ram zlo­že­ný z kon­fe­renč­ných pane­lov a works­ho­pov, v rám­ci kto­rých sa náv­štev­ní­ci môžu tešiť na dis­ku­sie so zahra­nič­ný­mi inves­tor­mi, úspeš­ný­mi pod­ni­ka­teľ­mi a špič­ko­vý­mi men­tor­mi.

awards2

foto: facebook.com

Vyvr­cho­le­ním STAR­TUP AWARDS bude aj ten­to rok gala­ve­čer, počas kto­ré­ho mla­dé ino­va­tív­ne fir­my zabo­ju­jú o titul naj­lep­šie­ho slo­ven­ské­ho star­tu­pu roka a pre­stíž­ne ceny. Fina­lis­ti pre­doš­lých roč­ní­kov zís­ka­li inves­tí­cie dosa­hu­jú­ce spo­lu vyše 11 mili­ó­nov EUR od domá­cich a zahra­nič­ných inves­to­rov rizi­ko­vé­ho kapi­tá­lu.

awards1

foto: facebook.com

Na STAR­TUP AWARDS prí­de aj zakla­da­teľ apli­ká­cie WAZE

Okrem pre­zen­tá­cií naj­per­spek­tív­nej­ších slo­ven­ských star­tu­pov sa náv­štev­ní­ci STAR­TUP AWARDS môžu tešiť aj na iko­nu izra­el­ské­ho star­tu­po­vé­ho eko­sys­té­mu, Uri­ho Levi­na. Levi­ne je zakla­da­teľ naj­väč­šej komu­nit­nej doprav­nej a navi­gač­nej apli­ká­cie na sve­te, Waze. Potom ako bol ten­to star­tup kúpe­ný v roku 2013 spo­loč­nos­ťou Goog­le za viac ako jed­nu miliar­du dolá­rov, Levi­ne sa napl­no venu­je pod­po­re nových tech­no­lo­gic­kých firiem ako anjel­ský inves­tor. Medzi ďal­ší­mi potvr­de­ný­mi spík­ra­mi sú aj mená ako Est­her Dyson, meno­va­ná maga­zí­nom For­bes za jed­nu z najvp­lyv­nej­ších žien v ame­ric­kom biz­ni­se, Andrej Pan­čík, mla­dý Slo­vák, kto­rý pre­dal svoj star­tup Repre­sent za 100 mil. EUR, či bio­tech­no­lóg Dan­ny Car­be­ra, zakla­da­teľ fir­my Bio­Bots, kto­rá vyví­ja 3D bio tla­čiar­ne na výro­bu ľud­ské­ho tka­ni­va.

awards

foto: facebook.com

STAR­TUP AWARDS 2016 bude his­to­ric­ky naj­väč­šie a naj­výz­nam­nej­šie star­tu­po­vé podu­ja­tie na Slo­ven­sku, kto­ré­ho cie­ľom je vyz­dvi­hnúť ino­vač­ný poten­ciál na Slo­ven­sku, spro­stred­ko­vať skú­se­nos­ti glo­bál­ne úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov slo­ven­skej star­tu­po­vej komu­ni­te a oce­niť per­spek­tív­ne slo­ven­ské tech­no­lo­gic­ké fir­my. Okrem štan­dard­ných celo­den­ných lís­tkov za 49 EUR je ešte v pred-pre­da­ji na webe startupawards.sk aj limi­to­va­ná edí­cia lís­tkov za 29 EUR.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: facebook.com

Pridať komentár (0)