STAR­TUP AWARDS pred­sta­vilo novinky na tento rok a spus­tilo regis­trá­ciu pre star­tupy

Nikola Brehová / 12. septembra 2016 / Zo Slovenska

STAR­TUP AWARDS spus­tilo regis­trá­ciu pre mladé ino­va­tívne firmy, ktoré sa môžu pri­hlá­siť do súťaže v šty­roch kate­gó­riách – Science, Digi­tal, Arts&Design a Society, naj­ne­skôr do 16. októbra 2016. Okrem súťaže pre star­tupy STAR­TUP AWARDS, ktoré je kaž­do­roč­ným vyvr­cho­le­ním star­tu­po­vej sezóny, sa podu­ja­tie roz­ši­ruje aj o kon­fe­ren­ciu o tech­no­ló­giách a ino­vá­ciách.

STAR­TUP AWARDS je tento rok ešte väč­šie

V poradí už šiesty roč­ník STAR­TUP AWARDS, kto­rého finále sa usku­toční 2. decem­bra 2016, pri­ne­sie tento rok nie­koľko zásad­ných novi­niek. Podu­ja­tie sa z dôvodu kaž­do­ročne vyso­kého záujmu sťa­huje z his­to­ric­kej budovy SND do Istro­po­lisu, čím sa tak­mer zdvoj­ná­sobí kapa­cita. Záro­veň sa kon­cept celého podu­ja­tia roz­ši­ruje o celo­denný prog­ram zlo­žený z kon­fe­renč­ných pane­lov a works­ho­pov, v rámci kto­rých sa náv­štev­níci môžu tešiť na dis­ku­sie so zahra­nič­nými inves­tormi, úspeš­nými pod­ni­ka­teľmi a špič­ko­vými men­tormi.

awards2

foto: facebook.com

Vyvr­cho­le­ním STAR­TUP AWARDS bude aj tento rok gala­ve­čer, počas kto­rého mladé ino­va­tívne firmy zabo­jujú o titul naj­lep­šieho slo­ven­ského star­tupu roka a pre­stížne ceny. Fina­listi pre­doš­lých roč­ní­kov zís­kali inves­tí­cie dosa­hu­júce spolu vyše 11 mili­ó­nov EUR od domá­cich a zahra­nič­ných inves­to­rov rizi­ko­vého kapi­tálu.

awards1

foto: facebook.com

Na STAR­TUP AWARDS príde aj zakla­da­teľ apli­ká­cie WAZE

Okrem pre­zen­tá­cií naj­per­spek­tív­nej­ších slo­ven­ských star­tu­pov sa náv­štev­níci STAR­TUP AWARDS môžu tešiť aj na ikonu izra­el­ského star­tu­po­vého eko­sys­tému, Uriho Levina. Levine je zakla­da­teľ naj­väč­šej komu­nit­nej doprav­nej a navi­gač­nej apli­ká­cie na svete, Waze. Potom ako bol tento star­tup kúpený v roku 2013 spo­loč­nos­ťou Google za viac ako jednu miliardu dolá­rov, Levine sa naplno venuje pod­pore nových tech­no­lo­gic­kých firiem ako anjel­ský inves­tor. Medzi ďal­šími potvr­de­nými spík­rami sú aj mená ako Est­her Dyson, meno­vaná maga­zí­nom For­bes za jednu z najvp­lyv­nej­ších žien v ame­ric­kom biz­nise, Andrej Pan­čík, mladý Slo­vák, ktorý pre­dal svoj star­tup Repre­sent za 100 mil. EUR, či bio­tech­no­lóg Danny Car­bera, zakla­da­teľ firmy Bio­Bots, ktorá vyvíja 3D bio tla­čiarne na výrobu ľud­ského tka­niva.

awards

foto: facebook.com

STAR­TUP AWARDS 2016 bude his­to­ricky naj­väč­šie a naj­výz­nam­nej­šie star­tu­pové podu­ja­tie na Slo­ven­sku, kto­rého cie­ľom je vyz­dvi­hnúť ino­vačný poten­ciál na Slo­ven­sku, spro­stred­ko­vať skú­se­nosti glo­bálne úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov slo­ven­skej star­tu­po­vej komu­nite a oce­niť per­spek­tívne slo­ven­ské tech­no­lo­gické firmy. Okrem štan­dard­ných celo­den­ných lís­tkov za 49 EUR je ešte v pred-pre­daji na webe startupawards.sk aj limi­to­vaná edí­cia lís­tkov za 29 EUR.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: facebook.com

Pridať komentár (0)