Star­tup Ice­land alebo srdečné pozdravy zo zeme ohňa a ľadu!

Frantíšek Borsík / 7. október 2014 / Tools a produktivita

Zdra­vím Vás z ďale­kého Islandu a chcem Vás zozná­miť s tamoj­šou star­tup komu­ni­tou. Ja som sa k ini­ca­tíve Star­tup Ice­land pri­po­jil na jar tohto roku, a bude mi pote­še­ním Vám pove­dať ako to tu začalo, čo sa deje, a čo sa dá čakať v budúc­nosti. V ďal­ších člán­koch sa Vám budem sna­žiť pred­sta­viť zau­jí­mavé star­tupy, eventy atď, a budem rád ak sa nám podarí vytvo­riť i most medzi týmto ostro­vom na severe, a naším ostro­vom v srdci Európy!

Ako to už býva, často všetko začne jeden sta­točný člo­vek, a Island nie je výnim­kou. Bala Kamallk­ha­ran, indo-ame­ri­čan, ktorý sa počas práce v USA ože­nil s Islan­ďan­kou, skon­čil na Islande. Písal sa neslávne známy rok 2008, celý svet dosa­ho­val jeden zo svo­jích vrcho­lov a ani Island nebol výnim­kou. Vlastne, bolo to tu do urči­tej mieri ešte viac šia­lené, ako u nás doma.
Všetci kupo­vali Land Roveri, brali hypo­téky na druhé domy a tre­tie chaty. Malý Island bol kra­ji­nou, kde ľudia vkla­dali svoje úspory do tamoj­ších bánk, ktoré im sľu­bo­vali neho­rázne zisky, úmerné vzduš­ným zám­kom, ktoré u nás ponú­kali tí dare­báci z BMG Invest a Hori­zont Slo­va­kia. 
Bala sa stal šéfom jed­nej z island­ských inves­tič­ných bánk, Glit­nir, pre Indiu. Áno, banky z Islandu v tomto “zla­tom” období expan­do­vali, a nebolo im konca kraja. To bol Balov vrchol. A vtedy to prišlo. BUM! Octo­ber 2008 Bai­lout. Toto slovné spo­je­nie netreba pre­kla­dať, bolo to hor­šie ako prask­nutá .com bub­lina, bolo to niečo ako 1929. Bala a zvy­šok manaž­mentu boli okam­žite bez práce. 
Vtedy si Bala uve­do­mil, že sa potre­buje znova nájsť, prísť na to, čo by mal robiť no hlavne — ako pre­dísť uda­los­tiam rokov 2008 alebo 1929. A osvie­tili ho star­tupy — to je niečo, čo dokáže vytvo­riť hod­noty.
Bala sa roz­ho­dol stret­núť kaž­dého, kto na Islande nazý­val sám seba pod­ni­ka­te­ľom, mal star­tup alebo chcel začať. Popri tom pra­co­val na majet­ko­vom vyspo­ria­daní zban­kro­to­va­ného Glit­nir-u. Spra­vil si zoznam všet­kých ktorí s nie­čím pod­ni­kali alebo chceli začať a videl poten­ciál, pocho­pil že to je tu poten­ciál, z kto­rého na onej prí­slo­več­nej zele­nej tráve možno vybu­do­vať niečo skvelé! 
A nazval to svo­jou misiou. Pove­dal si: “ak Brad Feld hovorí že je na takýto pro­jekt potreb­ných mini­málne 20 rokov, ja to na Islande vybu­du­jem za 10 rokov”.
Napadla ho práve myš­lienka, tá pasca do kto­rej často padáme aj my: “ľudia čo chcú začať s pod­ni­ka­ním a star­tupmi potre­bujú hlavne peniaze.” No netrvalo dlho a pocho­pil ako sa mýlil.
Uve­do­mil si, že island­ský pod­ni­ka­teľ­ský eko­sys­tém potre­buje hlavne men­to­ring a cestu von — na veľké zahra­ničné trhy, a že v sku­toč­nosti peniaze sú až na posled­nom mieste spo­me­dzi vecí, ktoré sku­točne potre­bu­jeme. Ak má nie­kto stále túto revo­lučnú myš­lienku prob­lém akcep­to­vať, odpo­rú­čam skvelú knihu od Napo­le­ona Hilla, Think and Grow Ritch. No ak chcete rýchlo pre­sko­čiť k odpo­vedi, postačí i 30 hlav­ných dôvo­dov prečo zly­háme. Ako inak, nedos­ta­tok kapi­tálu zara­dil Napo­leon až na posledné miesto!
Začal hľa­dať, ako niečo čo chýba (pre Island) vytvo­riť. Nara­zil na TechS­tars, star­tup akce­le­rá­tor s dôra­zom na men­to­ring. Bala videl, že toto je cesta, a roz­ho­dol sa že vybu­duje na Islande podnikateľskú/startup kul­túru.
Rýchly skok do súčast­nosti. Island má za sebou už 3 kon­fe­ren­cie Star­tup Ice­land (2012, 2013, 2014). Ras­tie počet ľudí, čo sa zúčast­ňujú — 215 v roku 2012 a 275 tento rok. Na Island je to pekné číslo, a ras­tie i počet účast­ní­kov zo zahra­ni­čia.
Tak toľko na úvod. Berte to ako začia­tok série. V ďal­šom pokra­čo­vaní Vám dám mož­nosť si pozrieť a vypo­čuť zau­jí­mavé vystú­pe­nia z dote­raj­ších kon­fe­ren­cií Star­tup Ice­land a potom prídu na rad ďal­šie časti island­ského star­tup eko­sys­tému.
Ďaku­jem za pozor­nosť a teším sa na pokra­čo­va­nie!
PS: Bala napí­sal i jednu z kapi­tol do knihy od Brada Felda, Star­tup Com­mu­ni­ties: Buil­ding an Entrep­re­ne­urial Eco­sys­tem in Your City. Ak ste knihy od Brada Felda dote­raz nečí­tali, tak smelo do toho! Ten chlap vie svoje, a je sa od neho čo naučiť.

Pridať komentár (0)