Star­tup Sauna Bra­ti­slava: roz­že­ravte svoj star­tup!

Rišo Néveri / 5. septembra 2014 / Tools a produktivita

Posu­núť seba a svoj star­tup na novú úro­veň je cie­ľom kaž­dého star­tu­pistu. Spô­so­bom ako to naprí­klad doká­zať je zís­kať kon­štruk­tívnu kri­tiku a stret­núť sa s men­tormi, ktorí vám v tom pomôžu. Takáto prí­le­ži­tosť sa Vám naskytne už 30. Sep­tem­bra na akcii Star­tup Sauny — top akce­le­rá­tora Sever­nej a Východ­nej Európy.

Star­tup Sauna v spo­lu­práci so slo­ven­ským Brain­Hou­som pri­chá­dza do Bra­ti­slavy s cie­ľom pora­diť a pomôcť nádej­ným slo­ven­ským star­tu­pom. Počas jed­no­dňo­vej akcie sa tímy stretnú so skú­se­nými men­tormi, zís­kajú hod­notný feed­back a tí naj­lepší sa možno dostanú do samot­ného akce­le­rá­tora.

Medzi men­tormi náj­dete Paola Borellu ria­di­teľa App­Cam­pus, zod­po­ved­ného za nakop­nu­tie eko­sys­tému s Win­dows Phone apli­ká­ciami, Juha Kau­nista s 15 roč­nou skú­se­nos­ťou s online biz­ni­som a ser­vice desig­nom a Mikea Brads­hawa komu­nit­ného a pre­zen­tač­ného poradcu.

startup sauna mentori

Jedná sa o bez­platnú, jed­no­dňovú akciu, do kto­rej men­tori zvo­lia spo­me­dzi pri­hlá­se­ných tímov tie najv­hod­nej­šie. Dôraz sa kla­die na výni­močné tími s poten­ciá­lom narásť a roz­ší­riť svoje pôso­be­nie do zahra­ni­čia. Takýto tím by mal vedieť pred­lo­žiť hotový pro­dukt, alebo fun­gu­júci pro­to­typ. Po akcii v samot­nom Brain­House sa koná after­party v pries­to­roch Con­nect Cowor­kingu(hudba, pivko, networ­king…).

Prog­ram:

Men­to­ring v Brain­House

10:00 – Úvod akcie a pred­sta­ve­nie men­to­rov

10:30 – Pitch star­tu­pov (3min/tím)

12:00 – Obed

13:00 – 1on1 coaching round

17:00 – Zhr­nu­tie

18:30 – After party pre kaž­dého slo­ven­ského star­tu­pistu v Con­nect Cowor­kingu

Star­tup Sauna je výborná prí­le­ži­tosť pre komu­nitu, tak nevá­hajte a dajte o akcii vedieť svo­jim zná­mym. Pre pri­hlá­se­nie svojho star­tupu klik­nite na tla­čidlo “Chcem ísť”. Pri­hlá­siť sa môžete do 24. Sep­tem­bra.

Pridať komentár (0)