Star­tup sli.do medzi IT gigantmi

Luky Gašparík / 28. september 2014 / Tools a produktivita

Vo štvr­tok 25.9. sa v Bra­ti­slave odo­vzdá­vali slo­ven­ské „IT oskary“ za rok 2014. Podu­ja­tie s náz­vom IT GALA 2014 orga­ni­zo­valo ITAS a nás to zau­jí­malo hlavne preto, že po prvý krát sa pome­dzi IT gigan­tov dostal do finále aj star­tup sli.do, alebo spin-off Spe­e­do­me­ter od zná­meho Sygicu.

Star­tupu sli.do sa nako­niec nepo­da­rilo vyhrať kate­gó­riu IT Pro­dukt roka, ale jeho meno zaznelo v sále hneď nie­koľ­ko­krát, čo cha­la­nov určite pote­šilo. Vyhrali teda uzna­nie, že ich meno sa naj­viac domi­no­valo v odpo­ve­diach na otázku „koho by sme nomi­no­vali za cel­ko­vého víťaza“.

Fran­ti­šek Krivda (sli.do) : „Sme radi že porot­co­via dali šancu vynik­núť aj star­tupu a verím že na budúci rok to nie­kto z nás naozaj vyhrá. Je to výborná osveta, star­tupy potre­bujú spo­lu­pra­co­vať s veľ­kými IT fir­mami a dúfam že aj vďaka tomuto podu­ja­tiu začnú IT kor­po­rá­cie brať star­tupy váž­nej­šie.“

Na Slo­ven­sku síce máme pre star­tupy vlastnú súťaž, ale mož­nosť zvi­di­teľ­niť sa v pro­fe­si­onál­nej IT komu­nite na Slo­ven­sku je nesmierne dôle­žité. Počkáme teda akú budú mať odozvu Spe­e­do­me­ter aj sli.do z nomi­ná­cií.

Ako sa star­tup vie dostať medzi nomi­nan­tov?

Nomi­ná­cie ude­ľuje nefor­málne zdru­že­nie slo­ven­ských žur­na­lis­tov a čle­nov pro­fe­sij­ných zdru­žení v oblasti infor­mač­ných tech­no­ló­gií a tele­ko­mu­ni­ká­cií, ktorí roz­ho­dujú o tom koho pozvať medzi nomi­nan­tov do rôz­nych kate­gó­rií. Pro­dukty sa hod­no­tili najmä z hľa­diska ino­va­tív­nosti a ori­gi­nál­nosti, dizajnu a úžit­ko­vých vlast­ností, ako aj prí­nosu pre cie­ľovú sku­pinu.

Fran­ti­šek Krivda „…zrejme jediný spô­sob ako sa tam dostať je poc­ti­vosť. Takže celý rok pra­co­vať a potom veriť v nomi­ná­ciu. Nás to tiež prek­va­pilo :)“.

Víťa­zov kate­gó­rií si môžete pozrieť na nasle­dov­nom linku.

Zdroj: itgala.sk

Pridať komentár (0)