Star­tup Wee­kend Žilina: Štvrtá edí­cia pozná víťaza!

Martin Bohunický / 18. októbra 2015 / Tools a produktivita

Víťa­zom Star­tup Wee­kend Žilina #4 sa stal pro­jekt s náz­vom Super­Vi­sor.

Troj­dňový tech­no­lo­gický mara­tón, ktorý odštar­to­val v pia­tok a skon­čil v nedeľu v pries­to­roch cowor­kingu Banka Žilina, dal mla­dým a ambi­ci­óz­nym pro­jek­tom prí­le­ži­tosť odpre­zen­to­vať sa pred odbor­níkmi. V prie­behu 54 hodín mali tímy prí­le­ži­tosť zama­kať na svo­jich nápa­doch, zís­kať men­to­ring od skú­se­ných ľudí a stret­núť svo­jich poten­ciál­nych budú­cich spo­lu­pra­cov­ní­kov. Star­tu­pom tento rok s men­to­rin­gom pomá­hali Michal Tru­ban, Petra Kole­sá­rová, Vero­nika Šve­cová, Peter Dor­čák, Lujza Bubá­nová, Peter Strá­žo­vec, Jaro­slav Lup­ták a mnohé ďal­šie významné osob­nosti.

Porotu tento rok v Žiline tvo­rila Zuzana Saka­lí­ková zo Smar­tVi­kings, Milan Dubec z Rin­gieru, Juraj Kavecký z VTP Žilina, Roman Lisi­čan z Trans­cat PLM GmbH a Michal Gra­dil z Hype­rie.

Pri vyhla­so­vaní tre­tieho miesta však všet­kým prí­tom­ným zmr­zol úsmev na tvári — porota sa roz­hodla ho neude­liť a s trp­kým kon­šta­to­va­ním, že úro­veň od posled­ného roč­níka klesla, ude­lili ceny za tre­tie miesto star­tupu ZaRadu, ktorí zví­ťa­zili v hod­no­tení divá­kov. Hlav­ným dôvo­dom tohoto roz­hod­nu­tia bolo, že len dva tímy pred­viedli pri pit­cho­vaní porote hma­ta­teľný pro­to­typ. Toto roz­hod­nu­tie vyvo­lali váš­nivé dis­ku­sie.

Star­tup ZaRadu si dal za cieľ vytvo­riť plat­formu, ktorá odmení člo­veka za odpo­rú­ča­nie. Cenu za druhé miesto si odniesli WowDe­ville. Ich plat­forma podobná Uberu spája mla­dých talen­to­va­ných umel­cov s pre­vádz­ko­va­teľmi pries­to­rov, kde o podobné služby majú záu­jem.

Víťa­zom sa stáva…

Víťa­zom Star­tup Wee­kend Žilina #4 sa napo­kon stal star­tup Super­Vi­sor. Ich narámky, ktoré vysie­lajú rádi­ové vlny, pomôžu rodi­čom, či uči­teľ­kám loka­li­zo­vať stra­tené deti. 

Na dojmy krátko po ozná­mení víťazs­tva sme sa spý­tali Maroša Ďurat­neho z tímu Super­Vi­sor.

Maroš, aké to je, zví­ťa­ziť v takejto kon­ku­ren­cii?

Ja si mys­lím, že každý tu je víťaz. Už len účasť, to chce strašne veľa odvahy, tiež mať nejaký dobrý nápad nie je ľahké. Čo to zna­mená zví­ťa­ziť? Tak ja som sám prek­va­pený, bolo tu strašne veľa dob­rých pro­jek­tov, sám som favo­ri­zo­val nie­koho úplne iného.

Čo bolo na posled­ných troch dňoch to naj­ťaž­šie?

Psy­chická únava, stres, ner­vo­zita. Pri hard­véri je úplne bežné, že sa pokazí v naj­hor­šej mož­nej chvíli, teda pri pre­zen­tá­cií, tak som tŕpol, či bude všetko v poriadku.

Súťaž skon­čila, čo bude ďalej?

Chcem pokra­čo­vať, chcem pro­jekt roz­ší­riť a ak boh dá, chcem z toho uro­biť štan­dard. Štan­dardná tech­no­ló­gia ktorú má každý.

Pridať komentár (0)