StartupAwards.SK 2015 otvo­rilo svoje brány

Lukáš Gašparík jr. / 30. apríl 2015 / Tools a produktivita

Pred pár dňami sa v pries­to­roch bra­ti­slav­ského Con­nect Cowor­king usku­toč­nilo podu­ja­tie StartupAwards.SK Kick-off 2015, ktoré ofi­ciálne ohlá­silo štart toh­to­roč­ných Star­tu­pA­wards. Veľ­ko­lepé finále sa bude konať už tra­dične kon­com roka, 27.11. v pries­to­roch sta­rej budovy SND.

StartupAwards.sk je najp­res­tíž­nej­šie star­tu­pové podu­ja­tie na Slo­ven­sku, ktoré si už stihlo vybu­do­vať pove­do­mie aj za hra­ni­cami. Tento rok sa môžeme tešiť už na piaty roč­ník tejto súťaže, kto­rého veľ­ko­lepé finále sa usku­toční v sta­rej budove SND. Ter­mín finále bol sta­no­vený na 27. novem­bra. Vče­raj­ším podu­ja­tím StartupAwards.SK Kick-off 2015 bol ofi­ciálne otvo­rený ďalší roč­ník súťaže. Tak, ako tomu bolo aj v minu­lom roč­níku, aj tento rok pre­vzal nad celým podu­ja­tím záš­titu pre­zi­dent SR Andrej Kiska, ktorý svo­jím prí­ho­vo­rom vystú­pil aj na vče­raj­šom otvá­ra­com evente.

Po prí­ho­vore pre­zi­denta nasle­do­vali pre­zen­tá­cie šty­roch pred­chá­dza­jú­cich víťa­zov StartupAwards.SK. V nasle­dov­nom poradí sa za mik­ro­fó­nom pre­s­trie­dali Peter Komor­ník zo Sli.do, Vin­cent Tou­quet z Ves­ti­genu, Tomáš Baran z Gol­deeTomáš Ros­pu­tin­ský zo Sta­af­fina. Každý z týchto šty­roch reč­ní­kov sa sna­žil odo­vzdať pub­liku svoje skú­se­nosti a postrehy z ich star­tu­po­vého života. Zau­jí­ma­vou bola aj pre­zen­tá­cia Tomáša Barana z už zanik­nu­tého star­tupu Gol­dee, ktorý sa sna­žil pou­ká­zať na dôle­ži­tosť dob­rého tímu v star­tupe.

Ďal­ším a záro­veň aj posled­ným bodom v prog­rame bola pane­lová dis­ku­sia všet­kých reč­ní­kov, ktorí odpo­ve­dali na otázky Micha­ely Jaco­vej z Neulogy Ven­tu­res a neskôr aj na otázky, ktoré mohli polo­žiť všetci zúčast­není pro­stred­níc­tvom Sli.do.

StartupAwards.SK bude teraz pokra­čo­vať ďal­šími regi­onál­nymi podu­ja­tiami v Košiciach(21.5.), Žiline(11.6.)Ban­skej Bystrici(24.6.). Vstup­nou brá­nou pred samot­ným finále bude novem­brový Boot­Camp, po kto­rom už bude nasle­do­vať iba samotné finále.

Na záver by som dopl­nil už len zopár šta­tis­tík, ktoré boli spo­me­nuté a to, že za uply­nulé štyri roč­níky StartupAwards.SK poslalo pri­hlášky viac ako 250 pro­jek­tov, 51 star­tu­pov sa zúčast­nilo finá­lo­vých veče­rov a spoz­nali sme cel­kovo 18 víťa­zov

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

Pridať komentár (0)