Star­tu­pisti, roz­prá­vajte sa so svo­jimi zamest­nan­cami – budú vás milo­vať

Dárius Polák / 16. december 2015 / Tools a produktivita

Na základe výsku­mov, 50 % ľudí odchá­dza zo svo­jej práce, pre­tože nemôžu zniesť svojho pria­meho nad­ria­de­ného. Čo však chcú týmto ľudia naozaj pove­dať, je to, že im chýba lep­šia komu­ni­ká­cia so svo­jim mana­žé­rom. Pokiaľ je komu­ni­ká­cia chabá, je väč­šia šanca, že odídu.

Komu­ni­ká­cia so svo­jim tímom, ktorá je otvo­rená, úprimná a pra­vi­delná je pre mana­žéra kri­tická, ak si chce svo­jich naj­lep­ších ľudí udr­žať moti­vo­va­ných počas dlhých nocí, keď sa star­tup dostane do ťaž­kých časov.

Že nie ? Vyskú­šaj zopár týchto tipov počas nasle­du­jú­cich pár týž­dňov a zis­tíš sám.

startupteam

Roz­prá­vajte sa o nepra­cov­ných zále­ži­tos­tiach

Raz za čas (mini­málne 1x za mesiac), sa stretni so svo­jim tímom na káve, obede, športe, pop­rí­pade sa s nimi len prejdi a roz­prá­vajte sa o hoci­čom, len nie o práci. Roz­prá­vajte sa o rodine, par­tne­rovi, záľu­bách atď..

Spý­taj sa, ako im môžeš pomôcť

Každý týž­deň sa všet­kých vo svo­jom tíme opý­taj, ako im môžeš pomôcť. Tzv. „ser­vant lea­ders­hip“, v kto­rom si uve­do­míš, že tvo­jou úlo­hou je slú­žiť celému svojmu tímu a nie naopak, je spô­sob, akým sa ti zamest­nanci zdô­ve­ria o svo­jich výzvach a prob­lé­moch.

1-WyLb0pyaa2ZZvEZVu-tIIQ

Roz­prá­vaj viac prí­be­hov

Pamä­táš si, keď si bol malý a tvoji rodi­čia ti hovo­rili prí­behy ? Páčilo sa ti to, však ? Nebu­deš prek­va­pený, keď ti poviem, že dospelí sú na tom rov­nako. Ľudí via­cej zauj­meš, pokiaľ im situ­áciu vysvet­líš pro­stred­níc­tvom prí­behu, „keď som bol tam, stalo sa mi toto, a vyrie­šil som to takto“, než akoby si skrátka pove­dal „sprav toto“.

Buď (naozaj, naozaj, naozaj) úprimný

Vykašli sa na šta­tút CEO a buď iba sám sebou. Pokiaľ veci nejdú tak ako by mali, povedz pravdu. V prí­pade, že už máš plán, prejdi si ho s kaž­dým čle­nom tímu, ak nie, povedz im, že ho ešte nemáš ale usi­lovne na ňom pra­cu­ješ (ak je to pravda ;)). Neve­dieť, na čom star­tup stojí a kam sme­ruje, je jeden z naj­hor­ších poci­tov, ktorý môžu tvoji zamest­nanci mať.

taiwan-startup-stadium-alfred-bend-labs

Odstráň zábrany

Je nie­kto, kto tvoj tím spo­ma­ľuje ? Nájdi si čas, sad­nite si spolu a úprimne sa poroz­prá­vajte, počú­vajte sa navzá­jom, načrt­nite mož­nosti. Ak nenáj­dete spolu správnu cestu, roz­lúčte sa. Neak­cep­tuj sta­tus quo.

Buď sta­rost­livý

Pri­ro­dzene sa sta­raj o blaho kaž­dého člena tvojho tímu. Byť auten­tic­kým líd­rom zna­mená robiť viac, než len regu­lárne stra­te­gické mítingy 1 na 1. Zvýš úsi­lie, ľudia si to všimnú – a oce­nia to.

Či už si CEO, mana­žér alebo stá­žista, na konci dňa si pamä­taj toto – sprá­vaj sa k ostat­ným, tak ako chceš aby sa oni sprá­vali k tebe. Sle­duj spätnú väzbu a ukáž úprimnú snahu.

To je všetko. Nepot­re­bu­ješ čítať knihu o lea­ders­hip-e alebo si spra­viť kurz. Naj­jed­no­duch­šie veci bývajú tými naje­fek­tív­nej­šími. Každý z nás sme iní a pri­tom sme všetci rov­nakí. Hlboko vo vnútri chceme všetci to isté:

  1. Chceme pocit rešpektu
  2. Chceme pocit dôle­ži­tosti
  3. Chceme mať pocit, že nás má nie­kto rád.
Startup Stock Photos

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)