Star­tu­pisti sa na Zla­tých pies­koch lúčili s letom po svo­jom

launcher.sk/blog / 30. septembra 2015 / Zo Slovenska

Vo štr­tok 24.9.2015 sa z are­álu Wake­lake odchá­dzalo väč­ši­nou až po pol­noci. Dôvod bol prostý. Star­tu­pové štú­dio LAUN­CHER a por­tál StartItUp.sk pri­pra­vili pre všet­kých star­tu­po­vo­vých nad­šen­cov netra­dičnú roz­lúč­kovú párty s letom. Ten­to­krát nešlo o hlasnú hudbu a hek­to­litre mie­ša­ných nápo­jov, ako sa možno štan­dardne od let­nej párty oča­káva. Išlo o zážitky, ino­vá­cie a reálne „ohma­ta­nie“ vecí, o kto­rých sa všade iba píše.

Dosť bolo slov, poďme sa pozrieť na to, čo všetko sa dalo zažiť! 

Jaz­dilo sa na 362 koňo­vom čis­tom elek­tro­mo­bile Tesla S85, kto­rého točivý moment je v porov­naní s bež­nými spa­ľo­va­cími motormi priam neuve­ri­teľný. Kto mal chuť utiecť na chvíľu z bež­ného sveta, ten mohol vstú­piť do vir­tu­ál­nej rea­lity pomo­cou Ocu­lus VR. Letieť ponad New York, stret­núť dino­saura alebo plá­vať s veľ­ry­bami a pri­tom mať pocit, že ste reálne nie­kde inde ako vaše fyzické telo, to chce nie­kedy poriadny žalú­dok. 

Cha­lani z Uavo­nic-u pri­niesli naj­mo­der­nej­šie ver­zie dro­nov, s kto­rými si mohol zalie­tať úplne každý a vyskú­šať si tak svoju orien­tá­ciu vo vzduš­nom pries­tore. Keďže sa lie­talo dosť často aj nad vodou, zod­po­ved­ným bolo horúco až do nesko­rých večer­ných hodín J. Už za tmy sa po móle poniek­torí v plnej rých­losti pre­há­ňali na Segway-i (čudu­jeme sa, ale naozaj sa nikomu nič nestalo). V neskor­ších hodi­nách sa dokonca obja­vil aj Bat­su­ite, ktorý vytvára tech­no­lo­gické rie­še­nia pre nevi­dia­cich, a bolo možné si vyskú­šať jeho sonar. 

Ale keďže párty bola práve na Wake­lake-u a tak isto, aby celý večer nebol iba o gad­ge­toch a výhradne pre tech­no­lo­gic­kých gee­kov, kto mal chuť, mohol wake­ovať až do zotme­nia. Slnko stále krásne hrialo, voda bola prí­jemná a neop­rény všet­kých veľ­kostí boli pri­pra­vené pre kaž­dého. Kto nehol­duje vod­ným špor­tom, mohol sa počas celého večera veno­vať pokru a zúčast­niť sa Texas Hol­dem tur­naja. Komu šťas­tie aspoň tro­chu prialo (alebo mate­ma­tika?) a skon­čil pri finá­lo­vom stole, pri vyhla­so­vaní výsled­kov neodi­šiel s prázd­nymi rukami. 

Celej akcii per­fektne sekun­do­val Jano Gor­du­lič a so svo­jou stand up comedy doká­zal aspoň na chvíľu odtr­hnúť ľudí od vše­mož­ných gad­ge­tov . Práve to bol čas, kedy sa tak­mer 200 náv­štev­ní­kov párty zabá­valo pri spo­loč­nej akti­vite. A to dokonca kla­sic­kej, plnej medzi­ľud­ského kon­taktu.

Je prav­dou, že táto párty bola úplne odlišná od bež­ných star­tu­po­vých akcií v zna­mení tech­no­ló­gií. Neofi­ciálny networ­king spo­jený s množ­stvom prí­le­ži­tostí zaba­viť sa jed­no­značne zau­jal. Vďaka skve­lým ohla­som a pozi­tív­nym reak­ciám už teraz vieme, že to určite nebola posledná takáto akcia. Ak ste roz­lúčku s letom nestihli, alebo si to chcete zopa­ko­vať v inom roč­nom období, sle­dujte LAUN­CHER blog a určite sa uvi­díme opäť!

Zdroj: launcher.sk/blog

Pridať komentár (0)