Star­tu­po­vá pec­ka od Mic­ro­sof­tu: Cloud s vlast­ným trhom apli­ká­cií!

Martin Bohunický / 27. marca 2016 / Startupy

Azu­re Mar­ketp­la­ce je vychy­táv­ka, kto­rá môže dostať cloud od Mic­ro­sof­tu na výsl­nie.

Mož­no je tvoj star­tup jed­ným z tých, kto­ré majú mož­nosť využí­vať balík v hod­no­te $120000 dolá­rov od Mic­ro­sof­tu na cloud Azu­re. A mož­no sa o takú­to pod­po­ru len uchá­dzaš (a ak nie, tak by si to mal zvá­žiť). A mož­no si len ambi­ci­óz­na samos­tat­ná jed­not­ka, kto­rá túži využí­vať cloud Azu­re od Mic­ro­sof­tu napl­no.

V kaž­dom prí­pa­de som pre teba obja­vil o dôvod viac, pre­čo do toho ísť.

Azu­re Mar­ketp­la­ce je onli­ne trh s apli­ká­cia­mi urče­ný­mi špe­ci­fic­ky pre Azu­re Cloud. Star­tup či fir­ma tak môže do Azu­re imple­men­to­vať tisí­ce rôz­nych apli­ká­cií a slu­žieb a to len na dva kli­ky. Cie­ľom služ­by je pri­niesť ove­ľa jed­no­duch­šiu a šikov­nej­šiu mož­nosť, ako využiť roz­lič­né nástro­je, vďa­ka kto­rým dosiah­neš svo­je pod­ni­ka­teľ­ské cie­le ešte rých­lej­šie.

Ono je to totiž prá­ve o tom, že mno­hé rie­še­nia je do clou­du jed­no­du­cho ťaž­ké imple­men­to­vať. A prá­ve pre­to exis­tu­je Azu­re Mar­ketp­la­ce. Aby si naprí­klad e-sho­po­vú plat­for­mu Magen­to, naj­roz­ší­re­nej­ší CMS WordP­ress, či CMS Joom­la! apli­ko­val v prie­be­hu nie­koľ­kých sekúnd a bez zlo­ži­tých pro­ce­dúr.

A ak by si bol dosť šikov­ný na to, aby si si nie­kto­ré rie­še­nia imple­men­to­val aj sám, pokoj­ne môžeš fun­go­vať hyb­rid­ne — časť rie­še­ní cez Azu­re Mar­ketp­la­ce a časť cez vlast­nú imple­men­tá­ciu.

Screen Shot 2016-03-14 at 09.20.24

foto: azure.microsoft.com

Tak, ako si zvyk­nu­tý z Goog­le Play Sto­re ale­bo App Sto­re, tak aj Azu­re Mar­ketp­la­ce ponú­ka pla­te­né apli­ká­cie, rov­na­ko ako aj bez­plat­né. Zau­jí­ma­vým fak­tom je, že exis­tu­je hneď nie­koľ­ko roz­lič­ných dru­hov, ako apli­ká­ciu či služ­bu zafi­nan­co­vať. Zna­me­ná to, že zapla­tiť môžeš naprí­klad aj pod­ľa toho, koľ­ko apli­ká­ciu pou­ží­vaš, či pla­tiť mesač­né pred­plat­né. Nie­kto­ré apli­ká­cie ponú­ka­jú skú­šob­né ver­zie zdar­ma.

Apli­ká­cie sú na Azu­re Mar­ketp­la­ce roz­de­le­né do kate­gó­rií. Naj­pou­ží­va­nej­šou sú pri­tom vir­tu­ál­ne počí­ta­če. V kata­ló­gu samoz­rej­me náj­deš aj MS ser­ve­ro­vé pro­duk­ty — Win­do­ws Ser­ver, Sha­re­Po­int Sever, SQL Ser­ver, atď. Väč­ši­nu polo­žiek ale tvo­ria rie­še­nia tre­tích strán:

  1. Dis­tri­bú­cia Linu­xu
  2. Infra­štruk­túr­ne kom­po­nen­ty
  3. Relač­né data­bá­zy
  4. Dis­tri­bu­ova­né data­bá­zo­vé sys­té­my
webapp_thumb

foto: azure.microsfot.com

Jed­nou z ďal­ších kate­gó­rií sú služ­by pre vývo­já­rov. Tie obsa­hu­jú apli­kač­né kom­po­nen­ty, naprí­klad Face API pre iden­ti­fi­ká­ciu oso­by ana­lý­zou obráz­ku, ale­bo SendG­rid pre sofis­ti­ko­va­né mai­lo­vé rie­še­nia.

Ďalej sú tu webo­vé apli­ká­cie a por­tá­ly ako WordP­ress, Umbra­co a Dru­pal a ďal­šie kate­gó­rie – dáto­vé služ­by, API roz­hra­nie, Doc­ker kom­po­nen­ty a ešte ove­ľa viac.

Na strán­ke náj­deš takých­to apli­ká­cií a slu­žieb tisí­ce. Ak sa Mic­ro­sof­tu poda­rí ten­to obchod spo­pu­la­ri­zo­vať a pou­ží­va­te­lia si zvyk­nú využí­vať apli­ká­cie z Azu­re Mar­ketp­la­ce vo veľ­kom, potom má ten­to cloud veľ­kú šan­cu stať sa tým najob­ľú­be­nej­ším a naj­vy­hľa­dá­va­nej­ším rie­še­ním toho­to dru­hu.

Zau­ja­la ťa mož­nosť pri­dať sa do BizS­par­ku a zís­kať všet­ky tie­to mož­nos­ti cez pod­po­ru pria­mo od Mic­ro­sof­tu? Zare­gis­tro­vať sa môžeš tu.

titul­ná foto: azure.microsoft.com

Pridať komentár (0)