Star­tu­pová pecka od Mic­ro­softu: Cloud s vlast­ným trhom apli­ká­cií!

Martin Bohunický / 27. marca 2016 / Startupy

Azure Mar­ketp­lace je vychy­távka, ktorá môže dostať cloud od Mic­ro­softu na výsl­nie.

Možno je tvoj star­tup jed­ným z tých, ktoré majú mož­nosť využí­vať balík v hod­note $120000 dolá­rov od Mic­ro­softu na cloud Azure. A možno sa o takúto pod­poru len uchá­dzaš (a ak nie, tak by si to mal zvá­žiť). A možno si len ambi­ci­ózna samos­tatná jed­notka, ktorá túži využí­vať cloud Azure od Mic­ro­softu naplno.

V kaž­dom prí­pade som pre teba obja­vil o dôvod viac, prečo do toho ísť.

Azure Mar­ketp­lace je online trh s apli­ká­ciami urče­nými špe­ci­ficky pre Azure Cloud. Star­tup či firma tak môže do Azure imple­men­to­vať tisíce rôz­nych apli­ká­cií a slu­žieb a to len na dva kliky. Cie­ľom služby je pri­niesť oveľa jed­no­duch­šiu a šikov­nej­šiu mož­nosť, ako využiť roz­ličné nástroje, vďaka kto­rým dosiah­neš svoje pod­ni­ka­teľ­ské ciele ešte rých­lej­šie.

Ono je to totiž práve o tom, že mnohé rie­še­nia je do cloudu jed­no­du­cho ťažké imple­men­to­vať. A práve preto exis­tuje Azure Mar­ketp­lace. Aby si naprí­klad e-sho­povú plat­formu Magento, naj­roz­ší­re­nejší CMS WordP­ress, či CMS Joomla! apli­ko­val v prie­behu nie­koľ­kých sekúnd a bez zlo­ži­tých pro­ce­dúr.

A ak by si bol dosť šikovný na to, aby si si nie­ktoré rie­še­nia imple­men­to­val aj sám, pokojne môžeš fun­go­vať hyb­ridne — časť rie­šení cez Azure Mar­ketp­lace a časť cez vlastnú imple­men­tá­ciu.

Screen Shot 2016-03-14 at 09.20.24

foto: azure.microsoft.com

Tak, ako si zvyk­nutý z Google Play Store alebo App Store, tak aj Azure Mar­ketp­lace ponúka pla­tené apli­ká­cie, rov­nako ako aj bez­platné. Zau­jí­ma­vým fak­tom je, že exis­tuje hneď nie­koľko roz­lič­ných dru­hov, ako apli­ká­ciu či službu zafi­nan­co­vať. Zna­mená to, že zapla­tiť môžeš naprí­klad aj podľa toho, koľko apli­ká­ciu pou­ží­vaš, či pla­tiť mesačné pred­platné. Nie­ktoré apli­ká­cie ponú­kajú skú­šobné ver­zie zdarma.

Apli­ká­cie sú na Azure Mar­ketp­lace roz­de­lené do kate­gó­rií. Naj­pou­ží­va­nej­šou sú pri­tom vir­tu­álne počí­tače. V kata­lógu samoz­rejme náj­deš aj MS ser­ve­rové pro­dukty — Win­dows Ser­ver, Sha­re­Po­int Sever, SQL Ser­ver, atď. Väč­šinu polo­žiek ale tvo­ria rie­še­nia tre­tích strán:

  1. Dis­tri­bú­cia Linuxu 
  2. Infra­štruk­túrne kom­po­nenty
  3. Relačné data­bázy
  4. Dis­tri­bu­ované data­bá­zové sys­témy
webapp_thumb

foto: azure.microsfot.com

Jed­nou z ďal­ších kate­gó­rií sú služby pre vývo­já­rov. Tie obsa­hujú apli­kačné kom­po­nenty, naprí­klad Face API pre iden­ti­fi­ká­ciu osoby ana­lý­zou obrázku, alebo SendG­rid pre sofis­ti­ko­vané mai­lové rie­še­nia.

Ďalej sú tu webové apli­ká­cie a por­tály ako WordP­ress, Umbraco a Dru­pal a ďal­šie kate­gó­rie – dátové služby, API roz­hra­nie, Doc­ker kom­po­nenty a ešte oveľa viac.

Na stránke náj­deš takýchto apli­ká­cií a slu­žieb tisíce. Ak sa Mic­ro­softu podarí tento obchod spo­pu­la­ri­zo­vať a pou­ží­va­te­lia si zvyknú využí­vať apli­ká­cie z Azure Mar­ketp­lace vo veľ­kom, potom má tento cloud veľkú šancu stať sa tým najob­ľú­be­nej­ším a naj­vy­hľa­dá­va­nej­ším rie­še­ním tohoto druhu.

Zau­jala ťa mož­nosť pri­dať sa do BizS­parku a zís­kať všetky tieto mož­nosti cez pod­poru priamo od Mic­ro­softu? Zare­gis­tro­vať sa môžeš tu.

titulná foto: azure.microsoft.com

Pridať komentár (0)