Star­tu­pové spa­se­nie Slo­ven­ska sa nekoná

Rišo Néveri / 11. augusta 2015 / Tools a produktivita

Národné pod­ni­ka­teľ­ské cen­trum NPC má pred­sta­vo­vať one-stop-shop, posky­tu­júci široké port­fó­lio slu­žieb pre začí­na­jú­cich, ale aj skú­se­ných pod­ni­ka­te­ľov, start-upy… Zadarmo…”, píše doku­ment od spo­mí­na­ného pod­ni­ka­teľ­ského cen­tra, ktoré vyrastá v Bra­ti­slave. Super konečne sa dostane kaž­dému star­tupu na Slo­ven­sku exper­tízy a pomoci! No… tak­mer…

Čítam si tak doku­ment: “Služby v oblasti ochrany a komer­cia­li­zá­cie ino­vá­cií posky­to­vané fir­mám z Bra­ti­slav­ského kraja” a nejak mi to nesedí. Dostá­vame ho od NÁROD­NÉHO pod­ni­ka­teľ­ského cen­tra (NPC — mimo­cho­dom odvážna skratka) a v názve sa tvrdí, že sa jedná o pod­poru v Bra­ti­slav­skom kraji. Nie som síce expert na defi­ní­ciu národu, ani neviem, či sa v neja­kých doku­men­toch zako­pa­ných pod par­la­men­tom neuvá­dza Bra­ti­slav­ský kraj ako Slo­ven­ský národ, ale pokiaľ viem, Bra­ti­slav­ský kraj neza­hr­ňuje Ban­skú Bys­tricu ani nesiaha za Micha­lovce, či Košice, kde sa mnoho našich star­tu­po­vých a pod­ni­ka­teľ­ských nad­šen­cov nachá­dza. To naozaj nemô­žeme poskyt­núť pomoc z Bra­ti­slavy cez magicky fun­gu­júcu sieť infor­má­cií zvanú Inter­net?

Pre­páčte, nechal som sa tro­cha uniesť. Jedná sa predsa o dobrú vec. NPC má predsa “pomôcť a poskyt­núť široké port­fó­lio slu­žieb pre začí­na­jú­cich, ale aj skú­se­ných pod­ni­ka­te­ľov, start-upy, štu­den­tov a kre­a­tív­nych a ino­va­tív­nych ľudí, ktorí uva­žujú o komer­cia­li­zá­cii svojho nápadu, ale aj pre všet­kých nad­šen­cov, ktorí sa chcú dozve­dieť viac zo sveta pod­ni­ka­nia. Národné pod­ni­ka­teľ­ské cen­trum vzniká s pod­po­rou štruk­tu­rál­nych fon­dov EÚ a má ponúk­nuť širokú škálu slu­žieb. Služby v oblasti trans­feru tech­no­ló­gií a pod­pory ino­vá­cií Vám posky­tuje Cen­trum vedec­ko­tech­nic­kých infor­má­cií SR v spo­lu­práci s BIC Bra­ti­slava, s.r.o.”

Služby sú rea­li­zo­vané skú­se­nými expertmi spo­loč­nosti BIC Bra­ti­slava, CVTI SR a exter­nými expertmi s dlho­roč­nými skú­se­nos­ťami v oblasti práv dušev­ného vlast­níc­tva, pod­pory ino­vá­cií a trans­feru tech­no­ló­gií a mar­ke­tin­go­vej praxe.” Experti a neme­no­vaní externí experti vám teda s vaším star­tu­pom určite pomôžu hneď ako sa vám pred­sta­via. Aby som sa nach­víľu vrá­til k posky­to­va­ným služ­bám “Odhad komerč­ného poten­ciálu” znie pre mňa tro­cha obme­dzu­júco, keď sa bavíme o star­tu­poch. Ak budete počú­vať na externú firmu, že čo doká­žete, zrejme vás to bude iba obme­dzo­vať. Ako sa hovorí mier na mesiac, pri naj­hor­šom skon­číš medzi hviez­dami.

Ak by ste mali záu­jem o posky­to­vané služby stačí kon­tak­to­vať BIC Bra­ti­slava (počkať prečo nie NPC?) a pop­ro­siť o bliž­šie infor­má­cie. Je však dôle­žité spo­me­núť, ktoré služby by ste od pod­ni­ka­teľ­ského cen­tra nemali oča­ká­vať (zrejme tie finančne naj­ná­roč­nej­šie):

Pridať komentár (0)