Star­tu­po­vé spa­se­nie Slo­ven­ska sa neko­ná

Rišo Néveri / 11. augusta 2015 / Lifehacking

Národ­né pod­ni­ka­teľ­ské cen­trum NPC má pred­sta­vo­vať one-stop-shop, posky­tu­jú­ci širo­ké port­fó­lio slu­žieb pre začí­na­jú­ci­ch, ale aj skú­se­ný­ch pod­ni­ka­te­ľov, start-upy… Zadar­mo…”, píše doku­ment od spo­mí­na­né­ho pod­ni­ka­teľ­ské­ho cen­tra, kto­ré vyras­tá v Bra­ti­sla­ve. Super koneč­ne sa dosta­ne kaž­dé­mu star­tu­pu na Slo­ven­sku exper­tí­zy a pomo­ci! No… tak­mer…

 

Čítam si tak dokument: "Služby v oblasti ochrany a komercializácie inovácií poskytované firmám z Bratislavského kraja" a nejak mi to nesedí. Dostávame ho od NÁRODNÉHO podnikateľského centra (NPC - mimochodom odvážna skratka) a v názve sa tvrdí, že sa jedná o podporu v Bratislavskom kraji. Nie som síce expert na definíciu národu, ani neviem, či sa v nejakých dokumentoch zakopaných pod parlamentom neuvádza Bratislavský kraj ako Slovenský národ, ale pokiaľ viem, Bratislavský kraj nezahrňuje Banskú Bystricu ani nesiaha za Michalovce, či Košice, kde sa mnoho našich startupových a podnikateľských nadšencov nachádza. To naozaj nemôžeme poskytnúť pomoc z Bratislavy cez magicky fungujúcu sieť informácií zvanú Internet?

 

 

Prepáčte, nechal som sa trocha uniesť. Jedná sa predsa o dobrú vec. NPC má predsa "pomôcť a poskytnúť široké portfólio služieb pre začínajúcich, ale aj skúsených podnikateľov, start-upy, študentov a kreatívnych a inovatívnych ľudí, ktorí uvažujú o komercializácii svojho nápadu, ale aj pre všetkých nadšencov, ktorí sa chcú dozvedieť viac zo sveta podnikania. Národné podnikateľské centrum vzniká s podporou štrukturálnych fondov EÚ a má ponúknuť širokú škálu služieb. Služby v oblasti transferu technológií a podpory inovácií Vám poskytuje Centrum vedeckotechnických informácií SR v spolupráci s BIC Bratislava, s.r.o."

 

 

"Služby sú realizované skúsenými expertmi spoločnosti BIC Bratislava, CVTI SR a externými expertmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti práv duševného vlastníctva, podpory inovácií a transferu technológií a marketingovej praxe." Experti a nemenovaní externí experti vám teda s vaším startupom určite pomôžu hneď ako sa vám predstavia. Aby som sa nachvíľu vrátil k poskytovaným službám "Odhad komerčného potenciálu" znie pre mňa trocha obmedzujúco, keď sa bavíme o startupoch. Ak budete počúvať na externú firmu, že čo dokážete, zrejme vás to bude iba obmedzovať. Ako sa hovorí mier na mesiac, pri najhoršom skončíš medzi hviezdami.

 

Ak by ste mali záujem o poskytované služby stačí kontaktovať BIC Bratislava (počkať prečo nie NPC?) a poprosiť o bližšie informácie. Je však dôležité spomenúť, ktoré služby by ste od podnikateľského centra nemali očakávať (zrejme tie finančne najnáročnejšie):

 

 

 

Pridať komentár (0)