Star­tu­po­vý fes­ti­val Pione­ers opäť v Bra­ti­sla­ve!

Sebastian Mach / 31. marca 2016 / Startupy

Víťaz Pit­ching Com­pe­ti­ti­on ten­to rok zís­ka 2 voľ­né vstu­pen­ky na Pione­ers Fes­ti­val do Vied­ne. Hlav­ným spík­rom bude prav­de­po­dob­ne Július Benč­ko z Megaup­lo­ad.

Po troch úspeš­ných roč­ní­koch sa Pione­ers Bra­ti­sla­va na čas vytra­til zo slo­ven­skej star­tup scé­ny. Namies­to pol­roč­né­ho inter­va­lu, kto­rý mal dote­raz nasta­ve­ný, sa orga­ni­zá­tor­ky z AVE Agen­cy roz­hod­li pre roč­nú bázu. „Nebo­lo to len naše roz­hod­nu­tie, urču­jú­ci vplyv na peri­odi­ci­tu má Vie­deň, kto­rá je cen­trál­nym orga­ni­zá­to­rom Pione­ers Fes­ti­val. Potre­bo­va­li sme náš bra­ti­slav­ský Pione­ers s Pione­ers Fes­ti­va­lom ter­mí­no­vo akč­nej­šie pre­po­jiť, vytvo­riť z Pione­ers Bra­ti­sla­va aké­ho­si pred­sko­ka­na fes­ti­va­lu,“ hovo­ria orga­ni­zá­tor­ky.

Toto roz­hod­nu­tie má svo­je výho­dy aj pre víťa­za toh­to­roč­nej Pit­ching Com­pe­ti­ti­on. Zatiaľ čo v minu­los­ti bola k dis­po­zí­cii iba jed­na vstu­pen­ka na fes­ti­val, ten­to rok zís­ka víťaz rov­no dve.

11165272_1558257124436040_7226317186710589285_n
Výhra v podo­be dvoch vstu­pe­niek na Pione­ers Fes­ti­val nie je jedi­nou atrak­ci­ou, kto­rú ten­to roč­ník Pione­ers Bra­ti­sla­va pri­ne­sie. „Bude výni­moč­ný aj tým, že oča­ká­va­me účasť jed­né­ho z mimo­riad­ne, až kon­tro­verz­ne úspeš­ných slo­ven­ských pod­ni­ka­te­ľov, aby vystú­pil ako spí­ker. Na účast­ní­kov Pione­ers Bra­ti­sla­va čaká jed­no sil­né meno, za kto­rým je sve­to­vý úspech, mili­ó­ny, víťazs­tvá i pády. Bude to mega, ale viac pre­zra­diť ešte nemô­že­me, keď­že s našim atrak­tív­nym poten­ciál­nym hos­ťom stá­le dis­ku­tu­je­me,“ pre­zrá­dza­jú orga­ni­zá­tor­ky z AVE Agen­cy. Pod­ľa našich infor­má­cií pôj­de prav­de­po­dob­ne o Júliu­sa Benč­ka z Megaup­lo­ad.

Aj počas toh­to roč­ní­ka sa pred­sta­ví osem slo­ven­ských star­tu­pov v rám­ci súťa­že Pit­ching Com­pe­ti­ti­on. Budú mať tri minú­ty na to, aby svo­jim pod­ni­ka­teľ­ským nápa­dom oslo­vi­li odbor­nú poro­tu a ďal­šie dve minu­tý na to, aby zod­po­ve­da­li jej otáz­ky. Do poro­ty by mali zasad­núť Phi­lipp Stan­gl a Mar­kus Lang z Pione­ers Ven­tu­res, Jana Bie­li­ko­vá, zakla­da­teľ­ka a CFO Con­nect Cowor­kin­gu, a medzi porot­cov sa po svo­jom výstu­pe pri­dá aj hlav­ný spí­ker.

10425435_1494693644125722_2337611390651173700_n
Pre všet­kých, kto­rí si na Pit­ching Com­pe­ti­ti­on trú­fa­jú, vytvo­ri­li orga­ni­zá­tor­ky Pione­ers Bratislava#3 pri­hla­so­va­cí for­mu­lár.
Pri­hla­so­va­nie je otvo­re­né do 6. aprí­la 2016. Oslo­ve­né budú iba vybra­né star­tu­py.

foto: Mar­tin Nede­liak, AVE Agen­cy

Pridať komentár (0)