Star­tu­pový fes­ti­val Pione­ers opäť v Bra­ti­slave!

Sebastian Mach / 31. marca 2016 / Startupy

Víťaz Pit­ching Com­pe­ti­tion tento rok získa 2 voľné vstu­penky na Pione­ers Fes­ti­val do Viedne. Hlav­ným spík­rom bude prav­de­po­dobne Július Benčko z Megaup­load.

Po troch úspeš­ných roč­ní­koch sa Pione­ers Bra­ti­slava na čas vytra­til zo slo­ven­skej star­tup scény. Namiesto pol­roč­ného inter­valu, ktorý mal dote­raz nasta­vený, sa orga­ni­zá­torky z AVE Agency roz­hodli pre ročnú bázu. „Nebolo to len naše roz­hod­nu­tie, urču­júci vplyv na peri­odi­citu má Vie­deň, ktorá je cen­trál­nym orga­ni­zá­to­rom Pione­ers Fes­ti­val. Potre­bo­vali sme náš bra­ti­slav­ský Pione­ers s Pione­ers Fes­ti­va­lom ter­mí­novo akč­nej­šie pre­po­jiť, vytvo­riť z Pione­ers Bra­ti­slava aké­hosi pred­sko­kana fes­ti­valu,“ hovo­ria orga­ni­zá­torky.

Toto roz­hod­nu­tie má svoje výhody aj pre víťaza toh­to­roč­nej Pit­ching Com­pe­ti­tion. Zatiaľ čo v minu­losti bola k dis­po­zí­cii iba jedna vstu­penka na fes­ti­val, tento rok získa víťaz rovno dve.

11165272_1558257124436040_7226317186710589285_n
Výhra v podobe dvoch vstu­pe­niek na Pione­ers Fes­ti­val nie je jedi­nou atrak­ciou, ktorú tento roč­ník Pione­ers Bra­ti­slava pri­ne­sie. „Bude výni­močný aj tým, že oča­ká­vame účasť jed­ného z mimo­riadne, až kon­tro­verzne úspeš­ných slo­ven­ských pod­ni­ka­te­ľov, aby vystú­pil ako spí­ker. Na účast­ní­kov Pione­ers Bra­ti­slava čaká jedno silné meno, za kto­rým je sve­tový úspech, mili­óny, víťazs­tvá i pády. Bude to mega, ale viac pre­zra­diť ešte nemô­žeme, keďže s našim atrak­tív­nym poten­ciál­nym hos­ťom stále dis­ku­tu­jeme,“ pre­zrá­dzajú orga­ni­zá­torky z AVE Agency. Podľa našich infor­má­cií pôjde prav­de­po­dobne o Júliusa Benčka z Megaup­load.

Aj počas tohto roč­níka sa pred­staví osem slo­ven­ských star­tu­pov v rámci súťaže Pit­ching Com­pe­ti­tion. Budú mať tri minúty na to, aby svo­jim pod­ni­ka­teľ­ským nápa­dom oslo­vili odbornú porotu a ďal­šie dve minutý na to, aby zod­po­ve­dali jej otázky. Do poroty by mali zasad­núť Phi­lipp Stangl a Mar­kus Lang z Pione­ers Ven­tu­res, Jana Bie­li­ková, zakla­da­teľka a CFO Con­nect Cowor­kingu, a medzi porot­cov sa po svo­jom výstupe pridá aj hlavný spí­ker.

10425435_1494693644125722_2337611390651173700_n
Pre všet­kých, ktorí si na Pit­ching Com­pe­ti­tion trú­fajú, vytvo­rili orga­ni­zá­torky Pione­ers Bratislava#3 pri­hla­so­vací for­mu­lár.
Pri­hla­so­va­nie je otvo­rené do 6. apríla 2016. Oslo­vené budú iba vybrané star­tupy.

foto: Mar­tin Nede­liak, AVE Agency

Pridať komentár (0)