Star­tupy hláste sa! Online klub chce rie­šiť vaše prob­lémy.

Luky Gašparík Sr. / 29. január 2015 / Tools a produktivita

Mate biz­nis deve­lop­ment alebo mar­ke­tin­gový prob­lém? Ktorý potre­bu­jete vyrie­šiť. Online klub a Sapie Vám dajú k dis­po­zí­cii 6 šikov­ných štu­den­tov, ktori pod tak­tov­kou skú­se­ných lek­to­rov z agen­túry online Toro budú 2 mesiace pra­co­vať na vašom pro­jekte.

Výhody pre star­tup: 

Štu­denti mar­ke­tingu pra­cujú na vašom pro­jekte 2 mesiace zdarma

- Vede­nie spe­cia­li­zo­va­nej agen­tury a pod­pora zo strany vyso­kej školy
- 6 hláv plných nápa­dov len pre vás
- Google adwords kam­paň 

Štu­denti zís­kajú: 

- Skú­se­nosti s reál­nym biz­ni­som
- Prácu v tíme na sku­toč­nom pro­jekte
- Skú­se­nosti zo sveta online mar­ke­tingu, biz­nis deve­lop­mentu
Andrea Tit­te­lová, YPE: “Mož­nosť zís­kať pod­poru pri tvorbe našej AdWords kam­pane a tým vytvá­rať kva­lit­nej­šiu a lep­šiu poli­tiku a verejnú správu na Slo­ven­sku môžeme len vďaka pro­jektu od SAPIE a Online klubu. Vďaka men­to­ringu zo strany agen­túry, vlast­nému stá­žis­tovi a kva­litne nasta­ve­nej kam­pani vieme pro­dukty YPE ako je Aka­dé­mia dob­rej poli­tiky, či uni­kátny Švaj­čiar­sky stá­žový prog­ram, spro­stred­ko­vať ľuďom na Slo­ven­sku a vytvo­riť uni­kátne mož­nosti ako roz­vi­núť poli­tiku a verejnú správu.”
Cie­ľom spo­lu­práce Slo­ven­skej alian­cie pre inter­ne­tovú eko­no­miku (SAPIE) a Online klubu na Eko­no­mic­kej uni­ver­zite je vytvo­riť pries­tor na pre­po­je­nie ino­va­tív­nych orga­ni­zá­cií a mla­dých talen­to­va­ných ľudí. Štu­denti, ktorí sa zapá­jajú do pro­jektu majú záu­jem naučiť sa viac a zís­kať prak­tické skú­se­nosti ešte počas štú­dia. SAPIE chce pomá­hať začí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom na ich ceste za úspe­chom, a preto sa spo­jil s Online klu­bom aj v let­nom semes­tri, ktorí bude zame­raný na prak­tické skú­se­nosti. Štu­denti budú počas semes­tra pra­co­vať v tímoch, 6 hláv sa spojí pri práci na jedno pro­jekte, budú kou­čo­vaní expertmi z agen­túry Online Toro a k dis­po­zí­cii dostanú aj pod­poru od Google. 
Star­tupy a nezis­kové orga­ni­zá­cie, ktoré sa do pro­jektu zapoja navyše dostanú od Google 240 Eur na reklamu na AdWords. 
Pridať komentár (0)