Star­tu­pY­ard: “Našou hlav­nou túž­bou je sta­rať sa o nové nápady a dať mož­nosť ľuďom skú­šať a ris­ko­vať, čo by nor­málne nemohli.”

Filip Mikschik / 29. januára 2015 / Tools a produktivita

Star­tu­pY­ard nám bliž­šie pred­sta­vil Ced­ric. Má 46, je Fran­cúz, ktorý už 11 rokov žije v Prahe. Na začiatku svo­jej kari­éry sa veno­val téme ume­lej inte­li­gen­cie a v roku 1996. zalo­žil svoju prvú online firmu (fran­cúz­sky komu­nitný por­tál). Od tej doby sa stal zakla­da­te­ľom a CEO nie­koľ­kých online biz­ni­sov, ktoré boli mno­ho­krát oce­nené. V roku 2006 zalo­žil prog­ram pre Series-A finan­co­va­nia s Index Ven­tu­res a Man­grove Capi­tal Par­tners. Než začal viesť Star­tu­pY­ard, pôso­bil ako CEO v her­nej spo­loč­nosti Geewa.

Čomu sa Star­tu­pY­ard venuje?

Star­tu­pY­ard je tech­no­lo­gický akce­le­rá­tor. Vybe­ráme si tech­no­lo­gické pro­jekty a ľudí so skve­lými nápadmi a odo­vzdá­vame im naše skú­se­nosti, inves­tu­jeme do nich náš čas a peniaze aby sme spo­ločne nápad pre­me­nili v úspešný biz­nis. Pomá­hame rých­lej­šie rea­li­zo­vať nápady a pri­pra­vu­jeme nová­či­kov, aby mohli fun­go­vať na trhu tým, že im posky­tu­jeme men­to­ring a spá­jame ich s inves­tormi a s porad­cami, kto­rých môžu v budúc­nosti potre­bo­vať.

Prečo ste roz­be­hol Star­tu­pY­ard?

Hlav­ným cie­ľom akce­le­rá­to­rov, ako je Star­tu­pY­ard, je inves­to­vať a pomá­hať budo­vať spo­loč­nosti, ktoré sú tra­dič­nými inves­tormi pova­žo­vané za prí­liš ris­kantné. Star­tu­pY­ard záro­veň tiež pri­pra­vuje tieto spo­loč­nosti k zís­ka­niu väč­ších inves­tí­cií a vstupu na trh. Tra­dičný inves­tor totiž nemá zvy­čajne čas na to zis­ťo­vať, či star­tup robí správne počia­točné roz­hod­nu­tie a či zakla­da­te­lia sú schopní zabez­pe­čiť rast firmy. A to je to na čo sa v Star­tu­pY­ardu špe­cia­li­zu­jeme.

Čo je Vaša inšpi­rá­cia?

To čo nás naj­viac inšpi­ruje je vidieť, ako sa z nápadu stáva reálny pro­jekt, ako ras­tie, až dokáže gene­ro­vať zisk. Star­tu­pY­ard je posta­vený práve na tejto myš­lienke — našou hlav­nou túž­bou je sta­rať sa o nové nápady a dať mož­nosť ľuďom skú­šať a ris­ko­vať, čo by nor­málne nemohli. S našou pod­po­rou môžu ten risk zme­niť v ozaj­stný biz­nis.

Čo pova­žu­jete za naj­väčší úspech Star­tu­pY­ardu?

Sme veľmi hrdí na úspech našich star­tu­pov. Do našich star­tu­pov boli inves­to­vané viac ako 3 mili­óny eur a nie­ktoré z nich už boli tiež pre­dané.
V posled­nej dobe to boli naprí­klad firmy Gji­rafa (albán­sky vyhľa­dá­vač) a Edu­ca­soft (česká vzde­lá­va­cia plat­forma), ktoré zís­kali inves­tí­ciu a pozor­nosť, ako uží­va­te­ľov, tak aj celého trhu. Ako člo­vek zod­po­vedný za zapo­je­nie týchto pro­jek­tov do Star­tu­pY­ardu vní­mam veľmi pote­šu­júco úspe­chy týchto star­tu­pov.

Aké typ ľudí hľa­dáte do Star­tu­pY­ardu?

Sme pod­ni­ka­te­lia z nie­koľ­kých kra­jín, ktorí sa neboja práce. Hľa­dáme ľudí, ktorí budú pri­ná­šať nové nápady. Nero­bíme veci preto, že sa to tak proste robí. Chceme ľudí, ktorí chcú pri­niesť zmenu a budú pra­co­vať na zlep­šo­vaní všet­kého, čo robíme, nehľa­diac na to či je to nejaká drob­nosť alebo či je to hlavný aspekt našej práce.

V čom ste iní ako kon­ku­ren­cia?

Sami sme vlastne star­tup. Každý rok, s kaž­dou sku­pi­nou firiem, do kto­rých inves­tu­jeme, začí­name znova. Sme naj­starší akce­le­rá­tor v stred­nej Európe, ktorý je zame­raný na vzni­ka­júce firmy a nemáme žiadny sce­nár, kto­rého sa držíme. Stále sa vyví­jame a rede­fi­nuje, čo to zna­mená byť akce­le­rá­tor.

Čo je pre vás pri budo­vaní star­tup naj­dô­le­ži­tej­šie?

Zame­rať sa na rie­še­nie sku­toč­ných prob­lé­mov. Ak máte nápad, ktorý nedo­káže ľahko ovplyv­niť niečí život, uľah­čiť prácu alebo ju zefek­tív­niť, potom to bude vždy len váš koní­ček, ale nebude z neho pro­dukt, ktorý by si ľudia chceli kupo­vať.

Akí nová­či­ko­via Vám naj­viac utk­veli v pamäti?

Z 29 star­tu­pov, ktoré pre­šli naším akce­le­rá­to­rom, ich 7 už neexis­tuje. Často o nich pre­mýš­ľam a sna­žím sa prísť na to, prečo zly­hali, aby sme mohli zmier­niť riziko, že by sa táto situ­ácia mohla opa­ko­vať. Rov­nako ako aký­koľ­vek iný star­tup s kaž­dým neús­pe­chom zis­ťu­jeme čo je potrebné uro­biť, aby sme nabu­dúce boli úspešní.

Ako vyzerá obvyklý deň v Star­tu­pY­arde?

Nemáme žiadne obvyklé dni. Nič z toho čo robíme, by nemala byť rutina, stále sa niečo deje. Avšak sú čin­nosti, ktoré robíme po väč­šinu dní, pat­ria medzi ne stret­nu­tie zakla­da­te­ľov star­tu­pov s men­tormi a porad­cami, tré­ning komu­ni­kač­ných a pre­zen­tač­ných zruč­ností, práca na pro­duk­toch a tiež dis­ku­sia s nami i medzi sebou navzá­jom, povzbu­dzo­va­nie, bojo­va­nie s rôz­nymi pred­sud­kami. Ak robíme stále to, čo sme už robili pred­tým, tak naj­skôr robíme niečo zle.

zdroj: startupjobs.cz

Pridať komentár (0)