Štát chce mať nepretr­ži­tý prí­stup ku všet­kým úda­jom o trž­bách pod­ni­ka­te­ľov! Pri­pra­vu­je obdo­bu čes­ké­ho EET

Jakub Jablonický / 10. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: zh.wikipedia.org / publicdomainpictures.net

Štát pri­pra­vu­je sys­tém s náz­vom e-kasa, kto­rý má zame­dziť daňo­vým úni­kom.

Slo­ven­ská finanč­ná sprá­va pri­pra­vu­je zave­de­nie plno­hod­not­nej elek­tro­nic­kej evi­den­cie tržieb. Rea­gu­jú tak na údaj­né daňo­vé úni­ky pro­stred­níc­tvom mani­pu­lá­cie s regis­trač­ný­mi poklad­ni­ca­mi. Tie pod­ni­ka­te­lia musia pou­ží­vať na evi­den­ciu hoto­vost­ných tržieb, no nie sú per­ma­nen­tne napo­je­né na štát­ny sys­tém.

Nová evi­den­cia s náz­vom e-kasa to má zme­niť. „Pro­ti mani­pu­lá­ciám s poklad­ňa­mi nemož­no bojo­vať inak ako elek­tro­ni­zá­ci­ou poklad­níc,“ pove­dal pre TREND šéf finanč­nej sprá­vy Fran­ti­šek Imrec­ze. Pod­ľa jeho odha­du štát kvô­li mani­pu­lá­ciám s poklad­ňa­mi pri­chá­dza asi o 250 až 300 mili­ó­nov eur.

foto: zh.wikipedia.org

Povin­nú elek­tro­nic­kú evi­den­ciu tržieb (EET) zavied­lo kon­com minu­lé­ho roka aj Čes­ko. Neobiš­lo sa bez kri­ti­ky. Asi naj­tvr­d­ším kri­ti­kom je praž­ská Para­lel­ní Polis, kto­rá okrem iné­ho pre­vádz­ku­je aj prvú kavia­reň na sve­te (Bit­co­in Cof­fee), kde sa dá pla­tiť iba bit­co­inom. Medzi zakla­da­teľ­mi Para­lel­ní Polis je aj Slo­vák Pavol Lup­ták.

EET odmie­ta­jú z prin­cí­pu a vní­ma­jú ho ako roz­ši­ro­va­nie mož­nos­tí sle­do­va­nia eko­no­mic­ké­ho sprá­va­nia oby­va­te­ľov. Vďa­ka tomu, že kavia­reň fun­gu­je výhrad­ne na bit­co­ine, kto­rý čes­ká vlá­da nepo­va­žu­je za menu, sú schop­ní sa evi­den­cii tržieb úpl­ne vyhnúť. No čes­ká finanč­ná sprá­va sa tam aj tak raz za čas zasta­ví „na kávu“.

Sys­tém EET poklá­dá­me za reál­ný nástroj cen­tra­li­zo­va­né kon­tro­ly obča­nů ze stra­ny stá­tu. Cen­trál­ně uklá­da­né infor­ma­ce o kaž­dém usku­teč­něném obcho­du mohou být v budouc­nu ploš­ně zne­uží­vá­ny a sou­hr­n­ná data o zákaz­nic­kých pre­fe­ren­cích před­sta­vu­jí dras­tic­ký zásah do souk­ro­mí všech obča­nů,“ píše Para­lel­ní Polis vo svo­jom vyjad­re­ní.

foto: news.bitcoin.com

E-kasa by mala byť zalo­že­ná na už exis­tu­jú­com sys­té­me vir­tu­ál­nej regis­trač­nej poklad­ne. Tú využí­va­jú naj­mä men­ší pod­ni­ka­te­lia na evi­den­ciu tržieb cez inter­net. VRP využí­va asi 30-tisíc pod­ni­ka­te­ľov, kla­sic­kých poklad­ní je 290-tisíc.

Ter­mín spus­te­nia zatiaľ nie je zná­my. V prvej eta­pe sa e-kasa chce zame­rať na hote­ly a reštau­rá­cie. Finanč­ná sprá­va odha­du­je, že ten­to prvý krok zvý­ši príj­my štá­tu o 40 mili­ó­nov eur.

Otáz­kou je, či zave­de­nie a údrž­ba toh­to sys­té­mu nebu­de v sku­toč­nos­ti drah­šia ako tých „250 až 300 mili­ó­nov“, o kto­ré dania­ri pod­ľa vlast­ných slov momen­tál­ne pri­chá­dza­jú. Pred­chá­dza­jú­ce vlád­ne IT pro­jek­ty naz­na­ču­jú, že to je veľ­mi prav­de­po­dob­né.

Pridať komentár (0)