Štát, veda a star­tupy? Môže byť

Michal Tomek / 19. máj 2014 / Tools a produktivita

NCP VaT: čo sa skrýva za touto skrat­kou? Tušíte správne, bude to nejaká štátna inšti­tú­cia. Kon­krétne ide o inšti­tú­ciu spa­da­júcu pod Minis­ter­stvo škols­tva a Cen­trum vedecko-tech­nic­kých infor­má­cií SR. Jej úlo­hou je pri­bli­žo­vať vedu ľuďom zro­zu­mi­teľ­ným a zau­jí­ma­vým spô­so­bom. Aha, tá skratka. Tak celý názov znie Národné cen­trum pre popu­la­ri­zá­ciu vedy a tech­niky.

Ešte vo feb­ru­ári 2007 schvá­lila vláda doku­ment s náz­vom Stra­té­gia popu­la­ri­zá­cie vedy a tech­niky na Slo­ven­sku. Jed­ným z výstu­pov bolo aj zria­de­nie cen­tra, kto­rého hlav­ným posla­ním by bolo práve napĺňa­nie schvá­le­nej stra­té­gie, tak nie­koľko mesia­cov po schvá­lení Stra­té­gie vzniklo práve toto NCP VaT. Pred­sta­vuje pod­porný nástroj popu­la­ri­zá­cie vedy a tech­niky tak na Slo­ven­sku, ako aj sme­rom von, do zahra­ni­čia.

Cen­trum pod­po­ruje pre­zen­tá­ciu výsled­kov vedec­kých skú­maní naprí­klad pro­stred­níc­tvom svo­jich podu­jatí alebo pra­vi­del­ných akti­vít. Tiež je plat­for­mou pre ved­cov, kde môžu nájsť pod­poru na budo­va­nie infra­štruk­túry alebo hľa­da­nie a zís­ka­va­nie tých správ­nych ľudí, či záze­mím pre mla­dých ľudí, ktorí sa chcú veno­vať vede. Rov­nako pred­sta­vuje par­tnera pre pod­ni­ka­te­ľov, média a verej­nosť pri zís­ka­vaní infor­má­cií z oblasti slo­ven­skej vedy a pri nad­vä­zo­vaní spo­lu­práce.

Akti­vity, ktoré poznáte

Aby cen­trum plnilo svoju úlohu, musí pri­chá­dzať so zau­jí­ma­vými a ino­va­tív­nymi myš­lien­kami pri práci s verej­nos­ťou. Medzi také určite pat­ria tri nepre­hliad­nu­teľné podu­ja­tia. Nie­ktoré z nich určite poznáte aj z vlast­nej skú­se­nosti alebo aspoň z médií.

Prvým, a prav­de­po­dobne naj­zná­mej­ším, je Noc výskum­ní­kov. Koná sa kaž­do­ročne už od roku 2007 s cie­ľom pri­niesť medzi ľudí významné výsledky vedy na Slo­ven­sku, ktoré však mali dosah aj na zahra­ni­čie. Tu náj­dete repor­táž z minu­lého roč­níka.

Neme­nej zná­mou akciou je Týž­deň vedy a tech­niky. V rámci tohto týždňa sa usku­toč­ňuje nie­len kon­fe­ren­cia, výtvarná a foto­gra­fická súťaž, ale naprí­klad aj súťažná pre­hliadka báda­teľ­ských pro­jek­tov žia­kov stred­ných škôl. Tento roč­ník (2014) bude mať aj jedno prven­stvo – prvý­krát sa budú pre­mie­tať vedecké filmy pod (cel­kom „neča­ka­ným“) náz­vom Fes­ti­val vedec­kých fil­mov.

Na záver musím spo­me­núť ešte jednu pra­vi­delnú akciu, ktorú si dobre pamä­tám z pla­gá­tov po meste – Veda v cen­tre. Raz za mesiac povie odbor­ník pár slov k téme zo svojho odboru. Naprí­klad v Bra­ti­slave sa v máji môžete tešiť na pred­nášku Ivana Cho­dáka s náz­vom Bio/eko/plasty: Exit z doby plas­to­vej…?. Veda v cen­tre nie je len výsa­dou Bra­ti­slavy. Zúčast­niť sa môžete aj v Nitre, Ban­skej Bys­trici, Pre­šove a Pieš­ťa­noch.

Samoz­rejme, spo­me­nul som len nie­ktoré z mož­ností, ako sa NCP VaT pri­ho­vára širo­kej verej­nosti. Viac toho náj­dete na ich stránke

Prečo o tom píšem na star­ti­tup? Por­tál je aj o začí­na­jú­cich pod­ni­koch, ktoré sa pro­stred­níc­tvom výskumu, vedy a tech­no­ló­gií sna­žia zjed­no­du­šiť životy nás všet­kých. Ale to ste si asi stihli všim­núť. Je však dôle­žité pozrieť sa aj na to, ako sa k tejto otázke sta­via druhá strana – štát. Súhla­sím, že pod­pora by mohla byť väč­šia a inten­zív­nej­šia. Vždy môže byť. No aj v skrom­ných pod­mien­kach mnohí doká­zali pre­ra­ziť. Koniec kon­cov, kto vie, možno raz práve vďaka NCP VaT vyras­tie nový Šte­fan Klein

zdroj: ncpvat.cvtisr.sk, commerce.gov, hvezdaren.sk

Pridať komentár (0)